Početna stranica Početna stranica

NEOMULIN 20%
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


NEOMULIN 20%, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O. Adresa: Beli golub 20, Palić, Srbija

Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O.

Adresa: Vuka Mandušića 39A, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  FM PHARM D.O.O.

  Vuka Mandušića 39A, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM D.O.O.

  Beli golub 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA NEOMULIN 20%

  Tiamulin 200 mg/mL rastvor za injekciju

  za svinje


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1ml rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin-hidrogenfumarat 200 mg


  Pomoćne materije:

  Etanol ( 96%) 0.15 ml

  Voda za injekcije do 1 ml


 4. INDIKACIJE


  Dizenterija svinja (Brachyspira hyodiysenteriae), enzootska bronhopneumonija (Mycoplasma hyopneumonieae) i mikoplazmatski artritis svinja (Mycoplasma hyosynoviae).


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se krmačama u psolednjem mesecu graviditeta. Ne daje se pripolodnim nerastvorima.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom, maduramicinom i/ili salinomicinom, kao ni 7 dan pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene ovog preparata retko se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije.


  image


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i.m.), u sledećim dozama:

  Terapija krvavog proliva: 0.5 ml leka / 10 kg t.m. (ekv. 10 mg tiamulin hidrogen fumarata/kg t.m.), jednokratno. U slučaju težih infekcija, terapija se može ponoviti posle 24 sata.

  Terapija enzootske pneumonije i mikoplazmatskih artritisa: 0.75 ml leka/ 10 kg t.m./ dan (ekv. 15 mg tiamulin-hidrogen fumarata/ kg t.m./ dan) tokom 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Maksimalni volumen leka koji se aplikuje na jedno mesto iznosi 5 mL. Ukoliko je potrebno aplikovati količinu veću od 5 mL, treba je podeliti i dati na 2 mesta.


 10. KARENCA


  28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 0C.

  Rok upotrebe: 2 godine, čuvanjem na temperaturi do 25 °C.

  Rok upotrebe posle posle otvaranja: 28 dana, čuvanjem na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Posle svake aplikacije leka oprati ruke. U slučaju samoubrizgavanja potražiti pomoć lekara. Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom.


  image


  Predoziranje

  S obzirom na osobine leka, u praksi se ne očekuje da može doći do predoziranja. Samo izuzetno velike doze (15-20 puta više od preporučene), kod svinja dovode do pojave blagij znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.


  Inkompatibilnost

  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom i salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.

  Tiamulin je kompatibilan sa lasalocidom i semiduracinom.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostaci leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  08.02.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje, ujedno i spoljašnje pakovanje: bočica od tamnog stakla (hidrolitička klasa II) sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01XQ01

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00116-18-001 od 20.09.2018.


image