Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Resflor

UPUTSTVO ZA LEK


Resflor, rastvor za injekciju, (300 mg + 27.4 mg)/ml, 1 x 100 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Vet Pharma Friesoythe GmbH,


Adresa: Sedelsberger Str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka

Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd, Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Vet Pharma Friesoythe GmbH,

  Sedelsberger Str. 2 - 4, 26169 Friesoythe, Nemačka


 2. IME LEKA


  Resflor

  florfenikol, fluniksin (300.0 mg/ml + 27.4 mg/ml) rastvor za injekciju

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekcije sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Florfenikol 300.0 mg

  Fluniksin meglumin 27.4 mg (ekvivalent za 16,5 mg slobodnog fluniksina)


  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 150.00 mg

  Ostale pomoćne supstance:

  N-metil-2-pirolidon; limunska kiselina, anhidrovana; polietilenglikol 300.


 4. INDIKACIJE


  Terapija respiratornih boelsti goveda (BRD) izazvanih bakterijama osetljivim na florfenikol:

  Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Ne daje se odraslim bikovima namenjenim za priplod.

  • Ne daje se mlečnim govedima čije se mleko koristi za ishranu ljudi.

  • Ne daje se kravama tokom graviditeta.

  • Ne daje se životinjama sa smanjenom funkcijom jetre i bubrega, poremećajima gastrointenstinalnog trakta ili poremećajima u hemostazi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek može ispoljiti nefrotoksična dejstva ako se aplikuje dehidriranim, hipovolemičnim životinjama. Lokalna reakcija tkiva na mestu aplikacije leka se javlja u vidu otoka na mestu aplikacije koji se zadržavaju 15 do 36 dana nakon aplikacije leka.

  Retko može doći do blage iritacije potkožnog tkiva.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek Resflor, rastvor za injekciju, u dozi od 40 mg florfenikola i 2.2 mg fluniksina na kg telesne mase (2 ml leka Resflor na 15 kg telesne mase), jednokratno.

  Maksimalna količina leka koji se može aplikovati na jednom mestu aplikacije iznosi 10 ml. Lek se aplikuje subkutano.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Koristiti suve, sterilne igle i špriceve.

  Pre izvlačenja svake nove doze leka iz bočice, prebrisati čep alkoholom.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 46 dana.

  Ne koristi se kod krava u laktaciji čije mleko se koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperturi do 25º C. Ne držati u frižideru i ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: U originalnom pakovanju 2 godine, na temperaturi od 25 ºC.

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  • Ne davati istovremeno sa nefrotoksičnim lekovima.


  • Ne davati sa drugim aktivnim supstancama sa visokim afinitetom vezivanja za proteine, jer može doći do kompeticije vezivanja sa fluniksinom i izazvati toksične efekte.

  • Ne davati istovremeno sa drugim antiinflamatornim lekovima ili neposredno nakon davanja antiinflamatornog leka.

  • Ne davati paraleleno sa NSAIL i glukokortikosteroidima.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Lek se ne primenjuje kod krava tokom graviditeta.

   Lek se ne primenjuje kod krava u laktaciji čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


   Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Izbegavati kontakt sa lekom ukoliko postoji preosetljivost na propilen glikol ili polietilen glikole.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećom propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.11.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 staklena bočica od 100 ml sa gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom, u kutiji.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01BA90

Broj dozvole: 323-01-0508-11-001 od 30.11.2012.