Početna stranica Početna stranica

NobivacRabies
vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV

UPUTSTVO ZA LEK


NobivacRabies, suspenzija za injekciju, 10x1 doza NobivacRabies, suspenzija za injekciju, 10x10 doza

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: MARLOfarma d.o.o, Beograd.


Adresa: Hektorovićeva 20a, 11.000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Marlo farma, Hektorovićeva 20a, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V., Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


  NobivacRabies

  vakcina koja sadrži inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV

  suspezija za injekciju

  za pse, mačke, goveda, ovce, koze,lisice, lasice i konje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  U dozi od 1ml nalizi se:

  Aktivna supstanaca

  Inaktivisani virus besnila, soj Pasteur RIV najmanje 2 i.j./doza


  Adjuvans:

  Aluminijum-fosfat 0.15mL/mL


  Konzervans:

  Tiomersal najviše 0.02% Pomoćne supstance:


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum-fosfat, natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat, natrijum- dihidrogenfosfat, dihidrat ,tiomersal i prečišćena voda.


  Ostale pomoćne supstance: aluminijum hidroksid, gel 3%-ni; saharoza; tripton; natrijum-hlorid; kalijum-dihidrogenfosfat; natrijum-hidrogenfosfat, bezvodni; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Služi za aktivnu imunizaciju zdravih psa, mačkaka, goveda, ovaca, koza,lisica, lasica i konja. u cilju smanjenja kliničkih simptoma i mortaliteta.

  Imunitet nastaje 3 nedelje od prve vakcinacije i traje godinu dana od prve vakcinacije.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Povremeno se na mestu davanja nakon s.c. aplikacije može se javiti prolazni čvorić


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi, mačke, goveda, ovce, koze, lisice, lasice i konji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza vakcine je 1 ml.

  Vakcina se psima i mačkama daje i.m. ili s.c., govedima i konjima i.m., a lasicama s.c.

  Prva vakcinacija se sprovodi koda pasa i mačaka u uzrastu od 3 meseca, kod goveda i konja u uzrastu od 6 meseci, a kod lasica u uzrastu od 3 meseca. Prva vakcinacija može biti izvedena i u ranijem uzrastu, ali se u tom slučaju vakcinacija mora biti ponovljena u uzrastu od 3-6 meseci, zavisno od vrste.

  Kod pasa i mačaka revakcinacija se preporučuje svake 3 godine, kod goveda i konja svake 2 godine, a kod lasica svake godine. Preporučeni interval revakcinacije bazira se na rezultatima sopstvenih ispitvanja.


  Pošto lokalne zakonske regulative mogu zahtevati raniju revakcinaciju, revakcinacija na besnilo se u skaldu sa propisima Republike Srbije obavlja na 1 godinu, a kada su lovački psi u pitanju na 6 meseci.

  Rezultati seroloških ispitivanja pokazuju da vakcinacija ovaca,koza i lisica daje potrebnu zaštitu najmanje jednu godinu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe vakcina treba da dostigne sobnu temperaturu (15-25°C).Koristiti sterilne špriceve i igle.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi od 2°C-8°C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 4 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja:

  Za Nobivac Rrabies 10 x 1 dozu, načeta flašica se mora upotrbiti odmah


  Za Nobivac Rrabies 10 x 10 doza, načeta flašica se mora upotrbiti u toku jednog radnog dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Povremeno se na mestu davanja nakon s.c. aplikacije može se javiti čvorić prolaznog krakatera.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Akcidentalno samoubrizgavanje ne predstavlja rizik, a ako do njega dođe ranu treba istisnuti i dezinfikovati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  09.03.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje

Primarno pakovanje: Staklena flašica,hidrolitičke klase tip II (Ph.Eur), zatvorena sa halogenbutil gumenim čepom i zaptiven sa propisanom aluminijumskom kapicom 10x1 doza i 10x10 doza.


Sekundarno pakovanje: Kartonska kutija sa 10 x 1 dozom Kartonska kutija sa 10 x 10 doza


Način izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.

ATCvet kod: QI01AD07

Broj i datum izdavanja dozvole:

Nobivac Rabies, pakovanje 10 x 1 doza: 323-01-00309-14-002

Nobivac Rabies, pakovanje 10 x 10 doza: 323-01-00310-14-002