Početna stranica Početna stranica

Zycortal
dezoksikortikosteron-pivaloatUPUTSTVO ZA LEKZycortal, suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem, 25 mg/mL, 1x 4 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Dales Pharmaceuticals Limited

Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton,

Adresa:

North Yorkshire, BD23 2 RW, United Kingdom


Podnosilac zahteva: GENERA – PHARMA D.O.O. – BEOGRAD Adresa: Gostivarska 70, Beograd – Voždovacimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET

  GENERA – PHARMA D.O.O. – BEOGRAD

  Gostivarska 70, Beograd – Voždovac


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Dales Pharmaceuticals Limited

  Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2 RW, United Kingdom


 2. IME LEKA Zycortal

  dezoksikortikosteron-pivaloat (25 mg/mL) suspenzija za injekciju sa produženim oslobađanjem za pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml suspenzijeza injekciju sa produženim oslobađanjem sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Dezoksikortikosteron-pivaloat 25 mg


  Pomoćne supstance:

  Hlorokrezol 1 mg

  Ostale pomoćne supstance: metilceluloza, natrijum karboksimetilceluloza, polisorbat 60, natrijum hlorid, hlorkrezol, voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Primenjuje se kao supstituciona terapija za insuficijenciju mineralokortikosteroida kod pasa sa primarnim hipoadrenokorticizmom (Adisonova bolest).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se u slučaju preosetljivosti na aktivnu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U kliničkim ispitivanjima vrlo česte neželjene reakcije bile su polidipsija i poliurija. Česte reakcije bile su nekontrolisano mokrenje, letargija, alopecija, dahtanje, povraćanje, smanjeni apetit,  image


  anoreksija, smanjenje aktivnosti, depresija, dijareja, polifagija, drhtanje, umor i infekcije mokraćnih puteva.

  Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo česte (više od 1 na 10 životinja pokazuje neželjene reakcije za vreme trajanja tretmana)

  • česte (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 životinja).


  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek je namenjen za supkutanu (s.c.) primenu.


  Početna doza leka Zycortal:

  Početna doza je 2,2 mg/kg telesne mase primenjena subkutanom injekcijom.


  Kontrolni pregled:

  Ponovo procenite stanje psa i utvrdite osnos natrijuma i kalijuma (Na


  /K


  odnos) u serumu

  približno 10 dana nakon prve doze (u tom periodu dezoksikorton dostiže maksimalne koncentracije (Tmax) u plazmi). Ako se psu pogoršalo kliničko stanje ili se ono nije popravilo, prilagodite dozu glukokosteroida i/ili istražite druge uzroke kliničkih simptoma.


  Druga doza leka Zycortal:

  Približno 25. dana nakon prve doze, procenite stanje psa i ponovite kontrolu odnosa Na


  /K.


  • Ako je kliničko stanje psa normalno i ima normalni odnos Na

   /K

   (tj. 27 do 32) na 25. dan,

   podesite dozu na osnovu odnosa Naprikazane dole.

   /K

   zabeleženog desetog dana pomoću uputstva iz Tabele 1

  • Ako je kliničko stanje psa normalno i ima odnos Na

   /K

   > 32 25. dana, potrebno je: ili

   podesiti dozu na osnovu odnosa Na

   /K

   zabeleženog desetog dana u skladu s Tabelom 1, ili

   odložiti dozu (vidi Prolongiranje intervala doziranja).

  • Ako kliničko stanje psa ili odnos Na

/K

nisu normalizovani 25. dana, prilagodite dozu

glukokortikosteroida ili leka Zycortal (vidi Naredne doze i dugotrajni režim).


Tabela 1: 25. dan: Primena druge doze leka Zycortal


Ako je desetog

dana Na/Kodnos:


Ne primenjujte 2. dozu od desetog dana

25. dana nakon prve doze, primenite Zycortal prema sledećem:

≥ 34

Smanjite dozu na: 2,0 mg/kg telesne mase

32 do < 34

Smanjite dozu na: 2,1 mg/kg telesne maseimage


27 do < 32

Nastavite s 2,2 mg/kg telesne mase

≥ 24 do < 27

Povećajte dozu na: 2,3 mg/kg telesne mase

< 24

Povećajte dozu na: 2,4 mg/kg telesne mase

Prolongiranje intervala doziranja:

Ako je kliničko stanje psa normalizovano i odnos Na

/K


 1. dana > 32, moguće je produžiti

  interval između doza umesto podešavanja doze kako je opisano u Tabeli 1. U tom slučaju procenjujte

  elektrolite svakih 5 do 9 dana sve dok odnos Na2,2 mg/kg leka Zycortal.

  /K

  ne bude < 32, a nakon toga primenite dozu od


  Naredne doze i dugotrajni režim:

  Jednom kada su određeni optimalna doza i interval doziranja, održavajte isti režim. Ako se kod psa

  pojave klinički simptomi ili poremeti odnos serumske koncentracije Naprimenite prema sledećim uputstvima:

  ili K

  , naredne doze

  • Klinički znaci poliurije/polidipsije: prvo smanjite dozu glukokortikosteroida. Ako se

   simptomi poliurije/polidipsije nastave, a odnos Nabez menjanja intervala između doza.

   /K

   je >32, onda smanjite dozu leka Zycortal

  • Klinički znaci depresije, letargije, povraćanja, dijareje ili malaksalosti: povećajte dozu glukokortikosteroida.

