Početna stranica Početna stranica

WORM STOP tableta za pse
prazikvantel, pirantel, fenbendazolUPUTSTVO ZA LEKimage

image

WORM STOP tableta za pse, 50 mg + 144 mg + 200 mg, blister, 2 x 10 tableta WORM STOP tableta za pse, 50 mg + 144mg + 200 mg, boca, 1 x 200 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: PERNIX PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT.


Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Eszaki Iparterulet, Kamilla u.3., Mađarska


Podnosilac zahteva: SOUTHPHARM D.O.O.


Adresa: Stevana Popova 75/II, Stara Pazova- Vojka, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  SOUTHPHARM D.O.O.;

  Stevana Popova 75/II, Stara Pazova- Vojka, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  PERNIX PHARMA GYOGYSZERGYARTO KFT;

  8900 Zalaegerszeg, Eszaki Iparterulet, Kamilla u.3., Mađarska


 2. IME LEKA


  WORM STOP tableta za pse 50 mg + 144 mg + 200 mg tableta

  za pse

  prazikvantel, pirantel embonat, fenbendazol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivne supstance:

  Prazikvantel 50 mg

  Pirantel embonat 144 mg

  Fenbendazol 200 mg


  Pomoćne supstance:

  Kukuruzni skrob; Celuloza mikrokristalna; Laktoza monohidrat; Povidon; Natrijum skrobni glikolat (tip A); Talk; Magnezijum stearat; Silicijum dioksid, koloidni, anhidrovani


  Žuta do žućkastosiva diskoidna tableta sa jednostranom podeonom crtom.


 4. INDIKACIJE


  Za tretman mešovitih infekcija sledećim vrstama odraslih oblika nematoda i cestoda kod pasa:

  • Askaride: Toxocara canis, Toxascaris leonina (odrasli i nezreli oblici u kasnijim fazama razvoja).

  • Ankilostomatide: (Ancylostoma caninum, Uncinaria stenocephala).

  • Valjkasti crvi: Trichuris vulpis (zreli oblici).

  • Pljosnati crvi: Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis (odrasli i nezreli oblici u kasnijim fazama razvoja).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u slučajevima preosetljivosti na aktivne supstance ili bilo koju od pomoćnih supstanci.  image


  Ne koristiti istovremeno sa bilo kojim proizvodom koji sadrži derivate piperazina i/ili estre organskih fosfata.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doza:

  Samo za oralnu upotrebu.

  Preporučena doza je 5 mg/kg prazikvantela, 14.4 mg/kg pirantela i 20/kg fenbendazola (što je jednako kao 1 tbl. /10 kg t.m).

  Dovoljno je koristiti ga kao kompletan antihelmintik samo u jednoj dozi.

  U slučaju dijagnostikovane helmintijaze, tretman treba ponoviti za 14 dana.


  Telesna masa psa (kg)

  Količina tablete (komad)

  2-5

  1/2

  5-10

  1

  Psi srednje veličine

  10-20

  2

  20-30

  3

  Veliki psi

  31-40

  4


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Tableta se može davati direktno oralno ili izdrobljena i pomešana sa hranom. Nije potrebno izgladnjivati životinju tokom tretmana.

  U slučajevima kod kojih je potvrđena mono infekcija cestodama ili nematodama, treba koristiti monovalentne proizvode koji sadrže samo cestocide ili nematocide.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


  image


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Nakon prvog otvaranja polietilenske boce čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage.

  Preostala polovina tablete nakon deljenja po podeonoj crti, se ne čuva, već se odbacuje. Ne upotrebljavati nakon isteka roka trajanja koji je naznačen na spoljašnjem pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja polietilenske boce: 3 meseca.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pirantel treba davati sa oprezom kod kahektičnih pasa. Rezistencija parazita prema bilo kom specifičnom antihelmintiku se razvija u zavisnosti koliko se često koristi taj antihelmintik. Buve služe kao prelazni domaćini i izvori su infekcije pljosnatim crvima - Dipylidium caninum. Infekcija pljosnatim crvima se može ponavljati sve dok su prisutni intemedijarni domaćini, buve.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Preporučljivo je ograničiti kretanje pasa tokom 24 časa posle tretmana i uklanjati izlučeni feces, gliste, segmente i jaja. Preporučuje se češće čišćenje i dezinfekcija okoline životinja.

  Kod mršavih i teško inficiranih životinja, lek bi trebalo koristiti nakon procene odnosa rizika/koristi od strane veterinara.

  Ne treba tretirati živoinje mlađe od 6 nedjelja starosti. Treba ponovo testirati uzorke fecesa ili ponoviti tretman proizvodima protiv nematoda u slučajevima infekcije sa Ancylostoma caninum ili Toxocara canis.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  U slučajevima slučajnog gutanja leka, odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu pakovanje ili uputstvo za lek.

  Osobe koje znaju da su preosetlljive na prazikvantel, pirantel embonat ili fenbendazol trebalo bi da izbegavaju kontakt sa veterinarskim lekom.

  Oprati ruke nakon korišćenja leka.

  Držati decu dalje od pasa dan nakon tretmana.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Bezbednost veterinarskog leka nije utvrđena tokom ranog graviditeta kod pasa. Ne koristiti kod gravidnih kuja tokom prve četiri nedelje gestacije.

  Nakon tog vremena i tokom laktacije lek se može primenjivati nakon procene koristi/rizika od strane veterinara. Kod pasa za priplod može se primenjivati nakon procene koristi/rizika od strane veterinara.


  Interakcije


  image


  Ne koristiti lek istovremeno sa jedinjenjima piperazina koji u antihelmitičkom efektu sa pirantelom mogu imati antagonističko dejstvo.

  Takođe ne davati antihelmintik sa estrima organskih fosfata i dietilkarbamazinom.

  Zbog sličnosti mehanizma dejstava kao i toksikoloških karakteristika ne bi trebalo koristiti WORM STOP zajedno sa morantelom i antihelmiticima koji imaju u svom sastavu morantel.


  Inkompatibilnost

  Nije poznata.


  Predoziranje

  U kliničkim ispitivanjima koja se odnose na podnošljivost kod ispitivanih životinja klinički, hematološki i biohemijski parametri nisu bili značajno promenjeni čak ni kod davanja pojedinačne doze koja je aplikovana 5 puta tokom 3 dana.

  Predoziranje ovog leka se može javiti veoma retko u terenskim uslovima zbog svog širokog terapeutskog spektra.

  U slučaju pojave znakova predoziranja kod ekstremno velikih doza, toksični efekti se leče simptomatski.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek nije opasan po životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Svaki neiskorišćeni veterinarski lek i otpadni materijal nastao od njega treba odlagati u skladu sa važećim propisima.

  Ovaj veterinarski lek ne bi trebalo da dospe u vodene tokove jer to može biti štetno za ribe i ostale vodene organizme.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA 25.03.2022.

 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

2 x 10 tbl:

Unutrašnje pakovanje: PVC/ALU blister koji sadrži 10 tableta.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 2 blistera i Uputstvo za lek. 1 x 200 tbl:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: polietilenska boca sa zaštitnim diskom i polietilenskim zatvaračem sa navojem.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QP52AA51

Broj i datum izdavanja dozvole:

2x10 tbl: 323-01-00280-21-001 od 25.03.2022.

1x200 tbl: 323-01-00281-21-001 od 25.03.2022.


image