Početna stranica Početna stranica

AviPro SALMONELLA DUO
vakcina koja sadrži žive atenuirane bakterije Salmonella Enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) i SalmonellaTyphimurium (soj Na12/Rit9/Rtt)


UPUTSTVO ZA LEK


AviPro SALMONELLA DUO, liofilizat za suspenziju, 10x2000 doza


(za primenu na životinjama)Proizvođač: LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH


Adresa: Heinz-Lohmann – Strasse 4, D-27472 Cuxaven, Germany


Podnosilac zahteva: BEOVETERINA d.o.o


Adresa: Igmanska 4, 11120 Beograd


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  LOHMANN ANIMAL HEALTH GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 4, D-27472 Cuxaven, Germany


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  BEOVETERINA d.o.o., Igmanska 4, 11120 Beograd


 2. IME LEKA


  AviPro SALMONELLA DUO

  vakcina koja sadrži žive atenuirane bakterije Salmonella Enteritidis (soj Sm24/Rif12/Ssq) i

  Salmonella Typhimurium (soj Na12/Rif9/Rtt) liofilizat za upotrebu u vodi za piće

  za kokoške i patke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Jedna doza sadrži:

  Aktivne supstance:

  Živa atenuirana Salmonella Enteritidis, soj Sm24/Rif12/Ssq 1x108 CFU - 6x108 CFU Živa atenuirana Salmonella Typhimurium, soj Na12/Rif9/Rtt 1x108 CFU - 6x108 CFU


  Pomoćne supstance:

  Sojin pepton, saharoza, želatin, HEPES-pufer


 4. INDIKACIJE


  Pilići (buduće nosilje i roditelji):


  Aktivna imunizacija zdravih i prijemčivih pilića protiv Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium, u cilju redukcije fekalnog izlučivanja i kolonizacije unutrašnjih organa terenskim sojevima Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium i redukcije kolonizacije jaja terenskim sojevima Salmonella Enteritidis.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 15 dana.

  Trajanje imuniteta: 52 nedelje nakon primene poslednje doze vakcine protiv virulentnih sojeva Salmonella Enteritidis i 46 nedelja nakon primene poslednje doze vakcine protiv virulentnih sojeva Salmonella Typhimurium.


  Patke (tovne):


  Za aktivnu imunizaciju zdravih i prijemčivih pataka u cilju redukcije kolonizacije unutrašnjih organa patogenim terenskim sojevima Salmonella Typhimurium.

  Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 22 dana. Trajanje imuniteta: 43 dana.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Nema.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške (pilići konzumnih nosilja i roditeljski pilići) i patke (tovne).


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu nakon dodavanja u vodu za piće.


  Preporučeni program vakcinacije:

  AviPro SALMONELLA DUO se može koristiti od prvog dana života.

  Patke (za tov): jednokratna imunizacija jednom dozom vakcine, najranije prvog dana života.

  Pilići (buduće nosilje i roditelji): prva doza vakcine se daje počevši od prvog dana života, druga u uzrastu 6 do 8 nedelja i treća u starosti oko 16 nedelja i to najmanje 3 nedelje pre pronošenja.


  Primena vakcine kroz vodu za piće:


  1. Određivanje potrebne količine vode:

   • Idealna količina vode u koju će se dodati vakcina je ona koju ptice mogu da popiju u roku od 3 sata. Ukoliko postoji merač dnevne potrošnje vode, treba koristiti količinu vode koja je popijena prethodnog dana. Alternativno, potrebna količina vode se može izračunati na osnovu broja jedinki i informacija o potrebama za vodom za određenu rasu/kategoriju pilića. Kao opšta smernica, može se koristiti sledeće: za 1000 pilića starosti 1 dan potreban je 1 litar rastvora, tj. za 1000 pilića starosti 10 dana potrebno je 10 litara rastvora.

   • Pri toplim vremenskim uslovima i kod vakcinacije teških rasa, količinu vode je moguće povećati na maksimalnih 40 litara za 1000 ptica.


  2. Resuspendovanje liofilizata:

   • Kompletan sadržaj jedne bočice treba koristiti za vakcinaciju jednog objekta tj. za primenu u jednom sistemu za napajanje.

   • Bočice koje sadrže veliki broj doza se ne smeju deliti kako bi se vakcinisalo više objekata ili kako bi se vakcina raspodelila u više sistema za napajanje, jer to dovodi do grešaka u doziranju.

