Početna stranica Početna stranica

NEOBUTON
menbutonUPUTSTVO ZA LEK


NEOBUTON, rastvor za injekciju, 100 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM D.O.O.;

  Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.;

  Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA NEOBUTON

  100 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce, koze, konje i svinje menbuton


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV Aktivna supstanca:

  Menbuton 100.0 mg

  Pomoćne supstance:

  Hlorkrezol 2.0 mg

  Natrijum metabisulfit (E223) 2.0 mg


  Ostale pomoćne supstance: etanolamin, dinatrijum edetat, voda za injekciju.


 4. INDIKACIJE


  Kod goveda, ovaca, koza, konja i svinja: stimulacija sekretorne hepato-digestivne aktivnosti pri poremećenoj funkciji organa za varenje i narušenoj funkciji jetre (hepatocita) u proizvodnji žuči.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjuje se kod životinja sa srčanim oboljenjima, kao ni u poznom graviditetu.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nakon intravenske primene, postoji mogućnost pojave pojačane salivacije, suzenja, tremora, uriniranja i defekacije.

  Nakon intramuskularne primene, postoji mogućnost razvoja lokalne reakcije na mestu injekcije (otok, hemoragična infiltracija i nekrotične lezije).


  image


  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, konji i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Kod mladih goveda (u uzrastu do 6 meseci), ovaca, koza i svinja:

  10 mg menbutona po kg t.m., intramuskularno ili intravenski, što odgovara količini od 1mL leka NEOBUTON po 10 kg t.m.


  Goveda (u uzrastu preko 6 meseci):

  5-7.5 mg menbutona po kg t.m., sporo intravenski, što odgovara količini od 1mL leka NEOBUTON po 15-20 kg t.m.


  Konji:

  2.5-5 mg menbutona po kg t.m., sporo intravenski, što odgovara količini od 1 mL leka NEOBUTON po 20-40 kg t.m.


  Ukoliko je potrebno terapija se može ponoviti posle 24 sata. Gumeni čep se može probušiti najviše 30 puta.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Konjima i govedima starijim od 6 meseci lek davati isključivo sporo intravenski.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva goveda, ovaca, koza, konja i svinja: nula (0) dana. Mleko krava, koza, ovaca i kobila : nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, bez posebnih temepraturnih uslova.

  Nakon prvog otvaranja bočice, čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe posle otvaranja: 28 dana.


  image


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Konjima davati isključivo kao intravensku injekciju.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Na jedno injekciono mesto govedima ne aplikovati više od 20 mL leka, teladima i svinjama 10 mL, a ovcama i kozama 5 mL.


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nakon rukovanja lekom dobro oprati ruke. Izbegavati kontakt leka sa kožom i očima.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije

  Lek se može primenjivati tokom perioda laktacije. Ne primenjivati lek u visokom graviditetu.


  Interakcije

  Nisu poznate


  Inkompatibilnost

  Ne davati u kombinaciji sa rastvorima koji sadrže kalcijumove soli, prokain penicilin ili vitamine B- grupe.

  U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


  Predoziranje

  Nije poznato.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  Kada se koristi na propisan način lek ne predstavlja opasnost za životnu sredinu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2022.


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitička klasa II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume sive boje i alumnijumskom kapicom.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QA05AX90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00218-20-001 od 28.04.2021. godine


image