Početna stranica Početna stranica

APLIFE VAR
timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol

UPUTSTVO ZA LEK


APLIFE VAR, traka za košnicu 11g (8,0+1,72+0,39+0,39) Kesica (1x2 trake)


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: CHEMICALS LAIF S.P.A.


Adresa: V. Roma No 69 36020 Castegnero (VI) -Italija Podnosilac zahteva: EVROTOM D.O.O.

Adresa: Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  EVROTOM D.O.O. Kraljevačka 46, 22400 Ruma, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  CHEMICALS LAIF S.P.A. V. Roma No 69 36020 Castegnero (VI) -Italija


 2. IME LEKA


  APILIFE VAR

  timol, ulje eukaliptusa, kamfor, levomentol (8,0+1,72+0,39+0,39) traka za košnicu

  za pčele


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna traka za košnicu od 11g sadrži

  Aktivne supstance:

  Timol 8,00g (76,0%)

  Ulje eukaliptusa 1,72g (16,4%) Kamfor, racemski 0,39g (3,8%) Levomentol 0,39g (3,8%)


  Pomoćne supstance:

  Pomoćnih supstanci u sastavu gotovog leka nema.


 4. INDIKACIJE


  Suzbijanje varooze pčela.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne koristi u vreme pčelinje paše da ne bi došlo do promene ukusa meda. Lek se ne korsti kada je maksimalna dnevna temperatura preko 30ºC.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Pčele mogu da pomere hranu (da dođu u kontakt sa njom) koja se nalazi direktno ispod trake.

  Kada se terapija sprovodi na temperaturama preko 30ºC može doći do povećanja stresa i uginuća odraslih jedinki i legla.

  Kolonija može biti blago uznemirena tokom tretmana.

  Može doći do smanjenja prihvatanja hrane, ukoliko se tretman vrši u isto vreme kad i hranjenje.


  Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Medonosna pčela (Apis mellifera)


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Doziranje : 1 traka po košnici na svakih 7 dana. Za kompletan tretman potrebno je 4 trake po košnici. Tretman bi trebalo sprovoditi jednom godišnje.

  Način primene : za izvođenje tretmana izvaditi jednu traku iz pakovanja i staviti je u jedan od uglova

  preko ramova, dalje od legla koje se nalazi u centru košnice. Zatvoriti košnicu i ostaviti lek da deluje 7 dana.

  Takođe, traka se može iseći na 3-4 dela koji se stavljaju u uglove košnice. Ponoviti tretman četiri

  puta uzastopno u trajanju od 7 dana. Na kraju tretmana, preostali deo trake može se skloniti. Ne preporučuje se upotreba proizvoda u košnici na više spratova, zbog nedovoljne efikasnosti. Program suzbijanja štetočina:

  Efikasnost može varirati između kolonija u zavisnosti od uslova sredine (temperature,

  reinfestacija,itd). Lek bi onda trebalo koristiti za tretman isto kao i ostale lekove koji se koriste u programu suzbijanja štetočina, uz dnevno praćenje pada broja parazita. Pčelinja društva koja u dnevnom proseku gube više od jednog krpelja, dve nedelje nakon poslednjeg tretmana odmah treba predvideti za dodatni zimski ili prolećni tretman suzbijanja ektoparazita pčela V.destructor (po mogućstvu sa drugim akaricidom).


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Sprovođenje terapije ovim lekom na temperaturama od preko 30ºC može da dovede do povećanja stresa i pojave uginuća odraslih pčela i legla.

  Radi postizanja maksimalne efikasnosti proizvod koristiti u kasno leto, posle vrcanja meda kada se broj pčela u leglu smanji. Idealna spoljašnja temperatura za dobru efikasnost ovog leka je između 20 i 25ºC.

  Nedovoljna efikasnost se može očekivati ako je prosečna spoljna temperatura niža od 15ºC


 10. KARENCA


  Med : 0 (nula) dana

  Ne koristiti lek u vreme pčelinje paše da bi se izbegao promenjen ukus meda.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25ºC, u originalnom pakovanju.

  Ne zamrzavati i ne čuvati u frižideru.


  Čuvati zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe posle otvaranja: upotrebiti odmah


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Lekom se ne tretira medište. Tretman se ne sprovodi tokom pčelinje paše, nego posle vrcanja meda, kada u košnicama nema medišnog nastavka.

  Tretman obavljati istovremeno u svim košnicama da bi se izbegla pojava grabeži.

  Izbegavati uznemiravanje pčela. Ne stavljati lek u centar košnice ili u blizini legla.

  Nikad ne stavljati lek pored hranilice sa dodatom hranom(šećerni ili medno šećerni sirup), jer će to smanjiti unos hrane.

  Ne preporučuje se tretiranje pčela kada je hladno vreme (ispod 15ºC). Lek se ne koristi kada su spoljne temperature preko 30°C


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt sa očima i kožom zbog mogućnosti pojave kontaktnog dermatitisa i iritacije kože i očiju prilikom rada sa timolom.

  Pri rukovanju sa lekom, nositi zaštitne rukavice kao i uobičajenu zaštitnu opremu (naočare, zaštitnu

  odeću i obuću).

  Nakon aplikacije, ruke i opremu koja je bila u kontaktu sa lekom oprati sapunom i vodom. U slučaju kontakta sa kožom, detaljno isprati mesto sapunom i vodom.

  U slučaju kontakta sa očima, detaljno isprati oči velikom količinom tekuće vode i potražiti pomoć

  lekara.

  Ne udisati.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljen lek ili otpadni materijal uništavaju se u skladu sa važećim propisima. Ovaj lek ne sme dospeti u površinske vode i vodotokove, jer može ugroziti zdravlje riba i ostalih vodenih organizama.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.04.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 2 trake

Režim izdavanja:. Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATCvet kod: QP53AX30

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00134-13-002 od 15.04.2014.