Početna stranica Početna stranica

Gentamicin 5% inj.
gentamicin

UPUTSTVO ZA LEK


Gentamicin 5 % inj., rastvor za injekciju, 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Provet S.A.


Adresa: Thesi Vrago, Aspropyrgos, , Attiki 19300, Grčka Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Farmanima d.o.o. , Živka Davidovića br. 113, 11000 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Provet S.A, Thesi Vrago, Aspropyrgos, , Attiki 19300, Grčka


 2. IME LEKA


  Gentamicin 5 % inj. gentamicin 50 mg/mL rastvor za injekciju

  za telad, pse i mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Gentamicin ( u obliku gentamicin-sulfata ) 50 mg

  Pomoćne supstance:

  Metilparahidroksibenzoat 1,8 mg

  Propilparahidroksibenzoat 0,2 mg

  Natrijum-metabisulfit 3,2 mg


  Ostale pomoćne supstance: dinatrijum-edetat i voda za injekcije.


 4. INDIKACIJE


  Terapija bakterijskih infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin, nakon urađenog antibiograma: infekcija gastrointestinalnog, respiratornog i urogenitalnog trakta, infekcija kože i mekih tkiva.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa teškom bubrežnom insuficijencijom.

  Ne primenjivati kod gravidnih životinja ( prolazi placentu i prouzrokuje oštećenja bubrega i čula sluha fetusa).

  Ne davati kunićima.

  Ne davati životinjama u laktaciji.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Gentamicin može da dovede do reakcije preosetljivosti, neuromišićne slabosti, mučnine, povećanja transaminaza i alkalne fosfataze, ototoksičnosti i nefrotoksičnosti.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Telad, psi i mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Intramuskularna primena:

  Telad: preporučena doza je 2 mg gentamicina / kg t.m. što odgovara 2 mL leka Gentamicin 5% inj./ 50 kg t.m. / na 8 sati prvog dana, a zatim na 24 sata sledeća 2 dana.

  Psi, mačke : preporučena doza je 4,5 mg gentamicina / kg t m. što odgovara 0,45 mL leka

  Gentamicin 5% inj./ 5 kg t.m. / na 12 sati prvog dana , a zatim na 24 sata sledećih 5 do 7 dana, u zavisnosti od uputstava veterinara.

  Ukoliko nema kliničkog poboljšanja u periodu od 2-3 dana, preporučuje se razmatranje dijagnoze i ponavljanje testa osetljivosti.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Ne primenjivati istovremeno sa aminoglikozidnim antibioticima (dihidrostreptomicin, kanamicin, itd.).

  Ne primenjivati istovremeno sa neuromišićnim blokatorima, opštim anesteticima i magnezijum

  sulfatom.


 10. KARENCA


  Meso teladi: 80 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 25° C, zaštićeno od svetlosti.

  Rok upotrebe leka: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu:

  Mačke su posebno osetljive na gentamicin ( najčešće dolazi do ispoljavanja ototoksičnog efekta ), pa se preporučuje što preciznije određivanje telesne mase životinja da ne bi došlo do prekoračenja propisane doze leka.

  Ne primenjuje se istovremeno sa drugim aminoglikozidnim antibioticima, opštim anesteticima,

  miorelaksantnim lekovima, magnezijumom, diureticima i drugim ototoksičnim i nefrotoksičnim lekovima.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne primenjivati u toku graviditeta. Ne davati životinjama u laktaciji.


  Posebne upozorenja za osobe koje daju lek životinjama:

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na gentamicin treba da izbegavaju direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožama, a posle svake primene leka ruke treba oprati sa vodom i sapunom. U toku primene leka ne treba piti, jesti i pušiti.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  27.10.2014.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: staklena, tamna bočica ( hidrolitičke grupe II ), zapremine 100 mL sa gumenim zatvaračem i aluminijumskom zaštitnom kapicom plave boje.

Spoljašnje pakovanje je ujedno i unutrašnje pakovanje.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01GB03

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00133-14-001 od 27.10.2014.