Početna stranica Početna stranica

AVINEW
vakcina koja sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEWUPUTSTVO ZA LEKAVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 doza AVINEW, liofilizat za suspenziju, 10 x 2000 doza(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Laboratoire Porte des Alpes


Adresa: 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: ROYAL VET d.o.o.

Adresa: Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  ROYAL VET d.o.o., Oslobođenja 25, 11090 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  MERIAL Laboratoire Porte des Alpes, 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA


AVINEW

vakcina koja sadrzi živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW liofilizat za suspenziju

za piliće


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine sadrži:

Aktivna supstanca:

Živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW


5,5 -7,0 log10 EID50

EID50: infektivna doza za 50% jaja


Pomoćne supstance:

Kazein hidrolizat; manitol; povidon; saharoza; kalijum-dihidrogenfosfat; kalijum-hidrogenfosfat; kalijum-glutamat; goveđi serum albumin (frakcija V)


 1. INDIKACIJE


  Kod brojlerskih pilića, od prvog dana života:

  Aktivna imunizacija protiv Newcastle bolesti, u cilju redukcije mortaliteta i kliničkih znakova ovog oboljenja.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana posle primarne vakcinacije.

  Trajanje imuniteta nakon primene vakcine prema kompletnoj shemi vakcinacije navedenoj u poglavlju 9: do 6 nedelja (42 dana) starosti.


  Kod budućih nosilja i roditelja, od 4 nedelje starosti:

  Primarna imunizacija protiv pada nosivosti uzrokovanog virusom Newcastle bolesti, pre imunizacije inaktivisanom vakcinom (soj Ulster 2C) koja se sprovodi pre pronošenja.

  Za podatke o trajanju imuniteta, pogledati Sažetak karakteristika leka za inaktivisanu vakcinu.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema poznatih neželjenih reakcija.

  Za buduće nosilje i roditelje, pogledati Sažetak karakteristika leka za inaktivisanu vakcinu.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri, buduće nosilje i budući roditelji).


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za oralnu i okularnu upotrebu i upotrebu raspršivanjem. Brojleri

  Primarna vakcinacija okularnim putem (ukapavanjem u oko) ili okulonazalnim putem (raspršivanjem): od prvog dana starosti.

  Revakcinacija oralnim putem (primena kroz vodu za piće): u starosti 2 do 3 nedelje. Minimalni vremenski interval izmedu dve vakcinacije treba da bude 2 nedelje.


  Buduće nosilje i roditelji

  Dvokratna imunizacija okularnim putem (ukapavanjem u oko) ili okulonazalnim putem (raspršivanjem) ili oralnim putem (primena kroz vodu za piće): prva doza u uzrastu od 4 nedelje i druga u uzrastu od 8 nedelja.

  Imunizaciju ovom vakcinom treba da prati primena inaktivisane vakcine (soj Ulster 2C) pre početka pronošenja, kako bi se obezbedio odgovarajući nivo zaštite kod ovih kategorija živine.


  Način primene:

  Vakcina se rekonstituiše i priprema u čistoj, nehlorisanoj, hladnoj vodi za piće, odnosno vodi za injekcije (za primenu okularnim putem i raspršivanjem). Za pripremu vakcine treba koristiti sterilni materijal, bez tragova dezinficijenasa i/ili antiseptika.

  Pre upotrebe treba protresti suspenziju rekonstituisane vakcine.


  Vakcina se priprema tako što se voda, pomoću šprica i igle, ubrizga kroz zapušač u bočicu sa liofilizatom i nakon rekonstitucije liofilizata kompletan sadržaj bočice izvuče iglom u isti špric. Sadržaj šprica se zatim dodaje u kontejner koji sadrži onu količinu vode koja je potrebna za primenu vakcine. Preporučuje se da se bočica liofilizata dva puta ispere vodom, kako bi se njen sadržaj u potpunosti iskoristio.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  lndividualna primena okularnim putem

  Za 1000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 1000 doza u 3 do 5 mL vode za injekcije, a potom dobijenu suspenziju dodati u 50 mL vode za injekcije.


  image


  Za aplikaciju vakcine se koristi kalibrisani aparat za ukapavanje u oko, kako bi veličina kapljice bila 50 µl. U oko svake ptice se ukapava jedna kap rastvora vakcine i sačeka se da se kap raširi preko oka, nakon čega se ptica može osloboditi.


