Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Scalibor ogrlica

UPUTSTVO ZA LEK


Scalibor ogrlica, 40 mg/g, lekovita ogrlica 1 x 19 g (48 cm) Scalibor ogrlica, 40 mg/g, lekovita ogrlica, 1 x 25 g (65 cm) (za primenu na životinjama)


 1. Intervet International B.V.


  Proizvođač:

 2. Intervet Productions


  1. Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


   Adresa:

  2. Rue De Lyons, Igoville, Francuska


Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.


Adresa: Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Marlo Farma d.o.o., Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija

  2. Intervet Productions, Rue de Lyons, Igoville, Francuska


   Napomena:

   Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača

   koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


 2. IME LEKA


  Scalibor ogrlica deltametrin (40mg/g) lekovita ogrlica

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Postoje: lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g) i lekovita ogrlica dužine 65 cm (25 g). Sadržaj aktivne supstance deltametrin je 40 mg/g (4%).


  1 lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Deltametrin 0.76 g


  1 lekovita ogrlica dužine 65 cm (25 g) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Deltametrin 1.00 g


  Pomoćne supstance:

  Pomoćne supstance u sastavu lekovitih ogrlica svih boja: smeša organskih sapuna Ca-Zn; epoksidno sojino ulje; di-2-etilheksil adipat; trifenil-fosfat; polivinil-hlorid.

  Lekovita ogrlica bele boje sadrži još i: titanijum-dioksid (E171).

  Lekovita ogrlica braon boje sadrži još i: žuti gvožđe-oksid (E172); crveni gvožđe-oksid (E172); crni gvožđe-oksid (E172).

  Lekovita ogrlica crne boje sadrži još i: crni gvožđe-oksid (E172).


 4. INDIKACIJE


  Kontrola infestacije krpeljima tokom 6 meseci.


  Prevencija infestacije buvama tokom 4 meseca.

  Zaštita od ujeda papadaća (Phlebotominae) tokom 5-6 meseci (repelentni efekat).

  Zaštita od ujeda adultnih oblika komaraca (Culex pipiens) tokom 6 meseci (repelentni efekat).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod štenadi mlađe od 7 nedelja starosti. Ne primenjivati kod pasa sa kožnim lezijama.

  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na piretroide.

  Ne primenjivati kod mačaka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U retkim slučajevima, zabeležena je pojava lokalizovanih reakcija kože vrata (lokalizovani dermatitis ili eritem, pruritus, opadanje dlake) ili generalizovana reakcija kože.

  U retkim slučajevima zabeležena je pojava poremećaja u ponašanju (npr. letargija ili hiperaktivnost). U izuzetno retkim slučajevima su zabeleženi neurološki simptomi (kakvi su npr. tremor, ataksija, gubitak koordinacije) ili digestivni poremećaji (povraćanje, dijareja). Ukoliko do toga dođe, potrebno je odmah ukloniti ogrlicu. Ovi simptomi se obično povlače u roku od 48 sati.

  Kako specifičan antidot nije poznat, lečenje treba da bude simptomatsko.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno, ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Ogrlice dužine 48cm su namenjene malim i srednjim psima, dok su ogrlice dužine 65cm namenjene za primenu kod velikih pasa.


  Ogrlice su namenjene za postavljanje oko vrata. Jedna ogrlica po psu.

  Samo za spoljnu primenu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izvaditi ogrlicu iz kesice. Postaviti ogrlicu labavo oko vrata psa, bez preteranog zatezanja, ostavljajući prostor od dva prsta između ogrlice i vrata. Provući kraj ogrlice kroz kopču i odseći višak dužine ostavljajući 5 cm iza kopče, da bi u slučaju potrebe ogrlica mogla da se popusti.


  S obzirom na to da ogrlica ispoljava svoj puni efekat nakon jedne nedelje, ogrlicu treba staviti nedelju dana pre nego što životinja može biti izložena infestaciji.

  U retkim slučajevima, može doći do kačenja krpelja tokom nošenja ogrlice. Zbog toga se u nepovoljnim uslovima ne može u potpunosti isključiti mogućnost prenošenja infektivnih bolesti preko krpelja ili papadaća tokom nošenja ogrlice.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  U slučaju postojanja lezija na koži psa, treba skinuti ogrlicu do povlačenja simptoma. Nema podataka o uticaju šamponiranja psa na trajanje efikasnosti ogrlice.

  Iako povremeni kontakt sa vodom nema negativan uticaj na efikasnost ogrlice, uvek je treba skinuti

  sa psa pre kupanja ili plivanja, jer je aktivna supstanca štetna za ribe i druge vodene organizme. Psima ne treba dozvoljavati plivanje tokom prvih 5 dana nošenja ogrlice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema neželjenih kliničkih efekata kod kuja koje su nosile ogrlicu tokom celog perioda graviditeta i laktacije. Nakon odbijanja kod štenadi poreklom od tretiranih kuja nema uočenih neželjenih efekata.


  Interakcije

  Ne primenjivati sa drugim ektoparaziticima koji sadrže organofosfate.


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


  Predoziranje

  Ukoliko pas pojede ogrlicu, mogu se pojaviti sledeći simptomi trovanja: nekoordinisani pokreti, tremor, slinjenje, povraćanje, ukočenost bokova.

  Ovi simptomi se obično povlače tokom 48 sati.

  U simptomatskoj terapiji može se primeniti diazepam.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ruke oprati sapunom i hladnom vodom nakon rukovanja ogrlicom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na komponente u sastavu treba da izbegavaju kontakt sa ogrlicom.

  Obezbediti da deca, pre svega mlađa od 2 godine, ne diraju ogrlicu, ne igraju se sa njom niti je

  stavljaju u usta.

  Deca treba da izbegavaju dugotrajan kontakt sa psom koji nosi ogrlicu.

  Čuvati ogrlicu daleko od hrane, pića i hrane za životinje. Ne jesti, ne piti i ne pušiti tokom rukovanja ogrlicom.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Deltametrin je štetan za ribe, ostale vodene organizme i pčele.

  Scalibor ogrlica ne sme dospeti u vodotokove.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Deltametrin je štetan za ribe, ostale vodene organizme i pčele. Scalibor ogrlica ne sme dospeti u vodotokove.

  Neiskorišćeni lek kao i ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.12.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: troslojna kesica (od papira/aluminijuma/polietilena) ili četvoroslojna kesica (od papira/aluminijuma/poliestera/polietilena) u kojoj se nalazi jedna lekovita ogrlica dužine 48 cm (19 g) ili jedna lekovita ogrlica dužine 65 cm (25 g).

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna kesica sa lekovitom ogrlicom i uputstvo za lek (1 x 48 cm, 1 x 65 cm).

Režim izdavanja: Lek se može izdavati bez recepta veterinara.

ATCvet kod: QP53AC11

Broj i datum izdavanja dozvole:

Scalibor ogrlica 1 x 19 g (48 cm): 323-01-00260-14-002 od 29.12.2014.

Scalibor ogrlica 1 x 25 g (65 cm): 323-01-00261-14-001 od 29.12.2014.