Početna stranica Početna stranica

ACEGON
gonadorelin

UPUTSTVO ZA LEK


ACEGON, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 10x6 mL ACEGON, rastvor za injekciju, 50 mcg/mL, 1x20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Laboratorios Syva S.A.U.


Adresa: Av.Parroco Pablo Diez 49-57 Leon 24010 Španija Podnosilac zahteva: Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd

Adresa: Vladimira Popovića 38-40 Novi Beograd


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoetis Belgium Predstavništvo Beograd Vladimira Popovića 38-40 Novi Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Laboratorios Syva S.A.U.

  Av.Parroco Pablo Diez 49-57 Leon 24010 Španija


 2. IME LEKA


  ACEGON

  gonadorelin 50 mcg/mL rastvor za injekciju

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gonadorelin 50 mikrograma (mcg)

  (u obliku gonadorelin-acetata)


  Pomoćne supstance :

  Benzilalkohol (E1519) 9 mg


  Ostale pomoćne supstance: kalijum -dihidrogenfosfat, kalijum-hidrogenfosfat, natrijum-hlorid, voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Lečenje ovarijalnih folikularnih cista.


  Postizanje optimalnog vremena ovulacije kod veštačkog osemenjavanja.


  Indukcija i sinhronizacija estrusa i ovulacije u kombinaciji sa prostaglandinom F (PGF2α) sa ili bez progesterona, kao deo protokola sa fiksnim vremenom osemenjavanja (FTAI protokol):

  • Kod krava sa normalnom cikličnom aktivnošću jajnika, u kombinaciji sa PGF2α ili PGF2α analozima

  • Kod junica i krava sa ili bez regularnog ciklusa, u kombinaciji sa prostaglandinom PGF2α ili

   analozima i dostavnim sistemom koje oslobađa progesteron


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na gonadorelin ili ostale komponente u sastavu leka.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema.Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda: krave i junice


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramuskularnu upotrebu.


  • Lečenje ovarijalnih folikularnih cista: 100-150 mikrograma gonadorelina (u obliku acetata) po životinji (tj. 2-3 ml leka po životinji). Ukoliko je potrebno tretman se može ponavljati u intervalima od 1-2 nedelje.


  • Za optimizaciju vremena ovulacije kod veštačkog osemenjavanja i povećanje verovatnoće da krava ostane steona: 100 mikrograma gonadorelina (u obliku acetata) po životinji (tj. 2 ml leka po životinji). Acegon se mora se dati pri izvođenju veštačkog osemenjavanja (u isto vreme) i/ili 12 dana nakon toga.


   Treba pratiti sledeći raspored primene injekcija i osemenjavanja:

   • Injekciju dati između 4 i 10 sati nakon otkrivanja estrusa

   • Preporučuje se interval od najmanje dva sata između injekcije GnRH i osemenjavanja

   • Osemenjavanje treba sprovesti u skladu sa uobičajenim preporukama, tj. 12-24 sata nakon otkrivanja estrusa


  • Za indukciju i sinhronizaciju estrusa i ovulacije u kombinaciji sa prostaglandinom F2α (PGF2α) sa ili bez progesterona, kao deo protokola sa fiksnim vremenom osemenjavanja (Fixed Time Artificial Insemination, FTAI):


  Preporučuju se protokoli koji predviđaju sledeće tretmane:


  Kada se koristi zajedno sa PGF2α ili analogom u cilju sinhronizacije ovulacije kod krava sa regularnim ciklusom, najranije 35. dana nakon teljenja:

  • Dan 0: 100 mikrograma gonadorelina po životinji (tj. 2 ml Acegon-a)

  • Dan 7: PGF2α ili analog, u luteolitičkoj dozi

  • Dan 9: 100 mikrograma gonadorelina po životinji (tj. 2 ml Acegon-a)


  • Osemenjavanje 16-20 sati nakon primene Acegona, ili pri uočavanju estrusa ukoliko se javi ranije

   Alternativno:

  • Dan 0: 100 mikrograma gonadorelina po životinji (tj. 2 ml Acegon-a)

