Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Fypryst® Combo za mačke i feretke

UPUTSTVO ZA LEK


Fypryst® Combo za mačke i feretke,

rastvor za lokalno nakapavanje na kožu, 3 x 0,5 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Krka, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Krka Farma d.o.o., Beograd

  Jurija Gagarina 26/V/II, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Krka, d.d., Novo mesto

  Šmarješka cesta 6, Novo mesto, Slovenija


 2. IME LEKA


  Fypryst® Combo za mačke i feretke fipronil, S-metopren 50 mg + 60 mg rastvor za lokalno nakapavanje na kožu

  za mačke i feretke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 tuba (0,5 mL) sadrži:


  Aktivne supstance:

  Fipronil

  50 mg

  S-metopren

  60 mg


  Pomoćne supstance:

  Butilhidroksianizol


  0,1 mg

  Butilhidroksitoluen

  0,05 mg


  Ostale pomoćne supstance


  su:


  povidon


  K25,


  polisorbat


  80,


  etanol


  (96%)


  i

  dietilenglikolmonoetileter.


 4. INDIKACIJE


  Kod mačaka:

  Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima i/ili pavašima.


  • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). Efikasnost insekticida protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koje su položile odrasle buve, traje 6 nedelja nakon primene.

  • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus, Dermacentor variabilis, Rhipicephalus sanguineus). Ovaj lek

   ima dugotrajno akaricidno dejstvo protiv krpelja i do 2 nedelje (na osnovu eksperimentalnih podataka).

  • Eliminacija pavaši (Felicola subrostratus).


  • Ovaj lek može da se koristi kao deo terapijskog tretmana za kontrolu alergijskog dermatitisa koji izazivaju buve, kada je ovo stanje ranije dijagnostikovao veterinar.


   Kod feretki:

   Koristi se kod infestacije buvama, samostalne ili udružene sa infestacijom krpeljima.

  • Eliminacija buva (Ctenocephalides spp.). Efikasnost insekticida protiv novih infestacija sa odraslim buvama traje 4 nedelje. Prevencija razmnožavanja buva inhibicijom razvoja jaja (ovicidna aktivnost), larvi i lutki (larvicidna aktivnost) poreklom od jaja koje su položile odrasle buve.

  • Eliminacija krpelja (Ixodes ricinus). Ovaj lek ima dugotrajno akaricidno dejstvo protiv krpelja i do 4 nedelje (na osnovu eksperimentalnih podataka).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  U nedostatku dostupnih podataka, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod mačića mlađih od 8 nedelja starosti i/ili lakših od 1 kg telesne mase. Lek ne treba primenjivati kod feretki ispod 6 meseci starosti.

  Ne koristiti kod bolesnih životinja (npr. sistemske bolesti, povišena temperatura) ili kod

  rekonvalescentnih životinja.

  Ne koristiti kod kunića, jer se mogu pojaviti neželjene reakcije na lek pa čak i smrtni ishod. Usled nedostatka ispitivanja, ovaj lek ne bi trebalo upotrebljavati kod drugih vrsta životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nemojte prekoračivati dozu. Kod mačaka

  Među veoma retkim neželjenim reakcijama, posle upotrebe primećene su prolazne reakcije na mestu

  aplikacije (perutanje, lokalni gubitak dlake, svrab, crvenilo) i generalizovani svrab ili gubitak dlake. Nakon primene bilo je zabeleženo i sledeće: prekomerna salivacija, reverzibilni znaci poremećaja nervnog sistema (povećana osetljivost na stimulaciju, depresija, drugi nervni simptomi) ili povraćanje.

  Ako dođe do lizanja mesta primene, može se uočiti kratak period prekomerne salivacije, do koje uglavnom dolazi zbog prirode nosača.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke i feretke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  1 tuba od 0,5 mL odgovara pojedinačnoj dozi za mačke, što odgovara minimalnoj preporučenoj dozi od 5 mg/kg za fipronil i 6 mg/kg za (S)-metopren.


  1 tuba od 0,5 mL (50 mg fipronila + 60mg mg S-metoprena) odgovara pojedinačnoj dozi za feretke.


