Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Butox 7.5

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 250 mL Butox 7.5, suspenzija za polivanje, 1 x 1 L


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet Production SA


Adresa: Rue de Lyons 27460 Igoville, Francuska Podnosilac zahteva: Marlofarma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet Productions,

  Rue de Lyons 27460 Igoville, Francuska


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  MARLOfarma d.o.o.

  Hektorovićeva 20A, Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Butox 7,5

  deltametrin (7,5 mg/mL) suspenzija za polivanje goveda i ovce


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL suspenzije za polivanje sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Deltametrin 7.5 mg


  Pomoćne supstance:

  Rastvor formaldehida (35%) 0.19 mg Propilen glikol 160 mg


  Ostale pomocne supstance su: SI (dispergujuci agens); natrijum-laurilsulfat; rodorsil 416; rodorsil 426 R; silikat; ksantan guma; limunska kiselina, monohidrat; formaldehid rastvor 35%; propilenglikol i preciscena voda


 4. INDIKACIJE

  Prevencija i lečenje infestacija sledećim parazitima: Goveda:

  • Muve

  • Vaši

  • Krpelji


   Ovce:


   • Vaši

   • Ovčiji krpelj (Malophagos ovinus)


   Kako bi se izbegla rezistencija, lek Butox 7.5% treba koristiti samo na osnovu testa osetljivosti lokalnih muva na aktivnu supstancu.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek je kontraindikovan kod rezistencije na piretroide.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U veoma retkim slučajevima, kod goveda su primećeni neurološki znaci i opšti simptomi (uznemirenost, prostracija, drhtanje, nenormalni pokreti), kao i znaci na koži (ljuspanje kože, svrab na mestu primene).

  Deltametrin iritira oči i sluzokožu.

  U retkim slučajevima, kod životinja se nakon terapije može javiti uznemirenost sa zabacivanjem glave i mlaćenjem repom.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Veterinarski lek za spoljašnju primenu.


  Doziranje:


  Goveda:

  Prevencija i lečenje infestacija vašima: 75 mg deltrametrina po životinji, naneti jednokratno spolja, što odgovara količini od 10 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).


  Prevencija i lečenje infestacija muvama: 30 mg do 75 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 ml do 30 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).


  Prevencija i lečenje infestacija krpeljima: 75 mg do 112,5 mg deltrametrina na 100 kg telesne mase, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 15 ml do 75 ml suspenzije po životinji (videti tabelu).


  Indikacije

  Doza preparata

  Vaši

  10 ml po životinji

  Muve

  Do 100 kg: 10 ml

  Od 100 do 300 kg : 20 ml

  Preko 300 kg: 30 ml

  Krpelji

  15 ml na 100 kg telesne mase sa najviše 75 ml

  po životinji


  Ovce:

  Lečenje i prevencija infestacija izazvanih vašima i ovčijim krpeljom (Malophagus ovinus):

  75 mg deltrametrina po životinji, naneti odjednom spolja, što odgovara količini od 10 ml suspenzije po životinji.


  Način primene:

  Dobro rasporediti ukupnu dozu duž medijalne linije od ruba vrata do baze repa. Samo jedno nanošenje leka obezbeđuje efikasnu zaštitu tokom 8-10 nedelja od vaši, malofaga i muva, a tokom 4- 5 nedelja od krpelja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nema posebnih uputstava.


 10. KARENCA


  Goveda:


  Aplikovana doza: do 30ml/po životinji (tretman protiv muva i vaši) Meso i iznutrice : 18 dana

  Mleko: 0 dana


  Aplikovana doza do 75 ml/životinji (tretman protiv krpelja) Meso i iznutrice: 18 dana

  Mleko: 2,5 dana


  Ovce:


  Meso i iznutrice: 2 dana

  Mleko: 12 sati


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 30 nedelja, čuvanjem na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  Ova formulacija nije prilagođena za upotrebu kod pasa i mačaka. Korišćenje ovog leka oralnim putem ili polivanjem kod pasa i mačaka može da izazove dominantno neurološke (ataksija, konvulzije, drhtanje) i digestivne simptome (hipersalivacija, povraćanje), ponekad sa letalnim ishodom.


  Rezistencija na ovaj lek ne može se isključiti kod muva (Musca spp.). Lek Butox 7.5% treba primenjivati u sklopu borbe protiv muva, koja uključuje unapređenje higijenskih uslova i korišćenje supstanci koje ne deluju hemijskim putem. Pored toga, treba naizmenično koristiti insecticide koji


  sadrže supstance iz različitih grupa u skladu sa programom dezinsekcije. Poželjno je da izbor aktivne supstance bude zasnovan na ispitivanju osetljivosti. Za više informacija konsultujte svog veterinara.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek zivotinjama


  U toku korišćenja ovog leka ne treba jesti, piti niti pušiti.

  Pre jela i posle korišćenja leka oprati ruke i delove kože koji su bili izloženi preparatu.

  U slučaju akcidentalnog gutanja leka: osoba ne treba da pokušava da povrati lek, već da se javi lekaru ili najbližem centru za kontrolu trovanja sa uputstvom za lek ili etiketom. Tokom korišćenja ovog preparata preporučuje se nošenje rukavica za upotrebu u domaćinstvu. U slučaju da lek prsne u oči ili da dodje u kontakt sa kožom odmah isprati velikom količinom vode. Osobe sa poznatom preosetljivošću na neku od komponenti leka treba da izbegavaju svaki kontakt sa ovim preparatom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ispitivanja na laboratorijskim životinjama (pacov, kunić) nisu pokazala teratogena ili embriotoksična

  dejstva. Neškodljivost ovog leka nije potvrdjena tokom graviditeta ili laktacije. Veterinar treba da proceni odnos koristi i rizika primene ovog preparata kod ženki u graviditetu ili tokom laktacije.


  Interakcije

  Neki organofosforni isekticidi usporavaju metabolizam deltametrina i povećavaju toksičnost. Stoga, ne preporučuje se kombinovana primena ovog preparata sa organosfosfornim insekticidima.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Ustanovljeno je da je deltametrin toksičan za ribe i pčele. Biodegradabilan je, i njegova akumulacija u životnoj sredini je neznatna. Stoga, primena leka Butox 7.5 može predstavljati veoma ograničen rizik po životnu sredinu.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćeni lek i ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.03.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: polietilenski kontejner zapremine 250 mL ili 1 L, koji ima dva otvora. Svaki otvor je zatvoren zatvaračem sa navojem.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija koja sadrzi 1 kontejner. Unutar spoljnog pakovanja nalazi se plastični nastavak za polivanje.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP53AC11

Broj i datum izdavanja dozvole: 1 x 1 L: 323-01-00328-14-001 od 09.03.2015.

1 x 250 mL: 323-01-00329-14-001 od 09.03.2015.