Početna stranica Početna stranica

Nemovac
vakcina koja sadrži živi Pneumovirus, soj PL21


UPUTSTVO ZA LEK


Nemovac, liofilizat za suspenziju, 10 x 1000 doza Nemovac, liofilizat za suspenziju, 10 x 5000 doza


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: MERIAL Labaratoire Porte des Alpes

Adresa: 99, rue de l'Aviation - 69800 SAINT PRIEST

Podnosilac zahteva: BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

Adresa: Beograd Milentija Popovića 5aimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA D.O.O. BEOGRAD

  Beograd, Milentija Popovića 5a


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  MERIAL Labaratoire Porte des Alpes

  99, rue de l'Aviation - 69800 SAINT PRIEST


 2. IME LEKA Nemovac

  vakcina koja sadrži živi pneumovirus, soj PL 21 liofilizat za suspenziju za pilće


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi pneumovirus, soj PL 21 2.3log10 CCID50

  CCID50 = 50% infektivnih doza za ćelijske kulture


  Pomoćne supstance:

  Hidrolizat proteina, goveđi albumin, povidon, saharoza, manitol, monokalijum fosfat, dikalijum fosfat i kalijum glutamat


 4. INDIKACIJE


  Za brojlerske piliće:

  Za aktivnu imunizaciju pilića u cilju smanjenja kliničkih znakova oboljenja gornjih respiratornih puteva (sindrom otečene glave) povezanih sa infekcijom pneumovirusom živine

  Imunitet nastaje 17 dana nakon vakcinacije i održava se naredne tri nedelje.


  Pilići budućih roditeljskih jata i koka nosilja:

  Primarna, aktivna imunizacija podmlatka pre buster vakcinacije sa inaktivisanom vakcinom koja sadrži avijarni pneumovirus u cilju smanjenja respiratornih simptoma udruženih sa infekcijom izazvanom pneumovirusom živine.

  Za razvoj i dužinu trajanja imuniteta pogledajte sažetak karakteristika leka inaktivisane buster vakcine.  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinišite bolesne piliće.

  Ne vakcinišite kokoške tokom perioda nošenja jaja


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznate.

  Kod podmlatka roditeljskih jata i koka nosilja pogledajte podatke u sažetku karakteristika leka za inaktivisanu buster vakcinu.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri između 7 i 14 dana starosti.

  Podmladak budućih roditeljskih jata i koka nosilja od 14. nedelje starosti.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Brojlerski pilići:

  Kada je nivo maternalnih antitela nizak, jednu dozu vakcine primeniti između 7 i 14 dana života. Ukoliko se očekuje visok nivo maternalnih antitela primeniti jednu dozu vakcine 14 dana starosti.

  Pilići budućih roditeljskih jata i nosilja:

  Jednu dozu vakcine primeniti sa 14 nedelja starosti pre buster vakcinacije sa inaktivisanom vakcinom, a pre pronošenja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Primenite uobičajene aseptične mere predostrožnosti pri svim procedurama tokom administracije. Izračunajte potreban broj bočica vakcine neophodne za vakcinaciju svih jedinki. Svu vodu koja će biti u kontaktu sa vakcinom tretirajte pomoću obranog mleka u prahu u količini od 2.5 grama po litru (koristite samo čistu vodu za piće bez antiseptika i dezinficijensa).

  Dopola napunite plastičnu posudu (nikako metalnu) čistom vodom sa rastvorenim mlekom u prahu u koju se može potopiti bočica sa vakcinom.


  Odstranite metalne kapice sa bočica vakcine, potopite svaku posebno i skinite gumeni poklopac. Isperite bočicu tako da sav sadržaj izađe iz nje. Isperite bočicu i poklopac i bočicu uklonite na odgovarajući način.

  Ovaj postupak ponovite sa svakom bočicom. Primena oralnim putem

  Za 1000 ptica, rekonstituišite liofilizat za suspenziju koji odgovara količini od 1000 doza u maloj količini nehlorisane vode za piće i potom razblažite u onoj količini nehlorisane vode za piće koja će biti utrošena za 1 do 2 sata. Pticama se može uskratiti voda 1-2 sata pre primene vakcine.


  image


  Primena raspršivanjem

  Za 1000 ptica, rekonstituišite liofilizat za suspenziju koji odgovara količini od 1000 doza u 1 mL nehlorisane vode za piće i potom razblažite u onoj količini nehlorisane vode za piće koja odgovara tipu raspršvača koji se koristi (rasprišivač pod pritiskom ili raspršivač sa rotacijom, za bliže detalje o opremi za raspršivanje kontaktirati proizvođača opreme).

