Početna stranica Početna stranica

Cevac IBD L
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), soj Winterfield 2512, G-61UPUTSTVO ZA LEK


Cevac IBD L, liofilizat za oralnu suspenziju, 20 x 1000 doza Cevac IBD L, liofilizat za oralnu suspenziju, 20 x 2500 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.

Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.


Adresa: Živka Davidovića 113, Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o.

  Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd. Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA Cevac IBD L

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512, G-61 liofilizat za oralnu suspenziju

  za piliće (brojlere)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus infektivnog burzitisa,

  soj Winterfield 2512 G-61 2,0 log10 - 3,2 log10 EID50

  Pomoćne supstance:

  Patent blue V (E131)

  Ostale pomoćne supstance: laktalbumin hidrolizat; saharoza; natrijum-L-glutamat; kalijum- dihidrogenfosfat; kalijum-hidrogenfosfat


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju brojlera sa maternalnim antitelima, u uzrastu od najmanje 10 dana, u cilju smanjenja mortaliteta, kliničkih znakova bolesti, gubitka telesne težine i akutnih lezija Fabricijusove burze uzrokovanih visokovirulentnim sojevima virusa Gumboro bolesti.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 14 dana posle vakcinacije Trajanje imuniteta: do 27. dana posle vakcinacije


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti kod bolesnih jedinki.

  Ne koristiti u inficiranim jatima gde postoje klinički simptomi bolesti.

  Ne koristiti za imunizaciju jata bez maternalnih antitela (pogledati “Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja”).


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nema podataka o ispitivanju bezbednosti primene jedne doze vakcine na ciljnoj vrsti (brojleri stariji od 10 dana sa maternalnim antitelima na IBDV). Pogledati poglavlje „Predoziranje”.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje: jedna doza po piletu. Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Za oralnu upotrebu, nakon rekonstitucije u vodi za piće.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Vakcinacija brojlera se sprovodi u uzrastu od 10-18 dana, u zavisnosti od nivoa maternalnih antitela. Optimalno vreme vakcinacije treba izračunati na osnovu visine VN titra kod pilića starosti 1-7 dana. Jato koje je predviđeno za vakcinaciju treba da ima VN titar (geometrijska sredina) od ≤1:450 u vreme vakcinacije.

  Procena nivoa maternalnih antitela u jatu koje treba da se vakciniše: uzeti uzorke od 20 pilića (najbolje jednodnevnih, a maksimalne starosti 7 dana) koji potiču iz istog roditeljskog jata i odrediti njihov serološki status na IBDV (VN titar). Na osnovu rezultata uzorkovanja i poznatog poluvremena eliminacije od 3 dana za IBDV maternalna antitela, može se odrediti najpovoljnije vreme za vakcinaciju.

  Priprema i primena vakcine:

  Potreban broj doza treba rastvoriti u vodi za piće, u količini vode koja je izračunata na osnovu prosečne potrošnje kod pilića koji se vakcinišu.

  Uzrast

  10-12 dana

  14-18 dana

  minimalna količina vode za 1000 doza vakcine (za vakcinaciju 1000 pilića)


  10 litara


  15 litara


  Broj doza za manja jata treba zaokružiti na veći broj, i u skladu sa tim rastvoriti vakcinu (na primer: za vakcinaciju 19450 pilića treba rastvoriti 20000 doza).

  Voda za piće ne sme sadržati dezinficijense 48 sati pre i 24 sata posle vakcinacije. U ovom periodu takođe treba prekinuti hlorisanje vode.


  Instrumenti i oprema koji se koriste za pripremu i primenu vakcine ne smeju sadržati ostatke dezinficijenasa.


  image


  Pojilice treba dobro očistiti pre vakcinacije. Za čišćenje sistema za napajanje pre vakcinacije ne koristiti dezinficijense.

  Vodu za piće treba uskratiti pticama 2-4 sata pre vakcinacije, u zavisnosti od njihovog uzrasta i temperature objekta.

  Da bi se sačuvala aktivnost virusa, savetuje se rastvaranje 2,5 g obranog mleka u prahu po 1L vode za piće, pre rastvaranja vakcine.

