Početna stranica Početna stranica

Noroclav Lactating Cow
amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

UPUTSTVO ZA LEK


Noroclav Lactating Cow, intramamarna suspenzija, 24 x 3 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Norbrook Laboratories Limited


Adresa: Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija Podnosilac zahteva: Zoopharm d.o.o. Beograd

Adresa: Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Zoopharm d.o.o. Beograd, Hadži Prodanova 8, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Norbrook Laboratories Limited, Station Works, Newry, County Down, Severna Irska, Velika Britanija


 2. IME LEKA


  NOROCLAV LACTATING COW

  amoksicilin, klavulanska kiselina, prednizolon

  intramamarna suspenzija

  za krave u periodu laktacije


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric (3 g intramamarne suspenzije) sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin (u obliku amoksicilin, trihidrata) 200 mg Klavulanska kiselina (u obliku kalijum-klavulanata) 50 mg Prednizolon 10 mg


  Spisak pomoćnih suspstanci

  Silicijum-dioksid (Syloid AL-IFP); parafin, beli, meki; parafin, tečni, laki.


 4. INDIKACIJE


  Noroclav Lactating Cow se koristi za terapiju mastitisa kod krava u fazi laktacije prouzrokovanih stafilokokama (uključujući sojeve koji proizvode beta-laktamaze), streptokokama (uključujući S. agalactiae, S. dysgalactiae i S. uberis) i Escherichia coli (uključujući sojeve koji proizvode beta- laktamaze).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne primenjuje kod životinja preosetljivih na peniciline i cefalosporine. Lek se ne primenjuje kod ostalih vrsta životinja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Moguća je pojava alergijske reakcije.

  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Krave u periodu laktacije.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Sadržaj intramamarnog šprica aplikuje se u obolelu četvrt vimena, posle svake muže. Lek treba aplikovati na 12 sati i tretman treba ponoviti tri puta.

  Lek se aplikuje intramamarno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Posle muže treba, očistiti i dezinfikovati kompletno vrh sise sa medicinskim alkoholom. Uneti vrh intramamarnog šprica u sisni otvor i aplikovati sadržaj šprica lagano i kontinuirano. Tretirana četvrt/i vimena može se izmusti u sledećem izmuzavanju ali to mleko se odbacuje.


 10. KARENCA


  Meso 7 dana.

  Mleko 84 sata. Kod krava koje se muzu 2 puta dnevno, mleko za ljudsku upotrebu se može koristiti posle 84 sata, odnosno prilikom 7. izmuzavanja.

  Kod drugih načina izmuzavanja, mleko se može koristiti za ljudsku upotrebu posle istog perioda od

  vremena zadnje primene leka – u slučaju izmuzavanja tri puta dnevno, mleko se može koristiti prilikom 11. izmuzavanja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 ˚C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 1 godina

  Intramamarni špric se može koristiti samo jednom, a delimično upotrebljeni špricevi se moraju uništiti u skladu sa propisima.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Veterinar treba da prati tok terapije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek se bezbedno koristi kod životinja u graviditetu i laktaciji


  Interakcije

  Nisu poznate


  Predoziranje

  Nije poznato


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije,

  ingestije ili dodirom sa kožom. Preosetljivost na penicline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Osetljivim osobama se ne preporučuje rukovanje ovim preparatom. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć. Oprati ruke posle upotrebe.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništava u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  28.02.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje: intramamarni špric od polietilena niske gustine (LDPE) sa 3 g intramamarne suspenzije.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 24 intramamarna šprica.

Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QJ51RV01

Broj dozvole: 323-01-0524-12-001 od 28.02.2014.