Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Uniferon

UPUTSTVO ZA LEK


Uniferon, rastvor za injekciju, 1 x 200 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Pharmacosmos A/S


Adresa: Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Danska


Podnosilac zahteva: Vetmedic d.o.o.


Adresa: Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


Broj rešenja: 323-01-0232-12-001 od 14.12.2012. za lek Uniferon, rastvor za injekciju, 1 x 200 ml


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Vetmedic d.o.o.

  Bregalnička 32, 26300 Vršac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Pharmacosmos A/S

  Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Danska


 2. IME LEKA


  Uniferon

  Gvožđe(III) u kompleksu sa dekstranom (200 mg/ml)

  rastvor za injekciju za prasad


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gvožđe(III) hidroksid u kompleksu sa dekstranom 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Fenol 5 mg/ml

  Natrijum-hlorid 17 mg/ml Natrijum-hidroksid

  Voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Preveniranje i lečenje anemije kod prasadi prouzrokovane sa nedostatkom gvožđa u organizmu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  • Lek se ne primenjuje kod prasadi za koje se sumnja da imaju nedostatak vitamina E i/ili selena.

  • Lek se ne primenjuje kod prasadi sa poznatom preosetljivošću na kompleks gvožđe-dekstran.

  • Lek se ne primenjuje kod prasadi starije od 4 nedelje zbog mogućeg prebojavanja mišićnog tkiva na mestu aplikacije leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod prasadi koja potiču od majki koje su hranjene hranom bogatom nezasićenim masnim kiselinama, a siromašnom vitaminom E i selenom, može da nastane preosetljivost praćena

  Broj rešenja: 323-01-0232-12-001 od 14.12.2012. za lek Uniferon, rastvor za injekciju, 1 x 200 ml


  povraćanjem i iznenadnim uginućem, najčešće jedan sat posle davanja preparata gvožđa. Ponekad lek može da prouzrokuje iscrpljenost, slabost i podrhtavanje mišića, koje može da dovede do konvulzija i paralize. Moguća je i pojava anafilaktičke reakcije.

  Na mestu aplikacije leka može da se zapazi iritacija (crvenilo), bol (šepavost), otok i na kraju smeđe

  prebojavanje okolnog tkiva.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Prasad.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje i.m. ili s.c. u dozi od 200 mg gvožđa po prasetu.

  U preventivne svrhe lek se aplikuje u prvoj nedelji života (1 - 4 dana starosti) u količini od: 1 ml po prasetu.

  Za lečenje anemije lek se aplikuje u količini od 1ml po prasetu, a primena leka se može ponoviti

  posle 10 - 14 dana.

  Preporučuje se intramuskularna primena leka, zbog malog broja literaturnih podataka o bioraspoloživosti kompleksa gvožđa sa dekstranom nakon subkutane primene.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Lek je bezbedan za primenu kod prasadi. Međutim, da bi se izbegle moguće neželjene reakcije potrebno je prvo tretirati mali broj prasadi iz legla (1-2) i ukoliko reakcija izostane treba tretirati preostalu prasad.

  Ukoliko se pojavi alergijska reakcija, potrebno je odmah primeniti adrenalin i po potrebi H1 antihistaminike i glukokortikoide.


 10. KARENCA


  Nema.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati od zamrzavanja.


  Rok upotrebe: u originalnom pakovanju 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25˚C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Za aplikaciju leka koristiti sterilnu iglu i brizgalicu.

  Broj rešenja: 323-01-0232-12-001 od 14.12.2012. za lek Uniferon, rastvor za injekciju, 1 x 200 ml


  Predoziranje gvožđem dovodi do hemohromatoze i hemosideroze koje se manifestuju prekomernim nakupljenjem gvožđa u parenhimatoznim organima. Akutno trovanje gvožđem manifestuje se melenom, hematemezom, hipotenzijom, tahikardijom, dispnojom i dijarejom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ako lek dođe u dodir sa sluzokožom oka, oši treba isprati velikom količinom tekuće vode.

  U slučaju samoubrizgavanja neophodno je odmah zatražiti pomoć lekara. Posle svake aplikacije leka ruke treba oprati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.12.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Boca od polietilena LDPE, volumena 200 ml u kesi od aluminijuma.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QB03AC90

Broj dozvole: 323-01-0232-12-2012. od 14.12.2012.


Broj rešenja: 323-01-0232-12-001 od 14.12.2012. za lek Uniferon, rastvor za injekciju, 1 x 200 ml