Početna stranica Početna stranica

Canidryl
karprofenUPUTSTVO ZA LEK


image

image

image

Canidryl 20 mg Tablets for dogs, tableta, 10x10 tbl Canidryl 50 mg Tablets for dogs, tableta, 10x10 tbl Canidryl 100 mg Tablets for dogs, tableta,10x10 tbl


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.


Adresa: Loughrea, Co. Galway, Ireland


Podnosilac zahteva: Provet doo

Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd,Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK PROVET doo

  Nikolaja Gogolja 48

  Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd.,

  Loughrea, Co. Galway, Ireland


 2. IME LEKA


  Canidryl 20 mg Tablets for dogs

  Karprofen 20 mg tableta

  za pse


  Canidryl 50 mg Tablets for dogs

  Karprofen 50 mg tableta

  za pse


  Canidryl 100 mg Tablets for dogs

  Karprofen 100 mg tableta

  za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  image

  1 tableta Canidryl 20 mg Tablets for dogs sadrži :


  Aktivna supstanca:

  Karprofen 20 mg


  image

  1 tableta Canidryl 50 mg Tablets for dogs sadrži :


  Aktivna supstanca:

  Karprofen 50 mg


  image


  image

  1 tableta Canidryl 100 mg Tablets for dogs sadrži :


  Aktivna supstanca:

  Karprofen 100 mg


  Pomoćne supstance: laktoza monohidrat; mikrokristalna celuloza; koloidni silikat, bezvodni magnezijum-stearat; aroma grilovanog mesa 2007.01


 4. INDIKACIJE


  Ublažavanje upale i bolova kod mišićno-koštanih poremećaja i degenerativnim poremećajima na zglobovima. Kod praćenja parenteralne analgezije u ublažavanju postoperativnog bola.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati mačkama.

  Ne korisititi kod pasa mlađih od 4 meseca.

  Ne koristi u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na neki od ekscipijenasa

  Ne koristiti kod pasa koji boluju od srčane, hepatične ili bubrežne bolesti, gde postoji mogućnost gastrointestinalne ulceracije ili krvarenja, ili tamo gde postoje dokazi o krvnoj diskraziji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Tipične neželjene reakcije na NSAIL, kao što su, povraćanje, proliv, fekalno okultno krvarenje, gubitak apetita i letargija su povremeno prijavljivane. Ovi neželjeni efekti se javljaju uglavnom u prvoj nedelji lečenja i u većini slučajeva su prolazni i nestaju nakon prestanka lečenja, ali u vrlo retkim slučajevima mogu biti ozbiljni ili fatalni.

  Ako dođe do pojave neželjenih dejstava, lečenje treba prekinuti i tražiti savet od veterinara. Kao i kod ostalih NSAIL postoji rizik od pojave retkih neželjenih reakcija u bubrezima ili jetri.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  image


  Za oralnu primenu.

  4mg karprofena na kilogram telesne mase dnevno.


  Inicijalna doza karprofena, 4 mg po kg telesne mase dnevno data kao pojedinačna dnevna doza ili u dve jednako podeljene doze.

  U zavisnosti od kliničkog odgovora, dnevna doza se može smanjiti.

  Trajanje lečenja zavisiće od brzine oporavka. Dugotrajno lečenje treba da bude pod redovnim veterinarskim nadzorom.


  Za pokrivanje analgetičnog i antiinflamatornog dejstva posle operacije, parenteralni preoperativni tretman sa injekcijom karprofena može se pratiti tabletama karprofena sa 4 mg / kg / dan tokom 5 dana.

  Voditi računa da se ne prekorači navedena doza.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ne koristiti lek nakon isteka roka upotrebe.

  Svaku prepolovljenu tabletu i neiskorišćenu tabletu odmah baciti.


  Rok upotrebe:

  Canidryl20 mg Tablets for dogs: 4 godine Canidryl50 mg Tablets for dogs: 4 godine Canidryl100 mg Tablets for dogs: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja  image


  Upotreba leka kod starijih pasa može dovesti do dodatnog rizika. Ako se takva upotreba ne može izbeći, lek davati pod nadzorom veterinara.

  Izbegavati korišćenje leka kod pasa koji pate od dehidracije, hipovolemije ili hipotenzije, jer postoji potencijalni rizik od povećanja toksičnosti bubrega.

  Istovremenu primenu potencijalnih nefrotoksičnih lekova treba izbegavati.


  NSAIL mogu izazvati inhibiciju fagocitoze i samim tim u lečenju inflamatornih stanja povezanih sa bakterijskom infekcijom treba podsticati odgovarajuću istovremenu antimikrobnu terapiju.Ne davati druge NSAIL lekove istovremeno ili u roku od 24 sata jedan od drugog. Neki NSAIL mogu biti vezani za proteine plazme i nadmetati sa drugim vezanim lekovima, što može dovesti do toksičnog dejstva.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražiti savet lekara i pokazati Uputstvo za lek. Oprati ruke nakon rukovanja lekom.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Studije na laboratorijskim životinjama (pacov i zec) pokazale su dokaze o fetotoksičnom efektu karprofena u dozi približno terapijskoj dozi. Bezbednost leka nije utvrđena tokom graviditeta i laktacije.

  Ne koristiti kod kuja koje su gravidne ili su u periodu laktacije.

  Interakcije

  Lek se ne sme primenjivati sa glukokortikoidima.

  Predoziranje

  Nisu se javljali znaci toksičnosti kod pasa tretirani karprofenom u količini do 6mg/kg, dva puta dnevno tokom 7 dana (3 puta više od preporučene doze od 4mg/kg) i 6mg/kg jedanput dnevno tokom 7 dana, (1,5 puta više od preporučene doze od 4mg/kg).

  U slučaju predoziranja treba započeti simptomatsko lečenje.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.05.2018.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

10 x 10 tbl:

Unutrašnje pakovanje: blister ( PVC/PVdC/Al) koji sadrži deset tableta.

image

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija u kojoj je smešteno 10 blistera sa po 10 tableta.image


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet code : QM01AE91

Broj dozvole:

323-01-00409-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl20 mg Tablets for dogs 323-01-00410-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl50 mg Tablets for dogs 323-01-00411-17-001 od 14.05.2018. godine za lek Canidryl100 mg Tablets for dogsimage