Početna stranica Početna stranica
Apoteke AstraZeneca

Enrocin S 10%

UPUTSTVO ZA LEK


EnrocinS10%,rastvorzainjekciju,1x100ml


Proizvođač: Veterinarski zavod Subotica A.D. Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija

Podnosilac zahteva: Veterinarski zavod Subotica A.D.

Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Veterinarski zavod „Subotica” A.D., Beogradski put 123 Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Veterinarski zavod „Subotica” A.D., Beogradski put 123 Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  ENROCIN®-S 10%

  (enrofloksacin)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Enrofloksacin............................................................................................100.0 mg

  Ekscipijensi: natrijum-hidroksid, benzilalkohol, dietanolamin, propilen-glikol, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje primarnih i sekundarnih infekcija infekcija respiratornog i gastrointestinalnog sistema i drugih infekcija uzrokovanih sojevima mikroorganizama osetljivim na enrofloksacin:

  Goveda: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, stafilokokoza, mikoplazmoza i sekundarne bakterijske infekcije kao komplikacija virusnih infekcija.

  Svinje: kolidijareja, koli-septikemija, pastereloza, salmoneloza, enzootska i bakterijska bronhopneumonija, atrofični rinitis, MMA sindrom.


  Enrofloksacin treba koristiti u slučajevima kada kliničko iskustvo i, uvek kada je to moguće, test osetljivosti potvrđuju da je enrofloksacin lek izbora.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na enrofloksacin.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguće su lokalne reakcije na mestu aplikacije leka, naročito kada se lek aplikuje u većoj količini na jednom injekcionom mestu.


  Po davanju leka može doći do gastrointestinalnih poremećaja (povraćanje i proliv), osipa po koži, kao i uznemirenosti životinje. Fluorirani hinoloni mogu izazvati artropatije i eventualno hromost kod mladih životinja koja nastaje zbog oštećenja zglobnih hrskavica. Takođe, moguća je i fotosenzibilizacija ukoliko se tretirane životinje izlažu dejstvu sunčeve svetlosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje subkutano (goveda) ili intramuskularno (svinje) na uobičajena mesta, a prasadi i.m. u srednjem delu vratne muskulature.


  Goveda i svinje: Uobičajena terapijska doza enrofloksacina je 2.5 mg na 1 kg telesne mase, odnosno 1 ml Enrocin®-S 10% na 40 kg telesne mase. Lek se primenjuje jedanput u 24 časa, tokom 3-5 dana. U težim slučajevima doza enrofloksacina se može povećati na 5mg/kg telesne mase, odnosno 1 ml leka na 20 kg telesne mase.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  U slučaju da količina leka prelazi 10 ml kod teladi i goveda, 5 ml kod svinja, i 2.5 ml kod prasadi, potrebno je lek aplikovati na više mesta.


  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika. Fluorohinolone treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje

  da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.


  Uvek kada je to moguće, fluorohinolone treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti bakterija rezistentnih na fluorohinolone i da smanji efikasnost lečenja drugim hinolonima, zbog moguće unakrsne rezistencije.


 10. KARENCA


  Goveda:

  Meso, organi i druga jestiva tkiva: 14 dana

  Mleko: 7 dana

  Svinje:

  Meso, organi i druga jestiva tkiva: 10 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti.


  Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.


  U nedostatku studija inkompatibilnosti, Enrocin®-S 10% se ne sme mešati sa drugim lekovima u istoj brizgalici.


  Ukoliko se životinje istovremeno tretiraju sa teofilinom i enrofloksacinom, moguća je pojava konvulzija. Ne preporučuje se primena enrofloksacina u kombinaciji sa tiamfenikolom i fluorfenikolom, makrolidnim antibioticima i tetraciklinima zbog antagonističkog dejstva.


  Tretirane životinje ne izlagati sunčevoj svetlosti zbog moguće pojave neželjenih reakcija.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

  Pri korišćenju leka treba izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, isprati velikom količinom vode.

  Pri radu ne piti, ne pušiti i ne jesti. Posle upotrebe oprati ruke.

  Ukoliko se pojave reakcije preosetljivosti, odmah potražiti pomoć lekara.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.01.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Staklena bočica od 100 ml u kartonskoj kutiji

Rok upotrebe: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01MA90

Broj dozvole: 249-2010-14-01-001 od 09.01.2012.