Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

METRICURE®

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


METRICURE®,

intrauterini špric, 10 x 19 g

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET INTERNATIONAL B.V.


Adresa: Boxmeer, Wim de Korvestraat 35, Holandija Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


Intervet International B.V.,

Boxmeer, Wim de Korvestraat 35, Holandija


NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


MARLOfarma, d.o.o., Beograd, Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


 IME LEKA


Metricure®;

cefapirin

500 mg/g

Intrauterina suspenzija


 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


Jedan intrauterini špric sadrži: Aktivna supstanca:

Cefapirin ( u obliku benzatin cefapirina) 500 mg Pomoćne supstance

Makrogolsteariletar-12, ricinusovo ulje, hidrogenizovano, makrorolsteariletar-20, trigliceridi srednje dužine lanca


 INDIKACIJE


Metricure je indikovan za tretman subakutnih i hroničnih endometritisa kod krava ( barem 14 dana nakon partusa) prouzrokovanih bakterijama osetljivim na cefapirin.

Važni patogeni endometritisa osetljivi na cefapirin su Arcanobacterum pyogenes i anaerobne bakterije kao što su Fusobacterium necrophorum i crno pigmentisani gram-negativni anaerobi. Metricure se takođe može koristiti za tretman u slučajevima neuspešne koncepcije ( kod više od 3 neuspešne inseminacije), ako se sumnja da su uzrok problema bakterijske infekcije.


 KONTRAINDIKACIJE


Kontraindikovan je kod životinja kod kojih je poznata alergija na cefalosporine i peniciline.


 NEŽELJENA DEJSTVA


Višekratna primena leka može da prouzrokuje senzibilizaciju i alergijsku reakciju kod krava.


 CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


Goveda ( muzne krave).


 DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


Preparat se primenjuje intrauterino, obično jednokratno, a količina intrauterine suspenzije u injektoru predstavlja pojedinačnu dnevnu dozu leka. Lek se primenjuje najranije 14 dana posle partusa. Ukoliko efekat izostane, odnosno ako nije došlo do simirivanja simptoma bolesti, drugu aplikaciju leka treba ponoviti posle 7 - 14 dana od prve primene. Kod životinja kod kojih je izvršena inseminacija, aplikacija leka se obavlja posle jedan dan.


Sadržaj jednog injektora treba uvesti u lumen uterusa koristeći priloženi kateter.


 UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA KARENCA


Meso tretiranih krava nije za ishranu ljudi u toku tretmana kao ni 2 dana od primene leka. Mleko lečenih krava može se koristiti bez ograničenja.


 POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.


Rok upotrebe: 3 godine.


 POSEBNA UPOZORENJA


Za primenu na životinjama.

Kod krava sa piometrom, pre primene leka, potrebno je dati prostaglandin F2 alfa da bi se izazvala luteoliza.

Pre primene leka potrebno je ukloniti sadržaj uterusa.


 POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


24.05.2012.


 OSTALI PODACI


Pakovanje: Kutija sa 10 intrauterinih špriceva od 19g sa 10 katetera i 10 rukavica Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG51AA05

Broj dozvole: 323-01-0407-11-001 od 24.05.2012.