Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

GAMARET intramammary suspension

UPUTSTVO ZA LEK


GAMARET intramammary suspension, intramamarna suspenzija, 20x10 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Bioveta, a.s.


Adresa: Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane, Češka Republika


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Bioveta,a.s.

  Komenskeho 212, 683 23 Ivanovice na Hane Češka Republika


 2. IME LEKA


  GAMARET intramammary suspension

  (novobiocin, benzilpenicilin-prokain, dihidrostreptomicin, neomicin, prednizolon)

  intramamarna suspenzija

  za krave u periodu laktacije


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (10 ml) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Novobiocin-natrijum 100 mg

  Benzilpenicilin-prokain, monohidrat 100.000 i.j. (100 mg)

  Dihidrostreptomicin-sulfat 91.250 i.j. (125 mg)

  Neomicin-sulfat 102.000 i.j. (150 mg)

  Prednizolon 10 mg


  Pomoćne supstance:

  koloidni silicijum-dioksid; ulje kikirikija


 4. INDIKACIJE


  Lečenje mastitisa kod krava u periodu laktacije, izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin, dihidrostreptomicin, neomicin i novobiocin.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Poznata preosetljivost na neku od aktivnih ili pomoćnih supstanci u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon primene leka može doći do razvoja alergijskih reakcija (pojačana salivacija, dispnoja, pojava otoka na glavi i perineumu) kod životinja sa preosetljivošću na komponente leka.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu laktacije


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu primenu.

  Sadržaj jednog intramamarnog šprica (10 ml preparata) aplikuje se u obolelu četvrt vimena. Preparat se primenjuje posle izmuzavanja mlečne žlezde.

  Ukoliko je potrebno, primena leka se može ponoviti jedanput, nakon 24-48 sati.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe dobro protresti. Pre aplikacije leka vime i sise se operu toplom vodom i dobro osuše. Vrh sise se dezinfikuje odgovarajućim sredstvom. Posle skidanja plastičnog poklopca vrh šprica se ubaci u sisni kanal. Sadržaj se istisne u vime pritiskanjem klipa. Posle ubrizgavanja leka obolela četvrt se masira, da bi se obezbedilo bolje rasprostiranje preparata u mlečne cisterne.


 10. KARENCA


  Meso: 7 dana

  Mleko: 5 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25 C.

  Čuvati na suvom mestu, zaštićeno od svetlosti.

  Ne zamrzavati.

  Rok upotrebe: 18 meseci.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Ako simptomi bolesti (crvenilo, otok ili promena u izgledu mleka) ne prestaju, potrebno je prekinuti terapiju i preispitati dijagnozu.


  Tokom terapije veterinar mora redovno pratiti stanje životinje.


  Ne prekoračivati preporučenu dozu leka. Dvostruka doza leka ne izaziva druga neželjena dejstva kod ciljne vrste životinja, osim onih navedenih u poglavlju neželjena dejstva.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema ograničenja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost nakon ubrizgavanja, udisanja, ingestije ili kontakta sa kožom. Osobe preosetljive na peniciline mogu istovremeno biti preosetljive i na cefalosporine i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na penicilin i druge komponente u sastavu leka ne treba da rukuju ovim lekom.

  Ukoliko dođe do razvoja simptoma preosetljivosti u vidu kožnog osipa ili svraba, treba potražiti savet lekara. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Ako dođe do slučajnog kontakta sa kožom, odmah je dobro isprati pod mlazom vode.

  Oprati ruke posle svake upotrebe leka.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2013.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Intramamarni špric od polietilena niske gustine (LDPE) sa 10 ml intramamarne suspenzije.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 5 polietilenskih folija sa po 4 intramamarna šprica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RV01

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-0296-11-001 od 24.12.2013.