  Otvoriti bočicu sa vakcinom ispod površine vode i dobro je isprati posle rastvaranja. Mešati vodu kako bi se vakcina u potpunosti rastvorila, i zatim ravnomerno distribuirati rastvorenu vakcinu kroz sistem za napajanje tako da bude dostupna svim pticama. Da bi se pilićima olakšao pristup vodi u kojoj je vakcina, preporučuje se da se tokom vakcinacije poveća broj pojilica. Da bi se obezbedio ravnomeran unos vakcine, savetuje se pomeranje ptica oko pojilica u prvim minutima vakcinacije. Pticama treba obezbediti svežu vodu tek nakon kompletnog ispijanja vode u kojoj je rastvorena vakcina.

  Vakcinu aplikovati pticama odmah nakon rekonstitucije/rastvaranja. Vakcinu aplikovati tokom najhladnijeg dela dana.

  Rastvorenu vakcinu zaštititi od direktnog sunčevog zračenja. U vreme vakcinacije zaštiti ptice od stresa.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 - 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe vakcine: 2 godine

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcina sadrži „intermedijarni plus“ soj virusa, za koji je poznato da uzrokuje imunosupresiju i oštećenja burze kada se aplikuje pilićima bez maternalnih antitela (pogledati poglavlja „Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja”, „Neželjena dejstva” i „Imunološki podaci”).


  Posledično, vakcina je indikovana samo za imunizaciju jata koja poseduju maternalni imunitet i koja su izložena visoko virulentnim sojevima virusa IBD.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave ptice.


  image


  Nezavisno od nivoa maternalnog imuniteta, vakcinacija pilića mlađih od 10 dana se ne preporučuje (pogledati poglavlje 9).

  Vakcina sadrži „intermedijarni plus“ soj virusa, koji izaziva značajnu imunosupresiju i oštećenja burze kada se aplikuje pticama bez maternalnih antitela. Vakcinisane ptice mogu izlučivati vakcinalni soj virusa, koji se zatim može širiti na prijemčive jedinke. Kako bi se sprečilo širenje vakcinalnog soja virusa, posle vakcinacije treba dezinfikovati korišćenu opremu. Objekte treba dezinfikovati pre useljavanja novog jata.

  Vakcinu treba primenjivati samo kada je dokazano da su visokovirulentni sojevi virusa IBD epidemiološki relevantni u području u kom se vakcinacija sprovodi.

  Sve ptice istog jata treba vakcinisati istovremeno.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osoblje koje učestvuje u vakcinaciji pilića posle aplikacije vakcine treba da opere i dezinfikuje ruke i opremu.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne koristi se kod koka nosilja i kod roditeljskih jata.


  Predoziranje

  U ispitivanjima u kojima su pilićima koja nisu posedovala maternalna antitela (SPF), u uzrastu od 1 dan i 7 dana, aplikovane 10 puta veće doze vakcinalnog soja Winterfield 2512 G61, zapaženo je sledeće:

  • kod jednodnevnih SPF pilića: 28 dana posle vakcinacije, na burzi Fabricii su uočene lezije skora 2,2, kao i slabiji rast u prve tri nedelje života.

  • kod sedmodnevnih SPF pilići: klinički simptomi Gumboro bolesti nisu uočeni. Nisu detektovani edem, krvarenja ili nekroza u burzi ni kod jedne jedinke, do kraja perioda posmatranja u trajanju od 21 dan.


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Hloridi i joni metala u vodi za piće mogu imati negativno dejstvo na virus.

  Rezidue dezinficijenasa na površini instrumenata koji se koriste za pripremu i aplikaciju vakcine, mogu imati negativno dejstvo na živi virus i smanjiti efikasnost vakcine.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  18.12.2019.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Primarno pakovanje:

Liofilizat: staklena bočica (tip I) zapremine 10 mL, koja sadrži 1000 ili 2500 doza, zatvorena gumenim zapušačem i aluminijumskom kapicom.

Sekundarno pakovanje:

Kartonska kutija sa 20 x 1000 doza i 20 x 2500 doza.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QI01AD09

Broj i datum izdavanja dozvole:

Pakovanje 20 x 1000 doza: 323-01-00296-19-001 od 18.12.2019.

Pakovanje 20 x 2500 doza: 323-01-00297-19-002 od 18.12.2019.


Imunološki podaci:

Vakcina stimuliše aktivni imuni odgovor protiv virusa Gumboro bolesti živine.

Vakcina sadrži živi, atenuirani, intermedijarni plus soj virusa IBD (soj Winterfield 2512 G-61).


image