  Raspršti rastvorenu vakcinu iznad prica koristeći raspršivač koji proizvodi kapljice promera 80- 150µm.

  Za pravilnu distribuciju vakcine osigurajte da su ptice ravnomerno raspoređene tokom raspršivanje vakcine.

  Ventilacioni sistm treba da bude van funkcije tokom primene vakcine raspršivanjem.


 10. KARENCA


  Nula (0)dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati u frižideru (2 °C - 8 °C).

  Čuvati u originalnom pakovanju kako bi se proizvod zaštitio od svetlosti. Po rekonstituisanju čuvati na temperature do 25 °C.

  Ne zamrzavati.

  Ne čuvati ostatke neupotrebljene vakcine.


  Rok trajanja: 18 meseci

  Rok trajanja nakon rekonstitucije: 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Ova vakcina sadrži živi virus koji se izlučuje iz vakcinisanih jedinki i tako širi na nevakcinisane piliće i ćurke. Ispitivanjima vršenim u laboratoriji je pokazano da nije došlo do povratka virulencije vakcinalnog virusa ni kod pilića ni kod ćuraka. Bez obzira na to, neophodno je sprovoditi mere predostrožnosti u cilju sprečavanja širenja vakcinalnog virusa (pogledajte tačke 4.3, 4.5, 4.9 i 6.6).

  Ispitivanja sigurnosti su pokazala da pri okulo nazalnoj i oralnoj aplikaciji vakcine nisu primećeni neželjeni efekti.

  Nije preporučljivo vakcinisati živinu u prisustvu drugih osetljivih vrsta (biserke, fazani), uzimajući u obzir mogućnost širenja vakcinalnog soja virusa i nedostatak podataka o njegovoj sigurnosti kod pomenutih vrsta.

  Podaci o sigurnosti i efikasnosti pokazuju da istovremena upotreba NEMOVAC vakcine sa vakcinama protiv Gumboro bolesti, infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti može blago smanjiti ili prolazno odložiti razvoj humoralnog odgovora životinja prema NEMOVAC-u. Istovremena upotreba vakcine sa vakcinom protiv infektivnog bronhitisa može smanjiti i/ili odložiti


  image


  serokonverziju prema infektivnom bronhitisu. Iz navedenih razloga, odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle aplikacije drugih veterinarskih lekova mora biti doneta za svaki slučaj posebno.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne koristiti kod kokošaka tokom perioda nošenja jaja.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posebnu pažnju treba obratiti tokom rekonstituisanja vakcine i njene administracije.

  Operite ruke i nosite zaštitne rukavice za jednokratnu upotrebu tokom rekonstitucije i administracije vakcine. Operite i dezinfikujte ruke nakon vakcinacije.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni veterinarska lek ili ostatak leka, prazne bočice i kontaminiranu opremu treba učiniti neškodljivim prokuvavanjem, spaljivanjem ili potapanjem u odgovarajući dezinficijens u skladu sa važećim propisima u Republici Srbiji.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.12.2019.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Bočica (staklo tip I) od 1000 doza, sa zatvaračem od butyl elastomera i aluminijumskom kapicom, kutija od 10 bočica.

Bočica (staklo tip I) od 5000 doza, sa zatvaračem od butil elastomera i aluminijumskom kapicom, kutija od 10 bočica.

ATCvet kod: QI01AD01

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Broj i datum izdavanja dozvole:

323-01-00307-19-001 od 19.12.2019. za Nemovac 10 x 1000 doza

323-01-00308-19-001 od 19.12.2019. za Nemovac 10 x 5000 doza


Vakcina stimuliše aktivan imunitet brojlerskih pilića protiv infekcije pneumovirusom živine (sindrom otečene glave).

Vakcina stimuliše aktivni imunitet podmlatka roditeljskih jata i koka nosilja protiv infekcije pneumovirusom živine (sindrom otečene glave), kada se koristi kao primarna vakcina pre buster vakcinacije sa inaktivisanom vakcinom koja sadrži pneumovirus.

Za pripremu vakcine koristiti isključivo vodu bez dezinficijensa i/ili vodu bez antiseptika. Kako nema dostupnih informacija, ne mešati sa drugim proizvodima.


image