   • Obezbediti da sva oprema koja se koristi za vakcinaciju (cevovodi, cevi, grla, pojilice i sl.) budu temeljno očišćeni i slobodni od bilo kakvih ostataka dezinficijenasa, deterdženata, sapuna i sl.

   • Koristiti isključivo hladnu, čistu i svežu vodu, slobodnu od hlora i jona metala. Da bi se popravio kvalitet vode i time povećala stabilnost vakcine, najmanje deset minuta pre dodavanja vakcine u vodu treba dodati niskomasno obrano mleko u prahu (< 1% masti, u količini od 2-4 grama po litri vode) ili obrano mleko (20-40 mL po 1L vode).


    image


   • Otvoriti bočicu vakcine ispod vode i njen sadržaj dobro rastvoriti. Pošto je vakcina blago viskozna, treba voditi računa da se i bočica i zapušač temeljno isperu u vodi, odnosno da se iskoristi sav sadržaj bočice. Rastvor vakcine treba dobro mešati tokom nekoliko minuta pre primene.


  3. Primena resuspendovane vakcine:

   • Dozvoliti da ptice popiju svu vodu iz pojilica, kako bi nivo vode u sistemima za napajanje bio minimalan. Ukoliko u sistemu za napajanje ima zaostale vode, pre aplikovanja vakcine linije moraju biti isušene.

   • Ptice treba da popiju vodu sa vakcinom u roku od 3 sata. Treba osigurati da tokom ovog perioda sve jedinke piju vodu. Zbog različitog ponašanja živine pri konzumiranju vode, na nekim mestima može biti neophodan period uskraćivanja vode neposredno pre vakcinacije, kako bi se osiguralo da će sva živina piti vodu sa rekonstituisanom vakcinom.

   • Kako bi se osiguralo da svaka jedinka dobije dozu vakcine, može biti neophodno uskraćivanje vode u trajanju od 2-3 sata pre vakcinacije.

   • Treba obezbediti da u periodu vakcinacije ptice nemaju pristup običnoj vodi (bez vakcine).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Sadržaj otvorenih bočica treba iskoristiti u potpunosti.

  Pripremite onu količinu vakcine koja će biti popijena u roku od 4 sata.

  Rekonstituisanu vakcinu treba zaštititi od direktne sunčeve svetlosti, smrzavanja i temperatura iznad 25º C.

  Navedene instrukcije za pravilnu primenu vakcine se moraju poštovati, kako bi sve ptice dobile odgovarajuću dozu.


 10. KARENCA


  Meso, iznutrice i jaja: 21 dan


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 °C do 8 °C. Ne zamrzavati. Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

  Ne koristite vakcinu nakon isteka roka upotrebe.


  Rok upotrebe: 18 meseci

  Rok upotrebe posle rekonstitucije: 4 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Kod pilića je dokazan razvoj zaštite nakon vakcinacije u prisustvu maternalnih antitela za komponentu Salmonella Enteritidis, ali nema podataka o uticaju maternalnih antitela na efikasnost vakcinacije za komponentu Salmonella Typhimurium.

  Kod pataka, prisustvo maternalnih antitela može uticati na razvoj imunskog odgovora nakon vakcinacije.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave ptice.

  Vakcinisani pilići mogu izlučivati vakcinalni soj Salmonella Enteritidis tokom 21 dan, a vakcinalni soj Salmonella Typhimurium tokom 35 dana nakon vakcinacije.

  Vakcinisane patke mogu izlučivati vakcinalni soj Salmonella Enteritidis tokom 14 dana, a vakcinalni soj Salmonella Typhimurium tokom 28 dana nakon vakcinacije.

  Vakcinalni soj se može preneti na prijemčive ptice u kontaktu sa vakcinisanim jedinkama.

  U veoma retkim slučajevima, vakcinalni soj se može izolovati iz okruženja i posle isteka gore navedenog perioda, kada se koriste visoko osetljive metode detekcije.

  Treba osigurati da voda u koju se vakcina dodaje ne sadrži deterdžente, dezinficijensa i kisela jedinjenja. Vakcinalni soj je visokoosetljiv na fluorohinolone i povećano osetljiv na eritromicin, hloramfenikol, doksiciklin, deterdžente i na nokse iz okruženja.

  Vakcinalni i terenski soj se mogu razlikovati na osnovu rezultata antibiograma:

  • Salmonella Enteritidis

   Nasuprot terenskim sojevima, vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30 mcg/mL) a rezistentan je na streptomicin (preporučena koncentracija je 200 mcg/mL) i rifampicin (preporučena koncentracija je 200 mcg/ml).

