Početna stranica Početna stranica

GALLIVAC IB88 NEO
vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121


UPUTSTVO ZA LEK


GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS


Laboratoire Porte des Alpes

Adresa: 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD


Adresa: Beograd, Milentija Popovića 5a, Republika Srbja


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Beograd, Milentija Popovića 5a, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐACA


  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE SCS Laboratoire Porte des Alpes 99 Rue de l'Aviation, Saint Priest, Francuska


 2. IME LEKA GALLIVAC IB88 NEO

  vakcina koja sadrži živi coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121 šumeća tableta

  za brojlere


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  50

  Živi atenuirani coronavirus infektivnog bronhitisa živine, soj CR88121 (793B) 4.0log10 EID50 - 5.3log10 EID *


  (*) EID50: infektivna doza za 50% jaja


  Pomoćne supstance: hidrolizat kazeina; D-manitol; natrijum-hidroksid; voda za injekcije; natrijum-hidrogenkarbonat; limunska kiselina, bezvodna; magnezijum-stearat


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija brojlerskih pilića protiv infektivnog bronhitisa uzrokovanog koronavirusom, varijantnim sojem iz grupe CR88, od prvog dana života.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 3 nedelje vakcinacije Dužina trajanja imuniteta: 5 nedelja


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nisu poznate.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Vakcina može izazvati blage i prolazne resporatorne simptome, koji mogu trajati do 17 dana.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za upotrebu raspršivanjem.


  Jedna doza vakcine po piletu se aplikuje raspršivanjem i može se primeniti kod brojlerskih pilića od prvog dana života.

  Za pripremu i aplikaciju vakcine koristiti čistu opremu, bez tragova antiseptika i/ili dezinficijenasa. Koristiti demineralizovanu ili destilovanu vodu za pripremu i primenu vakcine.

  Rastvoriti tablete u zapremini vode koja odgovara broju doza koje treba primeniti i tipu opreme koja će biti korišćena za raspršivanje.

  Pre primene rekonstituisane vakcine treba sačekati da se tableta potpuno rastvori.

  Za aplikaciju vakcine treba koristiti opremu za raspršivanje koja obezbeđuje stvaranje kapljica prosečnog dijametra 80-150 µm. Ne koristiti raspršivače tipa ,,foger/atomizer’’ ili bilo koju opremu koja raspršuje kapi prečnika manjeg od 50 mikrona.

  Pri primeni treba voditi računa da vakcina bude raspršena što ravnomernije iznad ptica, kako bi se obezbedilo da svaka ptica dobije punu dozu (za ostale podatke o opremi za primenu vakcine, kontaktirati nosioca dozvole).

  Ventilacione sisteme u objektu treba isključiti tokom sprovođenja vakcinacije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati poglavlje 8.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 °C-8 °C. Ne zamrzavati. Ne čuvati neiskorišćene tablete koje su izvađene iz blistera.


  Rok upotrebe: 24 meseca


  Rok upotrebe rekonstituisane vakcine: 2 sata

  Rok upotrebe nakon otvaranja: tablete se nakon vađenja iz blistera moraju odmah iskoristiti.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Vakcinalni soj virusa se može kontaktom širiti sa vakcinisanih na nevakcinisane jedinke, međutim laboratorijska ispitivanja nisu pokazala da postoji tendencija reverzije virulencije virusa.

  U svakom slučaju, neophodno je sprečiti kontakt vakcinisnih i nevakcinisanih jedinki, naročito mlade živine i koka nosilja u odgoju.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  Vakcinacija sa GALLIVAC IB88 NEO ne zamenjuje vakcinalne protokole za zaštitu protiv klasičnih serotipova virusa infektivnog bronhitisa.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Vakcinu treba pažljivo rekonstituisati i primenjivati. Tokom pripreme vakcinalne suspenzije i tokom njene primene, osoba koja rukuje vakcinom mora nositi zaštitnu opremu (zaštitna maska i naočare) koja odgovara važećim standardima.

  Posle primene vakcine ili nakon kontakta sa vakcinom ruke treba oprati i dezinfikovati.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Vakcina se daje isključivo brojlerima, ne davati kokama nosiljama u odgoju, komercijalnim nosiljama i roditeljskim jatima.


  Predoziranje

  Primena desetostruke doze vakcine može izazvati prolazne, umerene respiratorne simptome gornjih disajnih puteva, koji mogu trajati do 17 dana.


  Interakcije

  Nisu poznate.


  Inkompatibilnosti

  Nisu poznate.


  image


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.12.2021


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Šumeće tablete se nalaze u termoformiranom poliamid-aluminijum-PVC/aluminijum blisteru. Kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta od 1000 doza (10x1000 doza)

Kutija sa 1 blisterom sa 10 tableta od 2000 doza (10x2000 doza)


Režim izdavanja:

Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AD07


Broj i datum izdavanja dozvole:

GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x1000 doza 323-01-00124-21-002 od 24.12.2021. GALLIVAC IB88 NEO, šumeća tableta, 10x2000 doza 323-01-00125-21-002 od 24.12.2021.


Vakcina sadrži živi atenuirani CR88121 soj infektivnog bronhitisa živine, koji pripada grupi CR88 varijanti koronavirusa. Posle primene, vakcina indukuje aktivni imunski odgovor protiv varijanti koronavirusa iz grupe CR88.


image