Početna stranica Početna stranica

Nobilis IB+ND+EDS
vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa (soj M41), inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj BC14) i inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Klon 30)UPUTSTVO ZA LEK


image

Nobilis IB+ND+EDS, emulzija za injekciju, 1 x 500 mL (1000 doza) (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


 2. IME LEKA


Nobilis IB+ND+EDS

vakcina koja sadrži inaktivisani virus infektivnog bronhitisa živine (soj M41), inaktivisani virus Newcastle bolesti (soj Klon 30) i inaktivisani virus sindroma pada nosivosti (soj BC14)

emulzija za injekciju

za kokoške (nosilje i roditelje)


3.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV

Jedna doza vakcine (0,5 mL) sadrži:

Aktivne supstance:

Inaktivisani virus infektivnog bronhitisa, soj M41


≥ 6.0 log2 HI jedinica

Inaktivisani virus Newcastle bolesti, soj Klon30

≥ 4.0 log2 HI jedinica

po 1/50 doze* Inaktivisani virus sindroma pada nosivosti, soj BC14 ≥ 6.5 log2 HI jedinica


*ili ≥ 50 PD50 po dozi, u skladu sa Ph.Eur.


Adjuvans:

Parafin tečni, laki 215 mg


Pomoćne supstance:

Parafin, tečni, laki; polisorbat 80; sorbitan monooleat; glicin; formaldehid; voda za injekcije


 1. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju (busterizaciju) nosilja i roditeljskih jata protiv infektivnog bronhitisa (uzrokovanog serotipom Massachusetts) i Newcastle bolesti (atipične kuge peradi) nakon primarne imunizacije živim vakcinama.

  Za aktivnu imunizaciju (primarnu) protiv sindroma pada nosivosti (EDS ’76). Vreme potrebno za razvoj imuniteta: 4 nedelje nakon primene vakcine

  Dužina trajanja imuniteta: kada je program imunizacije sproveden pravilno, zaštita traje tokom jedne sezone nošenja jaja.


  image


 2. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane jedinke.


 3. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene vakcine može se javiti blagi otok, koji se spontano povlači u roku od dve nedelje.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 4. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Kokoške (nosilje i roditelji)


 5. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE

  Za intramuskularnu i subkutanu upotrebu. Jedna doza iznosi 0,5 mL.

  Vakcina se intramuskularno daje u grudnu muskulaturu, a subkutano u zadnji deo vrata.


  Program vakcinacije:

  Nobilis IB+ND+EDS treba da se daje pticama u uzrastu od 16 - 20 nedelja, ali najmanje 4 nedelje pre očekivanog pronošenja.

  Za optimalan efekat revakcinacije (busterizacije) protiv infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti, ptice prethodno moraju biti vakcinisane živim vakcinama. Interval između primene živih vakcina protiv infektivnog bronhitisa i Newcastle bolesti i busterizacije inaktivisanom vakcinom ne sme da bude kraći od 4 nedelje, a najbolje je da bude duži od 6 nedelja.

  Za sindrom pada nosivosti (EDS ’76) nije potrebna prva imunizacija živom vakcinom.


 6. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene vakcine, dozvoliti da dostigne temperaturu od 15 - 25 °C.

  Pre primene vakcine, i tokom njene primene, bočicu sa vakcinom treba povremeno snažno promućkati.

  Za primenu vakcine se može koristiti i automatski injektor sa sistemom koji sprečava vraćanje sadržaja u bočicu i kontaminaciju vakcine.

  Za primenu vakcine koristiti čistu i sterilnu opremu. Ne koristiti opremu koja ima gumene delove, jer ekscipijensi u sastavu vakcine mogu da oštete neke tipove gume.


 7. KARENCA


  Nula (0) dana.  image


 8. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati i transportovati na temperaturi 2 - 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 24 meseca

  Rok upotrebe posle prvog otvaranja: 3 sata


 9. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Nema posebnih upozorenja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcinisati samo zdrave jedinke.

  U oblastima gde nisu prisutni drugi serotipovi virusa infektivnog bronhitisa, može da se koristi Nobilis vakcina koja sadrži samo serotip Massachusets ovog virusa. U sredinama u kojima su prisutni i drugi serotipovi IBV, treba koristiti Nobilis vakcinu koja sadrži i druge sojeve IBV.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama Za korisnika:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Slučajno ubrizgavanje/samoubrizgavanje može izazvati snažan bol i razvoj otoka na mestu uboda, posebno ukoliko se vakcina aplikuje u predeo zgloba ili prsta, što u veoma retkim slučajevima može dovesti do gubitka prsta ukoliko se ne ukaže hitna medicinska pomoć. Ukoliko vam je slučajno ubrizgana ova vakcina, potražite hitnu medicinsku pomoć čak iako je ubrizgana veoma mala količina vakcine, i ponesite uputstvo za lek sa sobom. Ako bol ne prestane nakon 12 sati od lekarskog pregleda, ponovo potražite pomoć lekara.

  Za lekara:

  Ova vakcina sadrži mineralno ulje. Čak i male, slučajno ubrizgane količine vakcine mogu dovesti do intenzivnog oticanja na mestu uboda, što može rezultirati razvojem ishemične nekroze, pa čak i gubitkom prsta. Stoga je neophodno HITNO hirurško zbrinjavanje pacijenta, u smislu što hitnije incizije i ispiranja zahvaćene regije, posebno kada je zahvaćena jagodica prsta ili tetiva.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne vakcinisati ptice u periodu nošenja jaja, niti u periodu od 4 nedelje pre očekivanog pronošenja.


  Predoziranje

  Nakon primene dvostruke doze vakcine ne očekuju se druge neželjene reakcije osim onih opisanih u poglavlju 6. Neželjena dejstva


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se primeni istovremeno sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa gore navedenom vakcinom. Stoga se odluka o primeni ove  image


  vakcine pre ili posle primene bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ova vakcina se ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


 10. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 11. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  19.06.2020.


 12. OSTALI PODACI Pakovanje:

Boca od polietiletereftalata (PET) zatvorena zapušačem od nitril gume i kodiranom aluminijumskom kapicom, sa 500 mL (1000 doza) vakcine.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept, a distribucija se vrši u skladu sa propisanim Programom mera zdravstvene zaštite životinja.


ATCvet kod: QI01AA13


Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00453-19-001 od 19.06.2020.image