  • Salmonella Typhimurium

  Nasuprot terenskim sojevima, vakcinalni soj je osetljiv na eritromicin (preporučena koncentracija je 15-30 mcg/mL) a rezistentan je na nalidiksinsku kiselinu (preporučena koncentracija je 20 mcg/mL) i rifampicin (preporučena koncentracija je 200 mcg/mL).

  U zavisnosti od metode testiranja, oralna vakcinacija može za posledicu imati nisku seropozitivnu reakciju kod pojedinih ptica u jatu. Pošto se serološki monitoring prisustva infekcije salmonelom obavlja samo na nivou jata, pozitivan nalaz uvek treba potvrditi (npr. bakteriološki).


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Pri rukovanju vakcinom treba nositi rukavice. Bočice otvarati ispod površine vode, kako bi se izbeglo stvaranje aerosola i raspršivanje.

  Nakon rukovanja vakcinom treba dezinfikovati i oprati ruke.

  Ne gutati vakcinu. U slučaju nehotične ingestije, treba odmah zatražiti savet lekara i pokazati mu tekst etikete i uputstva za lek. Vakcinalni soj je osetljiv na brojne antibiotike, uključujući hinolone (ciprofloksacin).


  image


  S obzirom na to da vakcina sadrži žive atenuirane mikroorganizme, treba preduzeti odgovarajuće mere kako bi se sprečila kontaminacija osoba koje rukuju vakcinom ili učestvuju u postupku vakcinacije.

  Vakcinisane životinje mogu izlučivati vakcinalne sojeve. Osobe sa oslabljenim imunološkim sistemom bi trebalo da izbegavaju kontakt sa vakcinom ili sa nedavno vakcinisanim životinjama.

  Žene u graviditetu ne treba da učestvuju u pripremi i primeni vakcine.

  Osoblje zaduženo za brigu o vakcinisanim životinjama mora poštovati opšte higijenske principe (presvlačenje odeće, nošenje rukavica, čišćenje i dezinfekcija čizama) i mora sa posebnom pažnjom da rukuje izmetom vakcinisanih pilića tokom 35 dana nakon vakcinacije, odnosno vakcinisanih pataka tokom 28 dana nakon vakcinacije.


  Upotreba tokom perioda nošenja jaja

  Ne vakcinisati kokoške u periodu nošenja jaja niti tokom 3 nedelje pre pronošenja. Ne vakcinisati patke koje su namenjene za nošenje jaja.


  Predoziranje

  Nakon primene desetostruke doze vakcine nisu zabeleženi neželjeni efekti.


  Interakcije

  S obzirom na to da su vakcinalni sojevi žive bakterije, treba izbeći istovremenu vakcinaciju i upotrebu antibiotika koji su efikasni protiv Salmonella-e. Ipak, ukoliko je to neizbežno, jato mora biti reimunizovano. Odluka da se vakcinacija sprovede pre ili posle bilo kakve terapije hemoterapeuticima se donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.

  Nema informacija o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o primeni ove vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Inkompatibilnost

  Vakcinu ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili otpadni materijal se uništavaju kuvanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens, u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  17.04.2019.


 15. OSTALI PODACI


Vakcina stimuliše razvoj aktivnog imunskog odgovora protiv Salmonella Enteritidis, fagotip 4 i Salmonella Typhimurium, fagotip 204.

Vakcinalni sojevi su prirodni metabolički „drift“ mutanti, tj. nedostaju im ili nisu eksprimirani određeni metabolički putevi što rezultira njihovom atenuacijom.image


Izmenjena genetska osnova rezultira defektnim ribozomalnim proteinom S12 što utiče na sintezu polipeptida (rezistencija na streptomicin), defektnom girazom što utiče na DNK replikaciju (rezistencija na nalidiksinsku kiselinu) i defektnom RNK polimerazom što utiče na transkripciju DNK u RNK (rezistencija na rifampicin).

Atenuacija vakcinalnog soja se ogleda i u povećanoj permeabilnosti ćelijske membrane za štetne agense kakvi su deterdženti i antibiotici. To znači da vakcinalni sojevi slabo preživljavaju u spoljašnjoj sredini i da su visokoosetljivi na fluorirane hinolone, a za razliku od divljih sojeva osetljivi su na eritromicin.


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje:

Bočica od 20 mL od stakla tipa I, zatvorena zapušačem od hlorbutilgume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje:

Kartonska kutija sa 10 x 2000 doza


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AE01, QI01BE01


Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00322-18-001 od 17.04.2019. godineimage