Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Tiacor CTC Plus

UPUTSTVO ZA LEK


TiacorCTCPlus,premikszamediciniranuhranu,(33,3mg/g+100mg/g), kesa,1x1kg Tiacor CTC Plus, premiks za mediciniranu hranu, (33,3 mg/g+100 mg/g,) kesa, 1x 10 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: FISH Corp. 2000 d.o.o.


Adresa: Nebojšina 41, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Nebojšina 41, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FISH Corp. 2000 d.o.o., Salaš br. 62, Bački Vinogradi, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  TIACOR CTC PLUS

  tiamulin, hlortetraciklin (33,3 mg/g+100 mg/g)

  premiks za mediciniranu hranu za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g premiksa za mediciniranu hranu sadrži:


  Aktivne supstance:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 33,3 mg

  Hlortetraciklin 100 mg

  (u obliku hidrohlorida)


  Pomoćne supstance:

  Kukuruzni skrob


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija svinja uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na tiamulin i hlortetraciklin, kao što su:

  • Infekcije respiratornog sistema: enzootska pneumonija (Mycoplasma pneumoniae) i druge bolesti uzrokovane mikoplazmama, pleuropneumonija (Actinobacillus pleuropneumoniae), atrofični rinitis (Bordetella bronchiseptica, Pasteurella multocida) i sekundarne bakterijske pneumonije.

  • Infekcije gastrointestinalnog sistema: dizenterija (Brachyspira (Serpulina) hyodisenteriae sa Campylobacter (Vibrio) coli, Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Clostridium perfrigens), kolibaciloza, nekrotični enteritis (Clostridium perfrigens tip C) udružen sa Salmonella cholerae suis, sekundarne bakterijske infekcije posle transmisionog gastroenteritisa (TGE), proliferativna enteropatija.

  • Infekcije urogenitalnog sistema: cistitis, nefritis, metritis, MMA sindrom krmača.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučajevima poznate preosetljivosti. Lek se ne sme davati istovremeno, kao ni 7 dana pre ili posle tretiranja životinja monenzinom, narazinom ili salinomicinom.

  Ne daje se svinjama u toku ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu), kao ni priplodnim

  nerastovima.

  Ne daje se jedinkama sa oboljenjima jetre i insuficijencijom bubrega.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod svinja se veoma retko mogu javiti prolazni eritem, pruritus i drugi znaci preosetljivosti. Moguća je pojava dijareje i povraćanja. Kod mladih životinja hlortetraciklin može izazvati prebojavanje zuba.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Upotreba dodavanjem u hranu. Lek se daje umešan u hranu za:

  Prasad do 8 nedelja starosti: 2 kg premiksa (odgovara 66,6 g tiamulin fumarata i 200 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 200 g premiksa na 100 kg hrane.

  Prasad preko 8 nedelja starosti: 3 kg premiksa (odgovara 99,9 g tiamulin fumarata i 300 g hlortetraciklina) na tonu hrane odnosno 300 g premiksa na 100 kg hrane.

  Kod teških infekcija koje traju duže prasadima do 8 nedelja davati i 3 kg, a starijim i 4,5 kg premiksa na tonu hrane odnosno 300 g ili 450 g na 100 kg hrane.

  Terapija traje 7 do 10 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek treba prvo pomešati sa manjom količinom hrane, a zatim sa ostatkom, kako bi se ravnomerno rasporedio u ukupnoj količini hrane.

  Upotrebiti odmah po mešanju leka sa hranom.

  Za primenu na životinjama!


 10. KARENCA


  Meso svinja ne koristi se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i 10 dana od poslednje primene leka.

 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Lek čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i svetlosti.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon zamešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek primenjivati posle postavljene dijagnoze od strane veterinara i u skladu sa Uputstvom.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama i nazimicama tokom ranog graviditeta (prve 4 nedelje po pripustu).

  Inkompatibilnost

  Tiamulin je inkompatibilan sa jonofornim kokcidiostaticima (monenzin, narazin, salinomicin), a hlortetraciklin sa solima kalcijuma, gvožđa i magnezijuma jer gradi helate.

  Predoziranje

  Zbog velike terapijske širine i male toksičnosti predoziranje tiamulina i hlortetraciklina je veoma retko.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe koje pripremaju hranu sa lekom treba da se pridržavaju osnovnih mera zaštite: da nose

  zaštitne rukavice i masku za lice, zaštitno odelo, kao i da ne jedu, piju i puše tokom pripremanja leka za životinje. Nakon završene pripreme i aplikacije leka treba oprati ruke. Osobe preosetljive na tiamulin ili hlortetraciklin treba da izbegavaju kontakt sa lekom. U slučaju pojave alergijske reakcije ili drugog oblika neželjenog delovanja kod osoba koje daju lek životinjama, neophodno je da se odmah jave lekaru i pokažu mu pakovanje leka ili Uputstvo za korisnika.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  05.08.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje 1 x 1 kg i 1 x 10 kg:

Unutrašnje pakovanje: poluprovidna polietilenska kesa koja sadrži 1 kg ili 10 kg premiksa za mediciniranu hranu.

Spoljašnje pakovanje: plastični kontejner sa poklopcem od polipropilena bele boje.

ATCvet kod: QJ01RA90

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 1x1 kg: 323-01-00436-14-001 od 04.08.2015.

1x10 kg: 323-01-00437-14-001 od 04.08.2015.