  • Dan 7: PGF2α ili analog, u luteolitičkoj dozi

  • Osemenjavanje i injekcija 100 mikrograma gonadorelina po životinji (tj. 2 ml Acegon-a) nakon 60-72 sata, ili pri uočavanju znakova estrusa ukoliko se javi ranije


   Kod junica i krava sa ili bez ciklusa, kada se koristi sa prostaglandinom 2α (PGF2α) ili analozima i dostavnim sistemom koji oslobađa progesteron:

  • Postaviti intravaginalni dostavni sistem i ostaviti ga 7-8 dana

  • Dati 100 mikrograma gonadorelina (u obliku acetata) tj. 2 ml leka ACEGON po životinji, u vreme ubacivanja vaginalnog dostavnog sistema

  • Dati luteolitičku dozu PGF2α ili njegovog analoga 24 sata pre uklanjanja vaginalnog dostavnog sistema

  • Osemeniti 56 sati nakon uklanjanja dostavnog sistema (FTAI), ili

  • Dati 100 mikrograma gonadorelina (u obliku acetata) tj. 2 ml leka Acegon po životinji 36 sati nakon uklanjanja dostavnog sistema i 16-20 sati kasnije vršiti osemenjavanje (FTAI)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8. Doziranje i način primene.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: nula dana. Mleko: nula dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25ºC.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod lečenja cističnih jajnika potrebno je prvo rektalnim pregledom utvrditi prisustvo perzistentnih

  folikularnih struktura dijametra preko 2,5 cm. Kliničkim pregledom postavljenu dijagnozu


  folikularnih ovarijalnih cista treba potvrditi određivanjem koncentracije progesterona u mleku ili plazmi.

  Lek ne treba davati tokom prvih 14 dana nakon teljenja zbog refraktarnosti hipofize u tom periodu. Za indukciju i sinhronizaciju estrusa i ovulacije koji se sprovode po protokolu koji predviđa fiksno vreme osemenjavanja (FTAI), proizvod se primenjuje posle 35. dana nakon teljenja. Odgovor krava i junica na primenjeni tretman po protokolu za sinhronizaciju estrusa zavisi od fiziološkog stanja životinje u vreme tretmana. Odgovori mogu varirati od stada do stada ili od jedinke do jedinke unutar istog stada. Međutim, procenat krava koje ispoljavaju estrus u datom vremenskom periodu je obično veći nego kod netretiranih krava, a lutealna faza koja sledi je normalne dužine trajanja.


  Za protokole koji uključuju primenu PGF2α: u cilju maksimalnog povećanja procenta koncepcije kod tretiranih krava, potrebno je odrediti ovarijalni status i potvrditi urednu cikličnu aktivnost jajnika. Optimalni rezultati se postižu kod krava sa normalnom funkcijom jajnika.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Životinje u lošoj kondiciji usled bolesti, neadekvatne ishrane ili uticaja drugih faktora mogu slabo reagovati na primenjeni tretman.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja leka. U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja, treba se odmah obratiti lekaru i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu leka.

  U slučaju kontakta kože ili očiju sa lekom treba ih isprati velikom količinom vode.

  Trudnice, kao i žene reproduktivnom periodu koje koriste kontraceptivne lekove treba da budu posebno oprezne ukoliko rukuju ovim lekom.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na analoge GnRH treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek nije indikovan za upotrebu tokom graviditeta.

  Nema kontraindikacija za primenu u periodu laktacije.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim

  lekovima.


  Predoziranje

  Kada je primenjena doza leka koja je 5 puta veća od preporučene i to u produženom režimu primene (tri puta dnevno), nisu zabeleženi nikakve lokalne ili sistemske reakcije na preparat.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  25.05.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Primarno pakovanje: bezbojna, staklena bočica (hidrolitičke grupe II) od 6 mL ili 20 mL, sa zapušačem od bromo-butil gume (grupe I) i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 10 bočica od 6 mL ili 1 bočicu od 20

mL.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH01CA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

ACEGON, rastvor za injekciju, 10x6 mL:323-01-00363-14-001 od 25.05.2015. ACEGON, rastvor za injekciju, 1x20 mL:323-01-00364-14-001 od 25.05.2015.