Početna stranica Početna stranica

AMOKSIKLAV 62
amoksicilin, klavulanska kiselina

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


AMOKSIKLAV 62,5%, prašak za oralni rastvor, 1x500 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Lek Pharmaceuticals d.d. u saradnji sa Novartis Animal Health d.o.o.


Adresa: Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Provet d.o.o.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48, Beograd


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Lek Pharmaceuticals d.d. u saradnji sa Novartis Animal Health d.o.o. Verovškova 57

  Ljubljana, Slovenija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  PROVET d.o.o.

  Nikolaja Gogolja 48 Beograd


 2. IME LEKA


AMOKSIKLAV 62,5%

Amoksicilin trihidrat, kalijum klavulanat (500 mg/g + 125 mg/g)

prašak za oralni rastvor svinje


3 KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


1 g praška za oralni rastvor sadrži:


Aktivne supstance:

Amoksicilin (u obliku trihidrata) 500 mg Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 125 mg


Pomoćne supstance:

Anhidrovani natrijum citrat; limunska kiselina; manitol.


 1. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija respiratornog i gastrointestinalnog trakta kod svinja prouzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline.


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine. Ne daje se malim glodarima (kunić, zamorac, hrčak, džerbil).


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava reakcija preosetljivosti.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se svinjama daje putem vode za piće u dozi od 2 g leka AMOKSIKLAV 62,5% na 100 kg t m, dva puta dnevno. Lečenje traje 5 dana.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rastvor leka u vodi se pravi na taj način što se rastvori 20 g leka u najmanje 7 L vode. Potrebna količina leka se prvo rastvori u manjoj količini vode, a zatim se doda preostala količina vode. Posle rastvaranja, vodu sa lekom treba potrošiti za 24 sata. Za vreme primene vode sa lekom, životinjama se ne daje obična voda za piće.


 7. KARENCA


  Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi tokom tretmana i 2 dana nakon tretmana.


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvani na suvom i tamnom mestu, na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: 7 dana

  Rok upotrebe posle rastvaranja: 24 sata


 9. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Lek se ne primenjuje istovremeno sa bakteriostatskim lekovima (tetraciklini, sulfonamidi, eritromicin). Penicilini su fizički inkopatibilni u rastvoru sa: hlopromazinom, dekstrozom, natrijum hloridom,

  eritromicinom, gentamicinom, kanamicinom, hidrokortizonom, linkomicinom, tetraciklinom,

  streptomicinom i polimiksinom.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  U ispitivanjima kod laboratorijskih životinja (pacov, miš) nije utvrđena reproduktivna toksičnost, kao ni

  mutageni i teratogeni potencijal aktivnih supstanci u leku.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i/ili cefalosporine ne treba da učestvuju u pripremi leka. Prilikom primene leka treba nositi rukavice da bi se izbegao kontakt leka sa kožom. Ukoliko se pojave simptomi preosetljivosti (crvenilo na koži, otok glave, očnih kapaka i usana), odmah zatražiti pomoć lekara.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA15.

Avgust 2011.


OSTALI PODACI:


Pakovanje: Način izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


Polietilenska kesa u plastičnoj kutiji, 1x500 g Lek se može izdavati samo na recept veterinara. QJ01CR02

323-01-94-09-002 od 03.08.2011.