Početna stranica Početna stranica

CYCLOSPRAY
hlortetraciklinUPUTSTVO ZA LEKCyclospray 78,6 mg/g, sprej za kožu, suspenzija, 1 x 200 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Eurovet Animal Health BV


Adresa: Handelsweg 25, 5531 AE Bladel, Holandija. Podnosilac zahteva: GENERA PHARMA D.O.O.BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd- Voždovacimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  GENERA PHARMA d.o.o. - BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd- Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25

  5531 AE Bladel Holandija


 2. IME LEKA Cyclospray 78,6 mg/g

  Hlortetraciklin 78.6 mg/g sprej za kožu, suspenzija za goveda, ovce i svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Hlortetraciklin hidrohlorid 78.6 mg (što odgovara 73,0 mg hlortetraciklina)


  Pomoćne supstance: Pantent Blue V(E131), Butan (Butan 100), Silicijum dioksid, koloidini, bezvodni aerosol (Aerosol 2000), Izopropilni alkohol, Sorbitantrioleat (Span 85)


 4. INDIKACIJE


  Potporno lečenje infekcija površinskih povreda ili infekcija hirurških rana uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na hlortetraciklin. Veterinarski lek se može koristiti kao deo lečenja površinskih infekcija papaka, posebno interdigitalnog dermatitisa (zarazne šepavosti) kod ovaca i digitalnog dermatitisa kod goveda.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Veterinarski lek se ne sme primenjivati u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad se mogu javiti reakcije preosetljivosti nakon primene ovog veterinarskog leka.


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Veterinarski lek se primenjuje na kožu.

  • Za lečenje digitalnog dermatitisa preporučuje se dvokratno nanošenje (u razmaku od 30 sekundi) tokom 3 uzastopna dana.

  • Za lečenje drugih infekcija (zarazna šepavost) preporučuje se dvokratno nanošenje (u razmaku od 30 sekundi). Lečenje treba ponoviti u roku 1 do 3 dana, zavisno od ozbiljnosti povrede i brzine oporavka.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Veterinarski lek se primenjuje na kožu. Pre raspršivanja kontenjer treba dobro protresti. Tokom primene kontejner treba držati na udaljenosti oko 15-20 cm od područja koje treba poprskati, a sprej raspršivati oko 3 sekunde (što odgovara otprilike 3,9 g veterinarskog leka ili 0,10 g hlortetraciklina) sve dok se tretirano područje jednoliko ne oboji. U slučaju infekcije papaka postupak je potrebno ponoviti nakon 30 sekundi. Za pomoćno lečenje infekcija površinskih povreda ili hirurških rana preporučuje se jednokratno nanošenje.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 0(nula) dana Mleko: 0(nula) sati

  Nije odobrena primena na vimenu životinja čije se mleko koristi u ishrani ljudi. Obojeni deo kože svinja se mora ukloniti ukoliko se koristi u ishrani ljudi.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Ovaj veterinarski lek je izuzetno zapaljiv aerosol. Kontenjer je pod pritiskom i može se rasprsnuti ako se zagreva, pa ga treba zaštiti od direktnog sunčevog svetla i ne izlagati temperaturama iznad 50 °C. Veterinarski lek treba zaštititi od toplote, izvora toplote, varnica, otvorenog plamena ili drugih izvora paljenja. Ne sme se pušiti tokom primene veterinarskog leka.


  Rok upotrebe: Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 3 godine


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kada se veterinarski lek raspršuje blizu glave, treba zaštititi oči životinje. Životinji treba onemogućiti lizanje tretiranog područja ili tretiranog područja na drugim životinjama. Primenu ovog leka treba bazirati na rezultatima testova osetljivosti uzimajući u obzir službenu i lokalnu praksu primene antibiotika. Primena veterinarskog leka koja nije u skladu sa uputstvom može povećati pojavu bakterija otpornih na hlortetraciklin, pa zbog mogućeg razvoja unkrsne rezistencije može se smanjiti efikasnost lečenja drugim tetraciklinima.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pre raspršivanja spreja zahvaćeno područje treba temeljno očistiti. Kako bi se postigao željeni efekat, pre lečenja bolesti papaka uvek bi trebalo da prethodi odgovarajuće obrezivanje papaka. Nakon nanošenja spreja na papak, životinju treba držati na suvoj podlozi najmanje jedan sat.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nakon primene veterinarskog leka na kožu apsorpcija hlortetraciklina je zanemarljiva, zato je veterinarski lek siguran za primenu tokom graviditeta i laktacije.


  Interakcije

  Nakon primene veteinarskog leka na kožu, apsorpcija hklortetraciklina je zanemarljiva.

  Nema dostupnih podataka o interakcijama sa drugim veterinarskim lekovima za lokalnu primenu.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Zbog mogućnosti pojave senzibilizacije i nastanka kontaktnog dermatitisa, korisnik mora izbegavati kontakt spreja sa kožom. Pri rukovanju sa veterinarskim lekom treba koristiti nepropustljive rukavice. Zbog rizika od nadražaja, treba izbegavati kontakt spreja sa očima, a oči i lice zaštititi.

  Veterinarski lek se ne sme raspršivati u otvoreni plamen ili na bilo koje užarene materijale. Kontenjer se ne sme bušiti ili spaljivati, čak ni kada je prazan.

  Izbegavati udisanje spreja. Veterinarski lek treba primeniti na otvorenom ili u dobro provetrenom prostoru. Nakon upotrebe treba oprati ruke. Tokom primene veterinarskog leka ne sme da se jede ili puši. U slučaju da se veterinarski lek slučajno proguta ili rasprši u oči, odmah treba potražiti pomoć lekara i pokazati mu upustvo o veterinarskom leku ili etiketu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.01.2018.  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: aluminijumski sprej kontejner sa plastičnim raspršivačem i plastičnim poklopcem plave boje. Unutar kontejnera je staklena kuglica koja omogućava bolju homogenizaciju suspenzije. Veličina pakovanja: sprej boca zapremine 270 mL u kojoj se nalazi 200 mL leka.


Režim izdavanja: Le se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AA02

Broj dozvole: 323-01-00131-17-001 od 08.01.2018. godine


image