Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

EFFIPRO 268 mg za velike pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu 2.68 ml

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


EFFIPRO 268 mg za velike pse rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

2.68 ml,pipeta, 4 x 2.68 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VIRBAC S.A. Francuska


Adresa: Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska Podnosilac zahteva: VELVET ANIMAL HEALTH D.O.O. Adresa: Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VIRBAC S.A. Francuska, Carros, 1ere Avenue, 2065 m L.I.D., Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Velvet Animal Health doo, Vrbnička 1b, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  EFFIPRO 268 mg za velike pse (fipronil)

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna pipeta od 2.68 ml sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Fipronil...................................................................................268 mg


  Pomoćne supstance:

  Butihidroksianizol E320.....................................................0.536 mg/pipeta

  Butilhidroksitoluen E321.....................................................0.268 mg/pipeta Benzilalkohol ,Dietilenglikolmonoetiletar


 4. INDIKACIJE


  Za tretman i prevenciju infestacije buvama (Ctenocephalides spp.) i krpeljima (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus) na psima.

  Insekticidna aktivnost ovog proizvoda protiv buva (Ctenocephalides felis) traje do 8 nedelja. Akaricidna aktivnost ovog proizvoda protiv krpelja (Rhipicephalus sanguineus,Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus) traje do 4 nedelje.

  Ukoliko su neke vrste krpelja (Rhipicephalus sanguineus i Ixodes ricinus) već bile prisutne na

  životinji kada je proizvod nanešen, možda neće svi biti ubijeni u toku 48 časova, ali će biti ubijeni u toku 7 dana.

  Ovaj preparat je efikasan u tretmanu i kontroli alergijskog dermatitisa pasa izazvanog pljuvačkom

  buve (FAD).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne aplikuje štenadi mlađoj od 2 meseca i/ili lakšoj od 2 kg.

  Preparat se ne aplikuje kod bolesnih (sistemska oboljenja, groznica) kao i životinja u rekonvalescenciji.

  Preparat se ne upotrebljava kod kunića jer može dovesti do neželjenih reakcija čak i sa letalnim ishodom.

  Ovaj preparat je namenjen za tretman pasa dok za mačke postoji poseban preparat.

  Preparat se ne upotrebljava u slučaju preosetljivosti na aktivne supstance ili neki od nosača.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U slučaju lizanja mesta aplikacije, može doći do kratkotrajne hipersalivacije što je uglavnom reakcija na nosače aktivne supstance. Na mestu aplikacije se, u retkim slučajevima, mogu javiti lokalni gubitak dlake, ljuspanje kože, svrab i crvenilo. Takođe su zapaženi generalizovan svrab i gubitak dlake. U izuzetnim situacijama može doći do hipersalivacije, prolaznih neuroloških tegoba (preosetljivost, depresija, simptomi poremećaja nervnog sistema) ili povraćanja. Prilikom takvih slučajeva treba se obratiti veterinaru.

  Lek se ne sme predozirati.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Mesto primene

  Spolja, aplikacijom na kožu


  Doziranje

  1 pipeta od 2.68 ml za psa telesne mase od 20 do 40 kg.


  Način upotrebe

  Držati pipetu uspravno. Kucnuti uski deo pipete kako bi se sadržaj potisnuo u prošireni deo pipete.Slomiti lomljivi vrh pipete dužinom označene linije.

  Razmaknuti krzno životinje tako da koža postane vidljiva. Postaviti vrh pipete na kožu i pritisnuti nežno nekoliko puta kako bi se ispraznio sadržaj. Sadržaj isprazniti na jedno ili dva različita

  mesta duž leđa životinje, najbolje pri vrhu vrata i između lopatica.


  Veoma je važno da se proizvod nanese na mesto koje životinja ne može da liže.Takođe treba voditi računa da životinje posle tretmana ne ližu jedna drugu.

  Trebalo bi izbeći prekomerno vlaženje krzna preparatom jer može doći do slepljivanja dlake koje nestaje tokom narednih 24h posle aplikacije.

  Bele naslage, koje se mogu videti na mestu aplikacije, nestaju za oko 48h.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Minimalni interval između dva tretmana je 4 nedelje. Da li će se ovim preparatom životinje tretirati svake 4 nedelje ili ređe, zavisi od epidmiološke situacije (prisustva buva u krpelja, godišnjeg doba, broja životinja i td.)


