Početna stranica Početna stranica

Veteglan
kloprostenolUPUTSTVO ZA LEKVeteglan, rastvor za injekciju, 0,075 mg/mL, 1 x 20 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS CALIER.S.A


Adresa: 08520 Les Franqueses Dei Valles, Barcelona, Španija


Podnosilac zahteva: PROVET D.O.O.


Adresa: Nikolaja Gogolja 48,Beograd, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  PROVET D.O.O.;

  Nikolaja Gogolja 48,Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS CALIER.S.A;

  08520 Les Franqueses Dei Valles, Barcelona, Španija


 2. IME LEKA Veteglan

  0,075 mg/mL rastvor za injekciju za krave i krmače kloprostenol


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  d-kloprostenol 75 mikrograma (0,075 mg) (u obliku d-kloprostenol - natrijuma)


  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 1 mg


  Ostale pomoćne supstance: limunska kiselina; natrijum-hidroksid; voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Krave:

  • Indukcija i sinhronizacija estrusa;

  • Indukcija telenja posle 270 dana trudnoće;

  • Disfunkcija jajnika usled upornog corpus luteum: postporođajni anestrus, tihi estrus, neredovni i anovulatorni ciklusi, perzistentni corpus luteum, lutealne ciste;

  • Potporna terapija piometre, endometritisa;

  • Indukciju pobačaja (do 150 dana graviditeta);

  • Izbacivanje mumificiranog ploda;

  • Disfunkcije materice posle puerperuma, usporena involucija materice;

  • Terapija povezana sa lečenjem folikularno-lutealnih cista (10-14 dana nakon primene GnRH ili hCG)


   image


   Krmače:

  • Indukcija prašenja


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne davati gravidnim ženkama ukoliko se ne želi izazvati porođaj ili prekinuti graviditet.

  Ne davati životinjama sa spastičkim disfunkcijama gastrointestinalnog trakta i/ili respiratornog sistema.

  Ne preporučuje se davanje krmačama ukoliko se očekuje otežano prašenje zbog patološkog položaja ploda ili mehaničke opstrukcije porođajnog kanala.

  Nije indikovana primena ni kod životinja sa kardiovaskularnim oboljenjima. Ne davati intravenskim putem

  Ne koristiti u slučaju preosetljivosti na aktivnu supstancu ili bilo koji od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pojava anaerobne infekcije je česta ako anaerobne bakterije prodru u tkivo na mestu ubrizgavanja leka. Ovo se posebno odnosi na intramuskularnu aplikaciju, a posebno kod krava. Tipične lokalne reakcije zbog anaerobne infekcije su otok i krepitus na mestu ubrizgavanja. Kada se koristi za indukciju porođaja u zavisnosti od trenutka tretmana u odnosu na datum začeća, može doći do ne odrubljivanja placente. Promene u ponašanju krmača koje se vide nakon tretmana za indukciju porođaja slične su promenama koje su povezane sa prirodnim prašenjem i obično prestaju u roku od 1 sata Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo o tome obavestite nadležnog veterinara.


  Učestalost neželjenih reakcija definisana je sledećom konvencijom:

  • vrlo česte (više od 1 od 10 životinja koje pokazuju neželjene reakcije tokom jednog tretmana)

  • uobičajene (više od 1, ali manje od 10 životinja na 100 životinja)

  • neuobičajene (više od 1, ali manje od 10 životinja na 1000 životinja)

  • retko (više od 1, ali manje od 10 životinja na 10 000 životinja)

  • vrlo retko (manje od 1 životinje na 10 000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave, krmače.  image


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Intramuskularna upotreba. Krave:

  150 μg/po životinji (ekvivalent 2mL leka Veteglan po životinji)

  • Indukcija estrusa: Primena leka Veteglan nakon ustanovljavanja postojećeg funkcionalnog žutog tela (davanjem progesterona) između 6. i 18. dana estralnog ciklusa. Ovulacija će se pojaviti u vremenskom periodu od 48 – 60 sati nakon tretmana. Ukoliko nema znakova estrusa tretman se može ponoviti 11 dana nakon prvog tretmana.

  • Indukcija teljenja: Primena leka Veteglan posle 270 dana od gestacije. Kod većine životinja se očekuje reakcija u periodu od 36-60 sati nakon tretmana.

  • Sinhronizacija estrusa: Primena 2 injekcije u intervalu od 11 dana.

  • Piometra,endometritis i izbacivanje mumificiranog ploda: Jedna injekcija Veteglana obično dovodi do izbacivanja mumificiranog fetusa iz uterusa. Kada je neophodno, tretman može biti ponovljen posle 10 dana.

  • Pobačaj: Neželjeni graviditet može biti efikasno prekinut jednom injekcijom leka Veteglan ako se aplikuje u prva 4 meseca gestacije.

  • Prisustvo perzistentnog žutog tela: Primeniti Veteglan i posmatrati pojavljivanje sledećeg estrusa.


  Krmače:

  75μg/životinji (ekvivalent 1 mL leka Veteglan po životinji)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Izbegavati davanje injekcija u kontaminirana područja kože. Mesto ubrizgavanja mora se temeljno očistiti i dezinfikovati kako bi se smanjio rizik od ubrizgavanja sa anaerobnim bakterijama.


 10. KARENCA


  Meso i mleko: 24 sata


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju. Rok upotrebe: 3 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Ne aplikovati intravenski. Ne inhalirati i izbegavati kontakt sa sluzokožom.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Prostaglandini tipa F2α mogu biti resorbovani putem kože i mogu uzrokovati bronhospazam i pobačaj. Voditi računa da prilikom primene lek na kapne na kožu ili sluzokožu (oko), kao i da ne dođe do akcidentalnog samoubrizgavanja ili pak, inhalacije leka. U tom slučaju predeo na koži treba odmah isprati sapunom i vodom, a sluzokožu oka obilnom količinom vode. Ukoliko se pojavi bronhospazam treba odmah primeniti bronhodilatatore.

  Zbog mogućeg abortusa, odnosno gušenja, trudne žene i asmatičari treba da izbegavaju kontakt sa lekom ili da nose plastične rukavice kao i da vode računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja ili inhalacije.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Ne davati lek gravidnim životinjama,sem ukoliko se ne želi izazavati abortus.


  Interakcije

  Ne aplikovati sa ne steriodnim-antiinflamatornim lekovima koji imaju inhibitorno dejstvo na sintezu prostaglandina.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Predoziranje

  Kod 10 puta veće terapijske doze nisu zabeleženi neželjeni efekti. Veliko predoziranje može rezultirati sledećim simptomima: povišen puls i brzina disanja, bronhospazam, povećana telesna temperatura, povećana količina fecesa i urina, salivacija i povraćanje. Kako nije utvrđen specifičan antidot, u slučaju predoziranja preporučuje se simptomatska terapija. Predoziranje neće ubrzati regresiju žutog tela.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Nema podataka o delovanju kloprostenola i njegovih metabolita na životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.  image


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  16.03.2021.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla smeđe boje (staklo tip I), sa 20 mL rastvora za injekciju, zatvorena gumenim čepom, aluminijumskom kapicom i flip off kapsulom.

Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi jedna bočica sa 20 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QG02AD90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00307-20-001 od 16.03.2021. godineimage