  Masovna vakcinacija oralnim putem

  Za 1000 ptica, liofilizat od 1000 doza se rekonstituiše u 3 do 5 mL nehlorisane vode za piće i potom rastvori u onoj zapremini čiste, nehlorisane vode za piće koju će ptice popiti u roku od 1-2 sata. Kada se koristi voda sa česme, pre dodavanja vakcine svu vodu koja ce doći u kontakt sa vakcinom treba tretirati dodavanjem obranog mleka u prahu u količini od 2,5 g po litri, kako bi se neutralisali tragovi hlora. Dva sata pre primene vakcine pticama treba uskratiti vodu.


  Masovna vakcinacija respiratornim putem

  Za 1000 ptica, rekonstituisati liofilizat od 1000 doza u 3 do 5 mL vode za injekcije i potom ga rastvoriti u ukupnoj količini vode potrebnoj za vakcinaciju (voda za injekcije), u zavisnosti od tipa raspršivača koji se koristi.

  Raspršiti rastvor vakcine iznad ptica koristeći raspršivač koji može da napravi mikro kapljice prosečnog dijametra 80 do 100 µm.

  Da bi se obezbedila ravnomerna distribucija vakcine, ptice tokom raspršivanja treba da budu grupisane što bliže jedna drugoj (zbijene). Tokom primene vakcine raspršivanjem, ventilacioni sistem u objektu treba da bude zatvoren/isključen.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 16 meseci.

  Rok upotrebe nakon rekonstituisanja: 2 sata


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinalni virus se može širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane jedinke. Infekcija vakcinalnim sojem virusa kod nevakcinisanih jedinki ne izaziva nikakve kliničke znakove oboljenja. Takođe, laboratorijsko ispitivanje reverzije virulencije pokazalo je da vakcinalni virus ne stiče patogene karakteristike posle deset pasaža kroz piliće. Zbog toga se, prema dosada poznatim podacima, može smatrati da je širenje vakcinalnog soja virusa sa vakcinisanih na nevakcinisane jedinke neškodljivo.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave ptice. Vakcinu priremati i primenjivati uz odgovarajuće mere asepse.


  image


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Vakcinu treba pripremati uz poštovanje mera opreza. Pošto virus Newcastle bolesti kod ljudi može izazvati prolazni konjuktivitis, preporučuje se korišćenje zaštitne maske i naočara u cilju spečavanja udisanja i upadanja kapljica vakcine u oči. Posle sprovođenja vakcinacije ruke treba oprati i dezinfikovati.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Vakcina se ne primenjuje u periodu nošenja jaja.


  Interakcije

  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi istovremeno sa bilo kojim drugim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle primene nekog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa drugim lekovima.

  Prisustvo dezinficijenasa ili antiseptika u vodi i opremi korišćenoj za pripremu rastvora vakcine može za posledicu imati neefikasnu imunizaciju.


  Predoziranje

  Posle primene vakcine u dozi 10 puta većoj od preporučene nisu zabeleženi neželjeni efekti.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  11.02.2013./ 28.02.2018.


 12. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje:

Bočica od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od butilgume i aluminijumskom kapicom, sa 1000 ili 2000 doza vakcine.

Sekudarno pakovanje:

Kutija sa 10 bočica x 1000 doza. Kutija sa 10 bočica x 2000 doza.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI01AD06


image


Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 10 x 1000 doza: 323-01-00461-17-001 od 28.02.2018. godine

Pakovanje 10 x 2000 doza: 323-01-00462-17-001 od 28.02.2018. godine


Vakcina sadrži živi virus Newcastle bolesti, soj VG/GA-AVINEW. Ovaj soj je lentogen i prirodno nepatogen za živinu. Vakcina indukuje razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv Newcastle bolesti, što je dokazano ogledom veštačke infekcije (challenge test) kod živine u kategoriji brojlera.


image