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30ºC .

  Čuvati na suvom mestu i u originalnom pakovanju.

  Ne upotrebljavati posle datuma isteka roka naznačenog na pipeti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Šamponiranje sat vremena pre tretmana nema uticaja na efikasnost preparata protiv buva. Trebalo bi izbeći kupanje ili potapanje u vodu dva dana nakon nanošenja proizvoda.

  Preparat ne sprečava krpelje da se ”okače ”za životinju.Ukoliko je životinja tretirana pre izlaganja krpeljima, krpelji će biti ubijeni u prvih 24-48 sati posle kačenja.

  Za ovo vreme rizik od prenošenja bolesti je minimalan ali nije i isključen.

  Mrtvi krpelji će otpasti sa životinje,dok sve zaostale krpelje treba ukloniti pažljivim povlačenjem.


  Buve sa životinja često infestiraju korpe,postelju i uobičajena mesta za odmor životinje kao

  što su tepisi i nameštaj koje bi u slučaju masivnih infestacija trebalo tretirati sa odgovarajućim

  insekticidom uz redovno usisavanje.

  Kada se koristi kao deo strategije tretmana FAD-a (Alergijskog dermatitisa izazvanog buvama), preporučuje se upotreba preparata svakog meseca i kod svih pasa u domaćinstvu.


  Za optimalnu kontrolu infestacije buvama u domaćinstvima sa više životinja, sve pse i mačke bi trebalo tretirati sa odgovarajućim insekticidom.


  Za primenu na životinjama

  Životinje je potrebno precizno izmeriti pre tretmana. Izbegavati kontakt leka sa očima životinje.

  U slučaju slučajnog kontakta sa očima, potrebno je odmah isprati oči tekućom vodom.

  Važno je osigurati da se preparat nanese na mesto gde ga životinja ne može olizati i osigurati da se životinje neće lizati međusobno po završetku tretmana.

  Ne aplikovati proizvod na povređenu ili oštećenu kožu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama

  Proizvod može izazvati iritaciju sluzokože i očiju.

  Zbog toga treba izbegavati kontakt sa ustima i očima.U slučaju kontakta leka sa očima, potrebno je pažljivo isprati oči tekućom vodom. Ukoliko iritacija očiju ne prestane, treba se obratiti lekaru i poneti uputstvo za primenu ovog preparata.

  Treba izbeći kontakt preparata sa prstima. Ako do kontakta ipak dođe, ruke treba oprati vodom i sapunom.

  Tokom nanošenja preparata ne treba pušiti, piti ili jesti. Nakon upotrebe preparata treba oprati ruke.

  Osoba kod koje postoji preosetljivost na fipronil ili nosače (alkohol), treba da izbegava kontakt sa ovim preparatom.


  Tretirane životinje ne treba dodirivati dok se mesto aplikacije ne osuši. Posebno deci ne treba dozvoliti dodirivanje životinje dok se ne osuši mesto aplikacije. U skladu sa tim životinju treba tretirati tokom večeri i ne dozvoliti joj da spava u krevetu sa vlasnikom, a posebno decom.


  Druga upozorenja

  Fipronil može imati nepovoljno dejstvo na vodene organizme. Ne treba kontaminirati jezera, reke i

  kanale proizvodom ili praznom ambalažom.

  Proizvod može oštetiti bojene i lakirane površine ili drugu opremu u domaćinstvu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Laboratorijska ispitivanja nisu pokazala bilo kakav teratogeni ili embriotoksični efekat fipronila. Kako ispitivanje upotrebe ovog proizvoda tokom graviditeta i laktacije kod kuja nije sprovedeno,

  primena preparata u ovom periodu treba da bude uz preporuku veterinara koji će proceniti odnos između koristi i rizika njegove upotrebe.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.04.2012.


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe posle prvog otvaranja: upotrebiti odmah

Pakovanje: pipeta od 2,68 ml rastvora za velike pse

Prodajno pakovanje: Kutija sa 4 x 2,68 ml, pipete sa prelomljivim vrhom Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP53AX15

Broj dozvole: 323-01-0071-11-001