  Način primene: upotreba nakapavanjem.Zbog nedostatka studija o bezbednosti, minimalni interval između dve primene je 4 nedelje.


  Način primene

  1. Izvadite tubu iz njenog pakovanja. Držite tubu u uspravnom položaju, odvrnite i skinite poklopac.

  2. Okrenite ga i postavite drugu stranu poklopca na tubu. Gurnite i zavrnite poklopac da bi se tuba otvorila, zatim ga uklonite sa nje.

  3. Razdvojte dlaku na leđima životinje na bazi vrata, između lopatica, tako da koža bude vidljiva.

  Postavite vrh tube na kožu i pritisnite je nekoliko puta kako bi se sadržaj u potpunosti ispraznio direktno na kožu, na jednom mestu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U nedostatku studija o bezbednosti, minimalni interval između tretmana je 4 nedelje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 30C.

  Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage i svetlosti. Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine.

  Lek nemojte koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Buve sa kućnih ljubimaca često infestiraju korpe za životinje, prostirke i prostor za odmor životinje kao što su tepisi i delovi nameštaja. Njih treba tretirati odgovarajućim insekticidom u slučaju masivnih infestacija i na početku kontrolnih mera, i redovno usisavati.


  Nema dostupnih podataka o uticaju kupanja/šamponiranja na efikasnost ovog proizvoda kod mačaka i feretki. Međutim, na osnovu dostupnih informacija o šamponiranju pasa nakon drugog dana od aplikacije leka, ne preporučuje se kupanje životinje tokom 2 dana po aplikaciji.

  Izbegavati kontakt leka s očima životinje.

  Veoma je važno voditi računa da se ovaj lek aplikuje na mesto gde ga životinja ne može olizati i obezbediti da se životinje međusobno ne ližu posle nanošenja leka.

  Postoji mogućnost infestacije pojedinačnim krpeljima. Zbog toga se ne može potpuno isključiti prenošenje infektivnih bolesti u slučaju nepovoljnih uslova.

  Moguća toksičnost ovog leka na mačiće mlađe od 8 nedelja u kontaktu sa tretiranom majkom nije dokazana. U ovom slučaju moraju se preduzeti posebne mere opreza.

  Kod feretki: laboratorijske studije na mačkama nisu pokazale teratogene, fetotoksične ni

  maternotoksične efekte. Bezbednost ovog leka nije dokazana u periodu graviditeta i laktacije kod feretki. Koristiti samo prema proceni odnosa korist/rizik od strane nadležnog veterinara.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ovaj lek se sme koristiti tokom graviditeta i laktacije kod mačaka.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama


  Ovaj lek može izazvati iritaciju sluzokože, kože i očiju. Stoga se mora izbegavati kontakt ovog leka sa ustima, kožom i očima.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na insekticide ili alkohol treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom. Izbegavati kontakt sadržaja sa prstima. Ukoliko do toga dođe, oprati ruke sapunom i vodom. Ako slučajno dođe do kontakta sa očima, treba ih pažljivo isprati čistom vodom.

  Oprati ruke posle korišćenja.

  Nemojte pušiti, piti niti jesti tokom primene leka.

  Tretirane životinje ne treba dodirivati i deci se ne sme dozvoliti da se igraju sa njima sve dok se mesto primene ne osuši. Zato se preporučuje da se tretman ne primenjuje tokom dana, već rano uveče, i da se lečenim životinja ne dozvoli da spavaju s vlasnicima, naročito ne sa decom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Fipronil i S-metopren mogu nepovoljno uticati na vodene organizme. Ne komtaminirati jezera, reke i kanale ovim proizvodom ili praznom ambalažom.


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  29.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje: polipropilenska tuba bele boje sa zatvaračem od polietilena i poleoksimetilena bele boje.

Tuba je pojedinačno spakovana u kesici izgrađenoj od poliestra/aluminijuma/polietilena.


Sekundarno pakovanje: kartonska kutija koja sadrži tri kesice. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP53AX65

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00093-14-001 od 29.01.2015. godine