Početna stranica Početna stranica

NEOMECTIN P 0.2%
ivermektinUPUTSTVO ZA LEK


NEOMECTIN P 0.2%, oralni prašak, 2 mg/g, 1 x 500 g NEOMECTIN P 0.2%, oralni prašak, 2 mg/g, 1 x 5 kg


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O


Adresa: Senćanski put, Subotica, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O


Adresa: Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O;

  Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O;

  Senćanski put, Subotica, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOMECTIN P 0.2%

  2 mg/g

  oralni prašak za svinje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g oralnog praška sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 2 mg


  Pomoćne supstance:

  Kalcijum karbonat (stočna kreda)


 4. INDIKACIJE


  Terapija i kontrola parazitskih infekcija svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima (IV stadijum) parazitskih nematoda i artropoda osetljivih na ivermektin:


  Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ascaris suum (odrasli i L4 stadijumi); Hyostrongylus rubidus (odrasli i L4 stadijumi); Oesophagostomum spp. (odrasli i L4 stadijumi); Strongyoides ransomi (odrasli oblici).


  Plućne nematode: Metastrongylus spp.(adultni oblici).


  Vaši: Haematopinus suis;

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama koje su preosetljive na aktivnu komponentu leka. Ne daje se bolesnim i kahektičnim životinjama.

  Ne daje se životinjskim vrstama za koje nije indikovan.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Preparat ne uzrokuje neželjene reakcije ukoliko se koristi u terapijskoj dozi.


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se daje umešan u hrani.

  Preporučena dnevna doza je 100 µg/kg telesne mase, a terapiju treba sprovesti tokom 7 dana. Kategorije i težine svinja:

  Do 40 kg: 100 g/100 kg hrane.

  Preko 40 kg: 120 g/100 kg hrane. Krmače i veprovi: 500 g/100 kg hrane.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi lečenje bilo uspešno, neophodno je da se lek dobro umeša sa hranom, kako bi se postigla dobra homogenizacija. Preporučuje se da se lek prvo umeša u manju količinu hrane, a zatim u ukupnu predviđenu količinu hrane koju životinja pojede u jednom obroku. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo njihovo potencijalno subdoziranje ili predoziranje lekom.


 10. KARENCA


  Meso i iznutrice: 12 dana.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe gotovog proizvoda: 2 godine, u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C. Rok upotrebe posle prvog otvaranja pakovanja: upotrebiti odmah.

  Rok upotrebe nakon umešavanja u hranu: upotrebiti odmah.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod mlade prasadi, posebno kod onih čija težina ne prelazi 16 kg, obratiti pažnju na precizno doziranje.

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda;

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotreba nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Lek se ne daje životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne poremećaje, pa čak i uginuće.


   Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom, odnosno očima.Obavezna je upotreba zaštitnih rukavica i maske za lice. Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom. Posle svake primene leka oprati ruke.


   Upotreba tokom graviditeta, laktacije

   Lek se može koristiti kod svinja tokom graviditeta i laktacije.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, lek ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


   Predoziranje

   Nema neželjenih dejstava kada se lek primenjuje u hrani za svinje u dozama do 5 puta većim od preporučene doze od 0,1 mg ivermektina po kg telesne mase tokom 21 uzastopnog dana (3 puta duži period od preporučenog).


   image


   Nema specifičnog antidota.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   Lek je izuzetno toksičan za ribe i vodene organizme.


   Neupotrebljen lek ili ostaci leka i pakovanja ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  21.02.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

1 x 500 g

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: triplex kesa (PE/PET/Al) sa 500 g oralnog praška. 1 x 5 kg

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: dvoslojna kesa papir/polietilen (u kontaktu sa lekom) sa 5 kg oralnog praška.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP54AA01

Broj i datum izdavanja dozvole:

1 x 500 g: 323-01-00412-21-001 od 21.02.2022. godine

1 x 5 kg: 323-01-00413-21-001 od 21.02.2022. godineimage