Početna stranica Početna stranica

LANFLOX 10%
enrofloksacin

UPUTSTVO ZA KORISNIKA


LANFLOX 10 %


Oralni rastvor, 1x1l


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: LABORATORIOS KARIZOO, S.A.Adresa:

Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12, 08140 Barcelona, Spain

Podnosilac zahteva: ALFAVET d.o.o.

Adresa: Šumatovačka 137, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  LABORATORIOS KARIZOO, S.A.

  Poligono Industrial La Borda, Mas Pujades, 11-12, 08140 Barcelona, Spain


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  “ALFAVET d.o.o”.

  Šumatovačka 137,

  11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  LANFLOX 10%

  Enrofloksacin Oralni rastvor


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Aktivne supstancije:

  Enrofloksacin ….................. 100,00 mg/ml

  Pomoćne supstancije:

  Kalijum-hidroksid ................ 19 mg/ml

  Benzil alkohol ...................... 14 mg/ml

  Purifikovana voda ................ do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Lečenje bolesti respiratornog trakta nastalih dejstvom E.coli ili/i Mycoplasma gallisepticum, kada kliničko iskustvo i/ili test osetljivosti ukazuju na enrofloksacin kao lek izbora.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Preparat se ne sme primenjivati, odnosno kontraindikovana je njegova primena kod preosetljivih jedinki, koka nosilja konzumnih jaja, u slučaju pojave rezistencije na hinolone i u preventivne svrhe.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu zapažena.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići (brojleri, roditeljska jata teškog i lakog materijala). Ćurići.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se primenjuje p.o. u vodi za piće u dozi koja iznosi 10 mg enrofloksacina/kg t.m. dnevno u toku 5 uzastopnih dana (ekv.50 ml leka/100 l vode za piće).


  Mediciniranu vodu za piće treba pripremati svaki dan neposredno pred primenu i davati kontinuirano u toku lečenja. Za to vreme životinjama ne sme biti dostupan drugi izvor vode za piće. Pre svakog tretmana pažljivo izračunati ukupnu telesnu masu jedinki, i na osnovu nje ukupnu količinu vode koju jedinke popiju u toku dana.


  Pri tome, treba imati u vidu da uzimanje (potrošnja) lekovite vode zavisi od uzrasta i kliničkog stanja jedinki, temperature vazduha i režima dnevne svetlosti.

  Da bi se dobila korektna i što preciznija doza, količinu leka koju treba dodati je potrebno uskladiti sa gore navedenim parametrima.

  Uzimajući u obzir da preparat sadrži 100 mg enrofloksacina u 1 ml (10%), te da 10 mg

  enrofloksacina/kg t.m. odgovara količini preparata od 0,1 ml/kg t.m., računanjem pomoću sledeće formule dobija se potrebna količina ili volumen preparata, po 1 litri vode za piće.


  Prosečna telesna masa

  Broj

  0,1 x

  jedinki (kg)

  x

  jedinki

  = ml preparata

  Ukupna potrošnja vode (u litrima) na farmi prethodnog dana po litri vode za piće


  Voditi računa da napravljenu količinu lekovite vode životinje svaki dan popiju u potpunosti. Koristiti odgovarajuću kalibriranu opremu u cilju tačnog doziranja.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre i za vreme primene leka, potrebno je uraditi sledeće:


  • glavni sud ili kontejner, odnosno pojilice treba isprazniti, temeljno očistiti i tek onda u njih sipati određenu (propisanu) količinu čiste česmene vode, u koju će se potom dodati potrebna količina leka.


  • u određenim (tačno utvrđenim intervalima) vršiti pregled kontejnera i pojilica (zajedno sa mediciniranom vodom), i posebno obratiti pažnju na prisustvo prašine, taloženje aktivne supstancije i eventualno formiranje algi.

  • poštovati oficijelne i lokalne zakone vezane za primenu leka

  • predloženi lek, kao i ostale fluorohinolone, treba koristiti samo za lečenje onih bolesti, za koje se zna ili očekuje da će slabije reagovati na druge antimikrobne lekove,

  • kad god je moguće, primena fluorohinolona mora biti bazirana na prethodno urađenom testu oseljivosti mikroorganizama, tj, antibiogramu.

  • svako nepridržavanje ili odstupanje od Sažetka karakteristika leka ili Uputstva za korisnika, kod mikroorganizama može povećati mogućnost za razvoj i pojavu rezistencije, ne samo prema enrofloksacinu, već i drugim (usled ukrštene rezistencije) predstavnicima fluorohinolona, čime efikasnost ovih lekova opada.

  • ukoliko nakon 2-3 dana od početka tretmana nema poboljšanja kod bolesnih životinja, tada treba ponovo uraditi test oseljivosti mikroorganizama, i eventualno (u zavisnosti od rezultata testa) promeniti lek.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva pilića i ćurića: Ne koriste se za ishranu ljudi u toku tretmana, kao i najmanje 8 dana nakon poslednje aplikacije leka.

  Pošto karenca nije utvrđena za jaja, preparat se ne daje kokama nosiljama konzumnih jaja unutar 4

  nedelje pre početka nošenja jaja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati na temperaturi do 25oC. Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Osobe koje rukuju preparatom, trebaju izbegavati bilo kakav kontakt sa lekom zbog moguće senzitizacije, kontaktnog dermatitisa ili reakcija preosetljivosti.

  U cilju izbegavanja gore navedenih reakcija, kao i eventualne pojave blage iritacije kože i sluznica (oči), osobe za vreme rukovanja lekom, odnosno rastvaranja u vodi i davanja životinjama, treba da nose zaštitne rukavice i masku za lice, odnosno naočare.

  U slučaju da lekovita voda kane u oko ili padne na nezaštićeni deo kože, iste treba odmah isprati većom količinom česmene vode.

  Pored toga, za vreme rukovanja lekom ili prilikom njegove primene, ne sme se jesti, piti ili pušiti, a nakon toga obavezno treba oprati ruke.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neupotrebljeni lek ili ostatak leka, kao i ambalaža neškodljivo se uklanjaju u skladu sa zakonom.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


 15. OSTALI PODACI


Rok upotrebe: 3 godine.


Rok upotrebe posle otvaranja: 3 meseca.


Rok upotrebe posle rekonstitucije u vodi za piće: 24 sata


Pakovanje: Boca od polietilena od 1l sa belim zatvaračem od polietilena sa indukcionim diskom.


Način izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: ATCvet kod: QJ01MA90


Broj dozvole: 323-01-0102-11-002 od 28.05.2012.