  • Hiperkalemija, hiponatremija ili odnos Na

   Zycortal za 2 do 3 dana ili povećajte dozu.

   /K

   <27: smanjite interval doziranja leka

  • Hipokalemija, hipernatremija ili odnos Na

/K

>32: smanjite dozu leka Zycortal.


Pre očekivne stresne situacije, razmotrite privremeno povećanje doze glukokortikosteroida.


U kliničkom ispitivanju, srednja krajnja doza dezoksikorton pivalata bila je 1,9 mg/kg (raspon 1,2– 2,5 mg/kg) a srednji krajnji interval doziranja bio je 38,7 ± 12,7 dana (raspon od 20–99 dana), s tim da je većina pasa imala interval doziranja između 20 i 46 dana.


 1. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe lagano protresite bočicu kako bi resuspendovali preparat.


  Koristite adekvatno graduisanu brizgalicu kako biste mogli precizno primeniti potrebnu dozu. Ovo je posebno važno kada se ubrizgavaju manje količine leka.


  Lek Zycortal zamenjuje samo mineralokortikodsteroidne hormone. Psi sa kombinacijom nedostatka glukokortikosteroida i mineralokortikosteroida takođe bi trebalo da primaju glukokortikosteroide kao što je prednizolon u skladu sa standardnim uputstvima.


  Lek Zycortal je namenjen za dugotrajnu primenu u intervalima i dozama koje zavise od individualne reakcije na lečenje. Uskladite dozu leka Zycortal i istovremenu primenu supstitucione terapije glukokortikosteroidima za svakog psa pojedinačno na osnovu kliničkog odgovora i normalizacije

  koncentracije Nai Ku serumu.


 2. KARENCA


  image


  Nije primenjivo.


 3. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEK Čuvati van domašaja dece.


  Rok upotrebe: 36 meseci


  Rok upotrebe posle otvaranja kontejnera: 120 dana, na temperaturi do 30ºC.


  Uslovi čuvanja


  Čuvati u spoljašnjem pakovanju radi zaštite od svetlosti, na temperaturi do 30ºC.

  Ne zamrzavati.


 4. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Pre početka lečenja ovim veterinarskim lekom važno je potvrditi da je Adisonova bolest definitivno dijagnostikovana. Psi sa teškom hipovolemijom, dehidracijom, pre-renalnom azotemijom i neadekvatnom tkivnom perfuzijom (takođe poznato kao "Adisonska kriza") pre započinjanja lečenja sa ovim veterinarskim lekom moraju prethodno biti rehidrirani intravenskim tečnostima (fiziološki rastvor).


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Koristiti uz oprez kod pasa sa kongestivnom isuficijencijom srca, teškim bubrežnim oboljenjima, primarnim poremećajem funkcije jetre ili edemom.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavajte dodir sa očima i kožom. U slučaju nehotičnog prolivanja po koži ili očima, operite zahvaćeno područje vodom. Ako dođe do iritacije, odmah zatražite savet lekara i pokažite mu ovo uputstvo ili etiketu.

  Ovaj preparat može uzrokovati bol i otok na mestu injekcije u slučaju nehotičnog samoubrizgavanja. Ovaj preparat može izazvati neželjene reakcije na muškim reproduktivnim organima, što može uticati na plodnost.

  Ovaj preparat može prouzrokovati neželjene efekte na razvoj nerođene dece i novorođenčadi. Trudnice i dojilje treba da izbegavaju rukovanje ovim preparatom.

  U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja odmah zatražite savet lekara i pokažite mu ovo uputstvo ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije  image


  Bezbednost primene veterinarskog leka nije utvrđena tokom parenja, graviditeta ili laktacije. Iz tih razloga, ovaj lek primenjuje se samo nakon procene odnosa koristi i rizika od strane odgovornog veterinara.


  Interakcije

  Lek Zycortal koristiti sa oprezom kada se daje istovremeno sa lekovima koji utiču na koncentraciju natrijuma ili kalijuma ili na prenos natrijuma ili kalijuma kroz ćelijske membrane, kao što su trimetoprim, amfotetricin B, digoksin ili insulin.

  Predoziranje

  Pri primeni leka kod pasa u dozama koje su tri do pet puta veće od preporučene doze, zabeležena je karakteristična pojava reakcija na mestu uboda u vidu crvenila i edema.

  Kao što se može očekivati na osnovu farmakodinamskih osobina, povećanje doze dezoksikorton pivalata dovodi do dozno-zavisnog povišenja nivoa natrijuma u serumu, smanjenja nivoa uree u krvi, smanjenja nivoa kalijuma u serumu i smanjene specifične težine urina. Mogu se javiti poliurija i polidipsija.

  Povišeni krvni pritisak primećen je kod pasa koji su primali 20 mg/kg dezoksikorton pivalata.

  Nema specifičnog antidota. U slučaju simptoma predoziranja psa treba lečiti simptomatski, a naredne doze treba smanjiti.


  Inkompatibilnost

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek ne sme se mešati sa drugim lekovima.


 5. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju prema važećim propisima.


 6. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  30.07.2018.


 7. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: Bočica od stakla (I hidrolitička grupa) sa 4 mL suspenzije za injekciju, zatvorena čepom od fluorirane gume i aluminijumskom kapicom sa flip-off zatvaračem ljubičaste boje.

Spoljašnje pakovanje: Kartonska kutija.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QH02AA03

Broj dozvole: 323-01-00432-17-001 od 30.07.2018. godine


image