Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

EXSPOT rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

UPUTSTVO ZA LEK


EXSPOT


rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, aplikator za nakapavanje, 6 x 1 ml

za primenu na životinjama


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Schering - Plough Ltd.

Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika

Adresa:

Britanija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma d.o.o., Beograd


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


Broj rešenja 323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. za lek Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 pipeta od 1 ml

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom broj 323-14-00009-2015-8-003 od 26.02.2015. godine


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA PROMET


  MARLO farma d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Schering - Plough Ltd.

  Breakspear Road South, Harefield, Uxbridge, Middlesex, UB9 6LS Velika Britanija


 2. IME LEKA


  Exspot

  permetrin (715 mg/ml)

  rastvor za lokalno nakapavanje na kožu za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za lokalno nakapavanje na kožu sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Permetrin 715 mg

  Pomoćne supstance:

  Propilenglikolmetiletar (Dowanol PM)


 4. INDIKACIJE


  Za lečenje i preveniranje infestacija buvama i krpeljima kod pasa.

  Exspot ubija buve i krpelje i omogućava zaštitu od reinfestacije u periodu od 2 do 4 nedelje nakon aplikacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod štenaca mlađih od 2 nedelje.

  Ne sme se koristiti kod mačaka!


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod malog broja pasa ovaj preparat može izazvati prolaznu, lokalizovanu iritaciju na mestu aplikacije. Ukoliko se ovo dogodi okupati psa šamponom za pse i potražiti pomoć veterinara. Moguće su i pojave: preosetljivosti, tremor, ataksija, povraćanje, konvulzije do jakih konvulzija.


  Broj rešenja 323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. za lek Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 pipeta od 1 ml

  NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom broj 323-14-00009-2015-8-003 od 26.02.2015. godine


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za pse težine do 15 kilograma:

  Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža. Istisnuti 1 ml Exspot-a (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu.

  Za pse težine od 15 do 29 kilograma

  Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 2 ml Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 ml (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu između vrhova lopatica kao i 1 ml (sadržaj jedne pipete) na bazu korena repa.

  Za pse težine preko 30 kilograma

  Razdvojiti dlake sve dok se ne pojavi koža. Naneti 3 ml Exspot-a na sledeći način: istisnuti 1 ml (sadržaj jedne pipete) direktno na kožu između vrhova lopatica, 1 ml (sadržaj jedne pipete) na bazu korena repa i 1 ml (1 pipeta) na sredinu kičmenog stuba.


  Težina psa (kg)

  Količina proizvoda


  Mesto nanošenja Exspot-a


  Permetrin (mg/kg t.t.)

  < 15 kg

  1 ml

  1 ml (1 pipeta) između

  lopatica.

  Između 292 mg/kg t.t. do 73 mg/kg

  t.t. kod pasa od 2,5 do 10 kg.

  15 – 29 kg

  2 ml

  1 ml (1 pipeta) između lopatica

  i 1 ml (1 pipeta) na koren repa.

  Između 97 mg / kg, t.t. do 58 mg / kg

  t.t. psa od 15 do 25 kg.


  > 30 kg


  3 ml

  1 ml (1 pipeta) između lopatica

  i 1 ml (1 pipeta) na koren repa i 1 ml (1 pipeta) na sredinu kičmenog stuba.


  Počevši od 73 mg / kg t.t. psa od 30 kg i smanjenje težine kao povećava.


  Naneti proizvod direktno na kožu tako što se prethodno razdvoje dlake.

  Nakon kupanja ili pranja psa, ponovno tretiranje životinje može produžiti zaštitu. Interval nanošenja Exspot-a između 2 tretmana, ne sme biti manji od 7 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Razdvojiti dlake između vrhova lopatica sve dok se ne pojavi koža, istisnuti sadržaj jedne pipete direktno na kožu. Izbegavati nanošenje Exspot-a na dlaku.

  Tretman Exspot-om se može ponoviti nakon 28 dana.

  Buve sa životinja često naseljavaju njihove korpe, ležajeve i mesta boravka, kao što su tepisi i nameštaj, koje treba redovno usisavati i tretirati sa odgovarajućim insekticidom.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


  Broj rešenja 323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. za lek Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 pipeta od 1 ml

  NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom broj 323-14-00009-2015-8-003 od 26.02.2015. godine


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštitićeno od svetlosti. Ne čuvati u frižideru.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Samo za spoljašnju upotrebu.


  Posebna upozorenja pri upotrebi leka kod životinja

  Izbegavati nanošenje na dlaku. Ovaj proizvod ne treba utrljavati u kožu.

  Tretirane pse ne treba kupati 12 sati nakon aplikacije.

  Ne treba dozvoliti da mačke ližu mesto na kome je ovaj preparat aplikovan kod pasa. Ukoliko se ovo dogodi razdvojiti životinje i potražiti pomoć veterinara.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama pokazuju da i permetrin i dovanol ne bi trebalo da dovode do

  pojave teratogenih efekata. Bezbedno korišćenje proizvoda kada se koristi u toku graviditeta i laktacije nije ispitivano kod pasa.

  Ako je potrebno, skotne ženke treba tretirati neko vreme pre štenjenja, da bi se minimizirala izloženost novorođene štenadi na proizvod.


  Interakcije

  Ne primenjivati istovremeno sa drugim insekticidima poput piretroida, organofosfornih jedinjenja ili karbamata.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Izbegavati da sadržaj pipete dođe u direktan kontakt sa kožom, prstima i očima. Prati ruke nakon davanja proizvoda.

  Ako dođe do rasprskavanja preparata odmah isprati poprskano mesto.

  Osobe koje sprovode više aplikacija, na primer u odgajivačnicama, treba da nose zaštitne rukavice napravljene od neoprena ili nitrila, debljine minimum 0,3 mm.

  Ne dodirivati mesto aplikacije 3 - 6 sati nakon tretmana. Preporučuje se da se tretman sprovodi u večernjim satima.

  Tretiranim psima ne treba dopustiti da spavaju sa ljudima, pogotovo decom.

  Ne vaditi pipetu iz pakovanja prilikom aplikacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek kao i otpadni materijal odstraniti u skladu sa važećim propisima.


  Broj rešenja 323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. za lek Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 pipeta od 1 ml

  NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom broj 323-14-00009-2015-8-003 od 26.02.2015. godine


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.12.2013. godine


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Kartonska kutija sa 6 aplikatora za nakapavanje x 1 ml. Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC04. Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. godine.


Broj rešenja 323-01-0447-12-001 od 26.12.2013. za lek Exspot, rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 6 pipeta od 1 ml

NAPOMENA: Ovo Uputstvo za lek je izmenjeno u skladu sa Zaključkom broj 323-14-00009-2015-8-003 od 26.02.2015. godine