Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Cevazuril 50mg/mL

UPUTSTVO ZA LEK


Cevazuril 50mg/mL, oralna suspenzija 1x 250 mL Cevazuril 50 mg/mL, oralna suspenzija, 1x 1L


( za primenu na životinjama )


Proizvođač: Ceva Sante Animale


Adresa: 10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva Sante Animale,

  10 Avenue de la Ballastiere, 33500 Libourne, Francuska.


 2. IME LEKA


  Cevazuril 50 mg/ml

  toltrazuril (50 mg/mL) oralna suspenzija Svinje (prasad)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml oralne suspenzije sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Toltrazuril 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Natrijum-benzoat (2,1 mg), natrijum-propionat (2,1 mg), propilenglikol (105 mg), natrijum-dokusat,

  aluminijum-magnezijum –silikat, ksantan guma, simetikon emulzija, limunska kiselina, monohidrat i prečišćena voda.


 4. INDIKACIJE


  Terapija kokcidioze prasadi na farmama sa potvrđenom kokcidiozom izazvanom vrstom Isospora suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje (prasad).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Oralna upotreba.

  Tretira se svaka jedinka posebno.

  Svako prase se tretira od 3-5 dana života sa pojedinačnom dozom od 20 mg toltrazurila /kg t m. , što odgovara 0,4 ml/ kg t m. oralne suspenzije.

  Pre upotrebe promućkati oralnu suspenziju.

  Terapija tokom probijanja infekcije ima ograničeno delovanje za pojedinu prasad zbog već nastalih oštećenja u tankom crevu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8. i 12.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 77 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30°C. Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 6 meseci na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju ili 4 meseca na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Lek je toksičan za vodene organizme.Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostaci leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.

  Preporučuje se terapija svih prasadi jednog legla.

  Higijenske mere mogu redukovati rizik od kocidioze svinja. Zbog toga se preporučuje poboljšanje higijenskih uslova na farmi, naročito čista i suva prostirka.

  Kod prasadi sa izrazenim klinickim znacima dijareje, potrebno je uvesti potpornu terapiju.

  Kao i sa drugim antiparaziticima, česta i ponovljena terapija sa antiprotozoicima iste klase može dovesti do razvoja rezistencije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  U slučaju da preparat dodje u kontakt sa kožom, očima ili sluzokožom, odmah isprati vodom.

  Oprati ruke posle primene leka.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.03.2014.


 15. OSTALI PODACI

.

Pakovanje: bočica od 250 mL i 1L

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP51AJ01

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00227-13-001 od 18.03.2014. za lek Cevazuril 50mg/mL, oralna suspenzija, 1x 250 mL

323-01-00228-13-001 od 18.03.2014. za lek Cevazuril 50mg/mL, oralna suspenzija, 1x1L