Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

INDIGEST INYECTABLE rastvor za injekciju

UPUTSTVO ZA LEK


INDIGESTINYECTABLE rastvorzainjekciju, 100mg/ml, 1x100ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS CALIER.S.AAdresa:

C/Barcelones 26 (Pla del Ramassa)

LES FRANQUESES DEL VALLES (Barselona), Španija


Podnosilac zahteva: Provet doo


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS CALIER S.A.

  26. Pla del Ramassa, Les Franqueses del Valles, Barcelona, Španija


 2. IME LEKA


INDIGEST INYECTABLE

menbuton 100 mg /ml rastvor za injekciju

za goveda, ovce, koze, svinje, konje i pse


3 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 ml rastvora za injekciju sadrži:


Aktivna supstanca:

Menbuton 100 mg


Pomoćne supstance:

Natrijum-metabisulfit 2.0 mg

Hlorkrezol 2.0 mg


Ostale pomoćne supstance: dietanolamin; edetatna kiselina; voda za injekciju.


 1. INDIKACIJE


  Goveda: indigestija, toksemija, ketoza, anoreksija, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Ovce i koze: indigestija, toksemija (uključujući i graviditetnu), trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Svinje: indigestija, anoreksija, trovanje, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Konji: toksemija, anoreksija, kolike, hepatička i pankreasna insuficijencija.

  Psi: indigestija, toksemija, anoreksija, konstipacija, hepatička i pankreasna insuficijencija


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati životinjama sa srčanim poremećajima, hipertermijom ili opstrukcijom žučnog kanala. Nikada ne davati mačkama.

  Ne primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon brze intravenske aplikacije, mogu se pojaviti: tremor, ubrzano disanje, spontana defekacija, kašalj, suzenje očiju, kijanje, iznemoglost.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, konji i psi.


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Menbuton se koristi u veterinarskoj medicini u dozi od 10 mg/kg t.m., odnosno, doza je 1ml leka na 10 kg telesne mase


  Goveda: 20-40 ml INDIGESTA dnevno po životinji, duboko i m. ili sporo i.v. Telad: 5-15 ml INDIGESTA dnevno po životinji, duboko i.m. ili sporo i.v. Ovce i koze: 5-10 ml INDIGESTA dnevno po životinji, duboko i.m. ili sporo i.v. Svinje: 1 ml INDIGESTA na 10 kg t m. dnevno, duboko i m. ili sporo i.v. Konji: 20-30 ml INDIGESTA dnevno po životinji, sporo i.v.

  Psi: 0.1 ml INDIGESTA na 1 kg t.m. dnevno, duboko i.m. ili sporo i.v. Veterinar treba da odredi dužinu tretmana u zavisnosti od kliničke slike.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Strogo se pridržavati propisanih doza.

  Intravenska aplikacija mora biti spora (ne kraća od 1 minuta), kako bi se izbegli navedeni neželjeni efekti.

  Kod intramuskularne primene savetuje se da se ne daje više od 20 ml po jednom injekcionom mestu. Ne davati sa rastvorima koji sadrže kalcijum, penicilin-prokain ili vitamine B-kompleksa.


 7. KARENCA


  Meso: 2 dana

  Mleko: 2 dana


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od sunčeve svetlosti.


  Rok upotrebe: 4 godine

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne davati ženkama u poslednjoj trećini graviditeta.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Tokom kontakta (rukovanja) sa lekom ne treba jesti, piti ili pušiti.

  U slučaju akcidentalnog samoubrizgavanja mogu se javiti lokalne reakcije. U tom slučaju odmah potražiti savet lekara i pokazati mu Uputstvo za lek ili etiketu.

  U slučaju da lek dođe u kontakt sa kožom ili očima, treba ih isprati čistom vodom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na menbuton treba da izbegavaju kontakt sa ovim preparatom i da rukuju sa njim oprezno.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2013.


 12. OSTALI PODACI:


Pakovanje: staklena bočica 1x100 ml u kartonskoj kutiji

ATC Vet kod: QA05AX90

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj dozvole: 323-01-0165-12-001 od 28.02.2013.