Početna stranica Početna stranica

Hemutin - S
tiamulin


UPUTSTVO ZA LEK


Hemutin- S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 50 mL Hemutin -S, rastvor za injekciju, 200 mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbija


Podnosilac zahteva: VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA DOO


Adresa: Beogradski put 123, Subotica, Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  VETERINARSKI ZAVOD SUBOTICA D.O.O.

  Beogradski put 123, Subotica, Srbija


 2. IME LEKA


  Hemutin - S 200 mg/mL

  rastvor za injekciju za svinje

  tiamulin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Tiamulin 200 mg

  Pomoćne supstance:

  Butilparahidroksibenzoat 0.4 mg

  Propilgalat 0.2 mg


  Ostale pomoćne supstance: etanol 96%; ulje susama, prečišćeno Bistar, uljani rastvor svetložute do žute boje.


 4. INDIKACIJE


  Terapija krvavog proliva, mikoplazmatske pneumonije i mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa svinja.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije. Ne daje se priplodnim nerastovima.

  Ne daje se istovremeno sa monenzinom, narazinom i salinomicinom, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Posle primene ovog preparata, retko se mogu javiti eritem ili blagi otok na mestu aplikacije. Ukoliko ргimеtitе ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, о tome obavestite nadležnog vеtеrinarа.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Svinje.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Lek se aplikuje duboko intramuskularno (i.m.), u sledećim dozama:

  • Terapija krvavog proliva: 10 mg tiamulina/kg TM, što odgovara 0.5 mL/ 10 kg TM, jednokratno.

  • Terapija mikoplazmatske pneumonije: 10 - 15 mg tiamulina/kg TM, što odgovara 0.50 – 0.75 mL/ 10 kg TM/dan, u toku 3 - 5 dana.

  • Terapija mikoplazmatskog poliserozitisa i poliartritisa: 15 mg tiamulina/kg TM, što odgovara

   0.75 mL/10 kg TM/dan, u toku 3 dana.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Maksimalni volumen preparata koji se aplikuje na jedno mesto iznosi 5 mL. Ukoliko je potrebni volumen leka veći od 5 mL, treba ga podeliti i dati na 2 mesta.

  Pošto je lek Hemutin-S formulisan sa susamovim uljem, za aplikaciju leka treba koristiti

  sterilnu suvu iglu i brizgalicu. Važno je da brizgalica bude suva, jer u protivnom može doći do zaglavljivanja klipa usled mešanja ulja sa vodom.

  Primena leka bi trebalo da bude zasnovana na rezultatima ispitivanja osetljivosti bakterija izolovanih sa jedinke (antibiograma). Ukoliko to nije moguće, lečenje bi trebalo da bude zasnovano na lokalnim epidemiološkim podacima o osetljivosti ciljnih bakterija.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva svinja: 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.

  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja bočice: 28 dana, čuvanjem u originalnom pakovanju na temperaturi do 25 °C.


  image


  Lek se ne može upotrebiti nakon isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na tiamulin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom. Pažljivo rukovati lekom kako bi se izbeglo samoubrizgavanje. Prilikom manipulacije izbegavati direktan kontakt sa kožom i sluzokožom. Ukoliko do kontakta dođe, to mesto treba odmah isprati tekućom vodom. Ukoliko se javi iritacija, konsultovati lekara. Posle upotrebe oprati ruke. Lek sadrži susamovo ulje. Slučajno samoubrizgavanje može prouzrokovati teške lokalne reakcije, naročito ukoliko se lek slučajno ubrizga u zglob ili prst. U slučaju samoubrizgavanja, odmah se javiti lekaru i pokazati mu uputstvo za lek ili etiketu.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Ne daje se krmačama u poslednjem mesecu gestacije.


  Interakcije

  Tiamulin je inkompatibilan sa monenzinom, narazinom, maduramicinom ili salinomicinom, pa se ne daje istovremeno, kao ni 7 dana pre i 7 dana posle upotrebe ovih lekova.

  Lek Hemutin-S je kompatibilan sa lasalocidom i semduramicinom.


  Inkompatibilnost

  Pošto je lek Hemutin-S formulisan sa uljem susama, važno je da brizgalica koja se koristi bude suva. U protivnom može doći do zaglavljivanja klipa usled mešanja ulja sa vodom.


  Predoziranje

  S obzirom na osobine leka, ne očekuje se da u praksi može doći do predoziranja. Samo izuzetno velike doze (15 - 20 puta više od preporučene), kod svinja dovode do pojave blagih znakova intoksikacije kao što su hipersalivacija, povraćanje i hiperpnoja.


  Podaci o uticaju na životnu sredinu

  S obzirom na metabolizam tiamulina kod ciljnih životinja i njegovu ekskreciju u vidu neaktivnih metabolita, malo je verovatno da ovaj lek deluje toksično na mikroorganizme u zemljištu. Tiamulin ne deluje na artropode i vodene organizme.


 13. POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  13.10.2022.  image


 15. OSTALI PODACI


1 x 50 mL: 323-01-00145-22-001 od 13.10.2022.

1 x 100 mL: 323-01-00146-22-001 od 13.10.2022.


image