Početna stranica Početna stranica

Linco-Res
linkomicin, spektinomicin, bromheksinUPUTSTVO ZA LEKLinco-Res, rastvor za injekciju, 50 mg/mL+100 mg/mL+2.5 mg/mL, 1x100 mL Linco-Res, rastvor za injekciju, 50 mg/mL+100 mg/mL+2.5 mg/mL, 1x250 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABIANA LIFE SCIENCES S.A.


Adresa: C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: MARLO FARMA D.O.O. Beograd


Adresa: Resavska 31, Beograd-Vračar, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  MARLO FARMA D.O.O. Beograd, Resavska 31, Beograd-Vračar, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABIANA LIFE SCIENCES S.A., C/Venus 26 Can Parellada Industrial 08228 Terrassa, Barselona, Španija


 2. IME LEKA Linco-Res

  50 mg/mL+100 mg/mL+2.5 mg/mL rastvor za injekciju

  za goveda i svinje

  linkomicin, spektinomicin, bromheksin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivne supstance:

  Linkomicin-hidrohlorid 50 mg (ekvivalentno 45.9 mg linkomicina)

  Spektinomicin-sulfat, tetrahidrat 100 mg (ekvivalentno 77.2 mg spektinomicina)

  Bromheksin-hidrohlorid 2.5 mg (ekvivalentno 2.3 mg bromheksina)


  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol (E1519) 7.5 mg

  Natrijum-metabisulfit (E223) 1 mg


  Ostale pomoćne supstance: makrogol-15-hidroksistearat (SolutolHS 15); voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje respiratornih infekcija prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju linkomicina i spektinomicina.

  Goveda:

  • Pneumonija koju prouzrokuju Pasteurella multocida i Mycoplasma bovis

   Svinje:

  • Enzootska pneumonija koju prouzrokuje Mycoplasma hyopneumoniae

  • Pleuropneumonija koju prouzrokuje Actinobacillus pleuropneumoniae


   image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poznatom preosetljivošću na linkomicin, spektinomicin, bromheksin ili druge antibakterijske lekove iz grupe linkozamida ili aminociklitola, kao i na bilo koju pomoćnu supstancu u sastavu leka.

  Lek se ne primenjuje kod konja, jer linkomicin uzrokuje hemoragični kolitis i tešku dijareju. Lek se ne primenjuje kod životinja sa postojećom infekcijom Monilia spp.

  Za upotrebu leka tokom graviditeta i laktacije pogledati deo Upotreba tokom graviditeta i laktacije


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon intramuskularne primene leka mogu se javiti bol i lokalna iritacija tkiva.

  Kod svinja se mogu javiti prolazna dijareja ili razmekšavanje stolice, kao i otok anusa, koji se spontano povlače nekoliko dana po prestanku tretmana.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (telad do uspostavljanja funkcije predželudaca) i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Lek se primenjuje intramuskularno. Doziranje:

  Goveda i svinje: 11.47 mg linkomicina + 19.32 mg spektinomicina + 0.57 mg bromheksina/kg telesne mase/dan (ekvivalentno 1 mL leka/4 kg t.m./dan), tokom 3-5 uzastopnih dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Na jedno injekciono mesto se ne sme primeniti više od 20 mL leka kod goveda, odnosno 10 mL leka kod svinja.

  Ukoliko je ukupna potrebna količina leka veća od navedene, lek se primenjuje na više injekcionih mesta koja treba da budu dovoljno međusobno udaljena. U cilju izbegavanja subdoziranja, pre primene leka treba što preciznije utvrditi telesnu masu životinja.


 10. KARENCA


  Meso:

  Goveda: 15 dana

  Svinje: 15 dana


  image


  Mleko:

  Lek se ne koristi kod životinja čije se mleko koristi za ishranu ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25ºC.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25ºC


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nisu poznata.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kad god je moguće, primena leka treba da se zasniva na prethodno utvrđenoj osetljivosti uzročnika. Lečenje treba da se zasniva na rezultatima ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih kod obolelih životinja. Ukoliko to nije moguće, primena leka treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim ili farmskih) epizootiološkim podacima o osetljivosti ciljnih patogena.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance treba da izbegavaju kontakt sa lekom. Za vreme rukovanja lekom, zabranjeno je pušiti, jesti ili piti.

  Treba izbegavati kontakt leka sa kožom ili očima. U slučaju nehotičnog kontakta, mesta koja su bila izložena leku treba temeljno isprati vodom.

  Ukoliko se posle izlaganja leku razviju simptomi kao što su urtikarija ili osip, treba potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, treba odmah potražiti savet lekara i pokazati mu etiketu leka ili Uputstvo za lek. Oticanje lica, usana i očnih kapaka ili teško disanje su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nakon primene leka u prekomernoj dozi, mogu se javiti simptomi opisani u delu 4.6, kao i neurološki poremećaji, kod kojih životinje treba lečiti simptomatski.


  image


  Interakcije

  Lek se ne primenjuje istovremeno sa makrolidima ili aminoglikozidima


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  02.11.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica sa 100 mL rastvora ili boca sa 250 mL rastvora, od braon stakla (hidr.grupa II), zatvorena teflonom obloženim hlorobutil gumenim čepom i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu ili 1 bocu i Uputstvo za lek

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01FF52

Broj i datum izdavanja dozvole:

image

Linco-Res, 1x100 mL: 323-01-00075-19-002 od 02.11.2020.

Linco-Res, 1x250 mL: 323-01-00076-19-002 od 02.11.2020.image