Početna stranica Početna stranica

CLORAMIVET SPRAY
hloramfenikol, metilrozanilin-hlorid

UPUTSTVO ZA LEK


CLORAMIVET SPRAY; sprej za kožu, rastvor; 1 x 180 g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: DIVASA-FARMAVIC, S.A.


Adresa: Ctra. Sant Hipolit, km. 71, 08503 Gurb-Vic, Barselona, Španija


Podnosilac zahteva: ALEA I.A. d.o.o.

Adresa: Dobropoljska 64, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  ALEA I.A. PREDUZECE ZA TRGOVINU I ZASTUPANJE DOO BEOGRAD,

  Dobropoljska 64


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  DIVASA-FARMAVIC S.A.

  Ctra. Sant Hipolit, km.71, Gurb-Vic 08503, Barcelona, Španija


 2. IME LEKA CLORAMIVET SPRAY

  hloramfenikol, metilrozanilin hlorid 5.4g/180g + 54mg/180g sprej za kozu, rastvor

  za pse i macke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 sprej kontejner (180g) za kozu sadrzi:

  Aktivne supstance:

  Hloramfenikol 5,4 g

  Metilrozanilin -hlorid 54 mg

  Pomoćne supstance

  N-metil-2-pirolidon, kopolimer, VC 713, propelent(Propel-45) i izopropilalkohol.


 4. INDIKACIJE


  Lečenje akcidentnih povreda, ulceracija, infekcija ozleđenih šapa, kao i lečenje dermatitisa prouzrokovanog bakterijama i patogenom gljivicom (Candida spp).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na delovanje hloramfenikola. Lek se ne primenjuje na otvorene rane.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Ponekad su moguće lokalne reakcije na koži i sluzokožama. Kod duže primene leka mogu da nastanu znaci lokalne preosetljivosti na koži, koji nestaju posle obustavljanja primene leka. Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Psi i mačke.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje 1 do 3 puta u toku dana. Sprej se aplikuje na promenjeno mesto sa udaljenosti od 20cm u trajanju 1 do 2 sekunde.

  Ponavljanje tretmana lekom zavisi od težine infekcije i prirode povrede. Terapija se obično sprovodi tokom 3 do 5 dana.

  Pre upotrebe bočicu dobro promućkati. Lek se primenjuje samo spolja, na kožu. Sprej aplikovati na promenjeno mesto na rastojanju od 20cm.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Potrebno je da se rana mehanički očisti i ukloni mrtvo tkivo. Životinji onemogućiti lizanje tretiranog mesta najmanje 5 minuta posle tretmana, da bi lek mogao da deluje.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.


  Lek čuvati na temperaturi do 25º C, u originalnom pakovanju. Sprej kontejner je napunjen pod pritiskom i zato ga treba zaštititi od direktne sunčeve svetlosti i temperature iznad 50º C.


  Rok upotrebe: 3 godine.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Sadržaj bočice dobro promućkati pre upotrebe. Pre primene leka potrebno je promenjeno mesto dobro mehanički očistiti i ukloniti mrtvo tkivo. Životinju treba sprečiti da najmanje 5 minuta posle tretmana ne liže tretirano mesto kako bi lek ispoljio svoje delovanje.

  Prazna boca CLORAMIVET SPRAY ne sme da se busi niti spaljuje.


  Predoziranje

  Predoziranje leka je retko s obzirom da se primenjuje na kožu.


  Kod dužeg ponavljanja primene leka mogu da se jave znaci lokalne preosetljivosti na koži, koji nestaju posle obustavljanja primene leka.


  Interakcije

  Cink smanjuje antibakterijsku aktivnost metilrozanilin-hlorida.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Lek može da se primenjuje tokom graviditeta i laktacije.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Treba izbegavati kontakt sa lekom posebno udisanje leka. Lek ne treba koristiti blizu plamena ili

  zapaljivih materijala. Čuvati van domašaja dece. Prilikom primene leka izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluzokožom i očima. Ukoliko dodje do kontakta leka sa kozom ili ocima potrebno je isprati velikom kolicinom vode.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek, kao i ostatak upotrebljavanog leka, se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  29.01.2015.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: beli sprej kontejner koji sadrzi 180g gotovog leka. Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje.

Režim izdavanja: Lek se moze izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QD06AX02

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00163-13-001 od 29.01.2015. godine