Početna stranica Početna stranica

Clavaseptin P
amoksicilin, klavulanska kiselina


UPUTSTVO ZA LEK


Clavaseptin P 500 mg, tableta, 25 x 10 tableta


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETOQUINOL SA

Adresa: Magny Vernois 70200 Lure, Francuska

Podnosilac zahteva: MEDIPORT DOO BEOGRAD

Adresa: Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MEDIPORT DOO BEOGRAD

  Bulevar Arsenija Čarnojevića 96, 11070 Novi Beograd, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETOQUINOL SA

  Magny Vernois 70 200 Lure, Francuska


 2. IME LEKA Clavaseptin P 500 mg

  400 mg + 100 mg tableta

  za pse

  amoksicilin, klavulanska kiselina


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna tableta sadrži:


  Aktivne supstance

  Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata) 400 mg

  Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 100 mg


  Pomoćne supstance

  Smeđi gvožđe-oksid (E172) 0.950 mg


  Ostale pomoćne supstance:

  krospovidon; povidon K25; silicijum dioksid; celuloza, mikrokristalna; aroma jetre u prahu; magnezijum stearat, suvi kvasac, hipromeloza


  Okrugla tableta, skoro bele do braonkaste boje, sa dvostranom podeonom crtom, može se podeliti na dve jednake polovine


 4. INDIKACIJE


  Tretman, ili dopunski tretman periodontalnih infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na amoksicilin u kombinaciji sa klavulanskom kiselinom, npr. Pasteurella spp, Streptococcus spp i Escherichia coli.


  image


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom hipersenzitivnošću na penicilin, ili ostale supstance iz beta-laktamske grupe ili na bilo koju pomoćnu supstancu.

  Ne primenjivati kod gerbila, zamorčića, hrčaka, kunića i činčila. Ne davati konjima ni preživarima.

  Ne koristiti kod životinja sa teškom disfunkcijom bubrega praćenih anurijom, ili oligurijom.

  Ne upotrebljavati kod slučajeva sa poznatom rezistencijom na kombinaciju amoksicilina i klavulanske kiseline.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nekada se mogu pojaviti povraćanje i proliv. Tretman se može prekinuti, u zavisnosti od težine simptoma i procene nadležnog veterinara o odnosu koristi i rizika. Nekada se javljaju reakcije hipersenzitivnosti (alergijske reakcije na koži, anafilaksa). U ovim slučajevima primena leka se mora obustaviti i primeniti simptomatska terapija.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu primenu.

  Da bi se obezbedilo precizno doziranje, telesna masa se mora odrediti što je moguće tačnije. Preporučena doza ovog leka je 10 mg amoksicilina i 2,5 mg klavulanske kiseline na kg telesne mase dva puta dnevno oralnim putem to jest, 1 tableta na 4 kg telesne težine svakih 12 sati na osnovu tabele:


  Telesna masa (kg)

  Broj tableta koje se daju 2x na dan

  30,1 – 40,0

  1

  40,1 – 60,0

  1 ½

  60,1 – 80,0

  2


  U slučajevima težih infekcija doza se može udvostručiti na 20 mg amoksiciklina i 5 mg klavulanske kiseline na kilogram telesne mase, dva puta dnevno.

  Dužina terapije je 7 dana za periodontalne infekcije kod pasa.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedilo precizno doziranje, telesna masa se mora odrediti što je moguće tačnije. Životinje rado uzimaju ovaj lek na usta. U slučaju da odbiju da uzmu tabletu iz ruke, mogu se dodati u manju količinu hrane.  image


 10. KARENCA


  Nije primenjivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 °C.

  Preostalu polovinu tableta nakon deljenja po podeonoj crti, vratiti u otvoreni blister i iskoristiti u roku od 16 h.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe preostale polovine tablete nakon deljenja po podeonoj crti: 16 h.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Kod životinja sa poremećenom funkcijom bubrega i jetre, upotreba ovog proizvoda mora biti u skladu sa procenom veterinara u vezi sa odnosom koristi i rizika i pažljivo izabranom dozom.

  Posebno se savetuje oprez kod primene malim herbivorima, pored onih navedenih u kontraindikacijama.

  Korišćenje ovog proizvoda mora biti bazirano na testu osetljivosti. Neadekvatno korišćenje ovog leka može dovesti do povećane prisutnosti bakterija rezistentnih na beta-laktamske antibiotike usled potencijalne ukrštene rezistencije. Primena ovog leka mora biti u skladu sa zvaničnim propisima u vezi sa upotrebom antibiotika.

  Ne koristiti u slučajevima kada su uzročnici bakterije koje su osetljive na peniciline užeg spektra dejstva, ili na amoksicilin kao pojedinačnu supstancu.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu dovesti do pojave preosetljivosti (alergijske reakcije) posle samoubrizgavanja , inhalacije, gutanja ili dodira sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do osetljivosti na cefalosporine i obratno. Alergijske reakcije prema ovim supstancama mogu nekada biti veoma ozbiljne.

  1. Ne dolazite u dodir sa ovim lekom ako znate da ste alergični, ili ako vam je savetovano da ne radite sa ovim preparatom.

  2. Rukujte sa ovim lekom tako da izbegnete izlaganja u skladu da preporučenim merama opreza.

  3. Ukoliko se nakon izlaganja ovom leku pojave simptomi, kao što je osip na koži, treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, ili očiju ili teško disanje su teži simptomi koji zahtevaju hitan medicinski tretman. Oprati ruke posle svakog rukovanja lekom.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Bezbednost leka nije procenjivana tokom perioda graviditeta i laktacije. Laboratorijskim ispitivanjima na pacovima nije dokazano teratogeno, fetotoksično ili maternalno toksično dejstvo. Koristiti isključivo u skladu sa procenom odgovornog veterinara o odnosu koristi i rizika prilikom primene u periodu graviditeta i laktacije.


   image


   Predoziranje

   Pri dozama tri puta višim od preporučene, tokom perioda od 28 dana, kod pasa je primećena dijareja. U slučaju predoziranja preporučuje se simptomatska terapija.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Svaki neiskorišćeni veterinarski lek i otpad koji nastaje od ovih proizvoda se mora uništiti u skladu sa propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.06.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: AL(oPA 25/A1 45/PE) – AL blister koji sadrži 10 tableta. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija koja sadrži 25 blistera i uputstvo za lek. Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CR02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00388-19-001 od 15.06.2020.


image