Početna stranica Početna stranica

Apilife Var
timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol


UPUTSTVO ZA LEK


Apilife Var, traka za košnicu, 8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g, 1x2 kom

(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMICALS LAIF S.p.A.


Adresa: V. Roma No 69 36020 Castegnero (VI) -Italija


Podnosilac zahteva: Evrotom d.o.o.

Adresa: Kraljevačka 46, Ruma, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Evrotom d.o.o.

  Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CHEMICALS LAIF S.p.A.

  V. Roma No 69 36020 Castegnero (VI) -Italija


 2. IME LEKA Apilife Var

  8 g + 1.72 g + 0.39 g + 0.39g

  traka za košnicu za pčele

  timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 traka za košnicu od 11g sadrži:


  Aktivne supstance:

  Timol 8,00g

  Ulje eukaliptusa 1,72g

  Kamfor, racemski 0,39g

  Levomentol 0,39g


  Pomoćne supstance:

  Traka od inertnog materijala: čvrsta penasta fenolna smola (7.5 cm x 0.5 cm x 0.5 cm).


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje varooze pčela.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi u vreme pčelinje paše da ne bi došlo do promene ukusa meda. Lek se nekorsti kada je maksimalna dnevna temperatura preko 30 ºC.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  image


  Pčele mogu da pomere hranu (da dođu u kontakt sa njom)koja se nalazi direktno ispod trake.

  Kada se terapija sprovodi na temperaturama preko 30 ºC može doći do povećanja stresa i uginuća odraslih jedinki i legla.

  Kolonija može biti blago uznemirena tokom tretmana.

  Može doći do smanjenja prihvatanja hrane, ukoliko se tretman vrši u isto vreme kad i hranjenje. Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosna pčela (Apis mellifera)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje : 1 traka po košnici na svakih 7 dana. Za kompletan tretman potrebno je 4 trake po košnici. Tretman bi trebalo sprovoditi jednom godišnje.

  Način primene: za izvođenje tretmana izvaditi jednu traku iz pakovanja i staviti je u jedan od uglova preko ramova, dalje od legla koje se nalazi u centru košnice. Zatvoriti košnicu i ostaviti lek da deluje 7 dana.

  Takođe, traka se može iseći na 3-4 dela koji se stavljaju u uglove košnice. Ponoviti tretman četiri puta uzastopno u trajanju od 7 dana. Na kraju tretmana, preostali deo trake može se skloniti.

  Ne preporučuje se upotreba preparata u košnici na više spratova, zbog nedovoljne efikasnosti. Program suzbijanja štetočina:

  Efikasnost može varirati između kolonija u zavisnosti od uslova sredine (temperature, reinfestacija itd). Lek bi onda trebalo koristiti za tretman isto kao i ostale lekove koji se koriste u programu suzbijanja štetočina, uz dnevno praćenje pada broja parazita. Pčelinja društva koja u dnevnom proseku gube više od jednog krpelja, dve nedelje nakon poslednjeg tretmana odmah treba predvideti za dodatni zimski ili prolećni tretman suzbijanja ektoparazita pčela V.destructor (po mogućstvu sa drugim akaricidom).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Sprovođenje terapije ovim lekom na temperaturama od preko 30 ºC može da dovede do povećanja stresa i pojave uginuća odraslih pčela i legla.

  Radi postizanja maksimalne efikasnosti preparat koristiti u kasno leto, posle vrcanja meda kada se broj pčela u leglu smanji. Idealna spoljašnja temperatura za dobru efikasnost ovog leka je između 20 i 25 ºC.

  Nedovoljna efikasnost se može očekivati ako je prosečna spoljna temperatura niža od 15 ºC.


 10. KARENCA


  Med : 0 (nula) dana

  Ne koristiti lek u vreme pčelinje paše da bi se izbegao promenjen ukus meda.


  image


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju. Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru.

  Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lekom se ne tretira medište. Tretman se ne sprovodi tokom pčelinje paše, nego posle vrcanja meda, kada u košnicama nema medišnog nastavka.

  Tretman obavljati istovremeno u svim košnicama da bi se izbegla pojava grabeži. Izbegavati uznemiravanje pčela. Ne stavljati lek u centar košnice ili u blizini legla.

  Nikad ne stavljati lek pored hranilice sa dodatom hranom (šećerni ili medno šećerni sirup), jer će to smanjiti unos hrane.

  Ne preporučuje se tretiranje pčela kada je hladno vreme (ispod 15 ºC). Lek se ne koristi kada su spoljne temperature preko 30 °C.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt sa očima i kožom zbog mogućnosti pojave kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju prilikom rada sa timolom.

  Pri rukovanju sa lekom, nositi zaštitne rukavice kao i uobičajenu zaštitnu opremu (naočare, zaštitnu odeću i obuću).

  Nakon aplikacije, ruke i opremu koja je bila u kontatku sa lekom oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa kožom, detaljno isprati mesto sapunom i vodom.

  U slučaju kontakta sa očima, detaljno isprati oči velikom količinom tekuće vode i potražiti pomoć lekara.

  Ne udisati.


  Interakcije

  Ne preporučuje se istovremena primena ovog leka sa drugim akaricidima.


  Predoziranje

  U slučaju predoziranja, može doći do uznemirenja pčela i promene ponašanja. Pčele napuštaju košnicu i ostaju napolju. U slučaju pronalaženja mrtvih pčela i larvi ukloniti suvišne trake.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Sastojci preparata mogu predstavljati opasnost za ribe i druge vodene organizme.

  Potrebno je sprovoditi mere bezbednosti kako lek ili ostatak leka ne bi dospeli u površinske vode ili vodotokove.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


  Ovaj lek ne sme dospeti u površinske vode i vodotokove, jer može ugroziti zdravlje riba i ostalih vodenih organizama.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  13.05.2019.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Dve trake za košnicu spakovane su u višeslojnu kesu (poliestar/ papir- polietilen/ aluminijum/ polipropilen) žute boje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QP53AX30

Broj dozvole: 323-01-00001-19-002 od 13.05.2019. godineimage