Početna stranica Početna stranica

Chronogest CR
hronolon


UPUTSTVO ZA LEK


image

Chronogest CR, vaginalni sunđer, 20 mg, 1 x 25 kom (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet Productions


Adresa: Rue De Lyons, Igoville, Francuska


Podnosilac zahteva: TURANGO D.O.O.


Adresa: Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  TURANGO D.O.O.

  Vojvode Antonija Pljakića 9b, Kragujevac, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet Productions,

  Rue De Lyons, Igoville, Francuska.


 2. IME LEKA Chronogest CR

  20 mg

  vaginalni sunđer za ovce

  hronolon


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 vaginalni sunđer sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Hronolon, mikronizovani 20 mg


  Pomoćne supstance:

  Hidroksipropilceluloza; polietilenglikol 4000; prečišćena voda. Ostali sastojci: poliester poliuretana; poliamidni kanap za izvlačenje.


 4. INDIKACIJE


  Kod ovaca i šilježica: sinhronizacija i indukcija ovulacije u kombinaciji sa PMSGom.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne preporučuje se primena kod gravidnih ovaca.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  U toku tretmana nastaje prolazna blaga reakcija sluznice vagine zapaljenske prirode sa oskudnim seromukoznim iscedkom. Pri uklanjanju sunđera može se pojaviti mukopurulentni iscedak iz vagine koji nije povezan sa kliničkim znacima poremećaja zdravstvenog statusa niti ima neželjene posledice na plodnost.

  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite veterinara.


  image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Ovce


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Vaginalna upotreba.

  Doza: jedan sunđer po životinji - nezavisno od telesne mase, rase, tipa i sezone. Preporučuje se intravaginalno plasiranje sundjera uz korišćenje aplikatora.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Nakon postavljanja, sunđeri treba da ostanu intravaginalno punih 14 dana. Na kraju tretmana, sunđer se pažljivo vadi povlačenjem za vrpcu.

  Kako bi se pojačala ovulacija, preporučuje se injekcija PMSG-a za ovce (i.m. u rasponu od 300 do 700 i.j.). Ukoliko se vrši veštačko osemenjavanje, preporučuje se da se ono sprovede 55 časova nakon uklanjanja sunđera.

  Životinje ovuliraju izmedju 48 i 72 časa nakon vadjenja sunđera.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: 5 dana nakon uklanjanja sunđera, Mleko: 0 dana, uključujući i period tretmana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25 °C, u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: upotrebiti odmah .


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Ponovljeni tretman sa ovim preparatom u kombinaciji sa PMSGom može indukovati porast PMSG antitela, što može da umanji efikasnost tretmana u slučaju kada su zivotinje vestački oplođene. Ponovljeno korišćenje u toku jedne godine nije ispitano.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Može se koristiti tokom laktacije. Ne preporučuje se upotreba tokom graviditeta.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom. Tokom rukovanja ovim preparatom mora se nositi zaštitna odeća (rukavice i zaštitno odelo).


  image


  Ako dođe do slučajnog kontakta s kožom, isprati zahvaćeno područje sapunom i vodom. Oprati ruke nakon rukovanja lekom i pre obroka.

  Ovaj lek može uticati na plodnost ljudi. Žene u reproduktivnom dobu treba da izbegavaju kontakt ili da budu izuzetno oprezne tokom rukovanja ovim preparatom. Trudnice i žene koje sumnjaju da su trudne ne smeju primenjivati ovaj lek.


  Interakcije

  Sunđere ne treba primenjivati istovremeno sa alkoholima, krezolima, fenolima, rastvorima za potapanje ili sličnim dezinficijensima.


  Predoziranje

  Petostruke doze hronolona nisu dale vidljive neželjene efekte.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  15.09.2021.


 15. OSTALI PODACI


  • Pakovanje

   Unutrašnje ( ujedno i spoljašnje ) pakovanje leka :

   Kesa od poliestera/aluminijuma/polietilena sa 25 vaginalnih sunđera


  • ATCvet kod: QG03D***

  • Režim izdavanja Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

  • Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00558-20-001 od 15.09.2021. godineimage