Početna stranica Početna stranica

Limoxin-200 LA
oksitetraciklin


UPUTSTVO ZA LEK


Limoxin-200 LA, rastvor za injekciju, 200mg/mL, 1x100 mLZa primenu na životinjama


Proizvođač: 1. 1.Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

2. Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

Adresa: 1. 1.Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia

2. Metaalweg 8, Venray, Holandija


Podnosilac zahteva: Vojvodinalek


Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Vojvodina lek, Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS, Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonia Interchemie werken "De Adelaar" B.V.,Metaalweg 8,Venray, Holandija

 2. IME LEKA LIMOXIN-200 LA

  200mg/mL

  Rastvor za injekciju

  Goveda, ovce, koze, svinje, ćurke i brojlere Oksitetraciklin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži :

  Oksitetraciklin …………………………….…200 mg (u obliku oksitetraciklina, dihidrata)


  Pomoćne supstance :

  2-pirolidon;povidon K17, natrijum-formaldehidsulfoksilat,dihidrat;magnezijum oksid;teški;monoetilamin;hlorvodonična kiselina,voda za injekcije

 4. INDIKACIJE Goveda:

  -Terapija respiratornih bolesti prouzrokovanih Pasteurella multocida i Mannnheimia haemolitica,

  kada su ustanovljeni simptomi na određenom broju životinja u stadu.

  -Terapija zaraznog keratokonjunktivitisa goveda prouzrokovanog Moraxella bovis.

  -Prevencija metritisa ako se tretira tokom ili neposredno nakon partusa.

  -Terapija anaplazmoze uzrokovane Anaplasma marginale.

  -Terapija krpeljske groznice uzrokovane sa Babesia divergens i Cytoecotes phagocytophilia kad su simptomi bolesti ustanovljeni na odredjenom broju životinja u stadu.


  Svinje:

  -Terapija respiratornih bolesti uzrokovanih P. multocida, Bordetella bronchiseptica i

  Actinobacillus pleuropneumoniae.


  -Terapiju atrofičnog rinitisa kod prasića prouzrokovanog P. multocida i B. bronchiseptica kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.

  • Terapija neonatalnog proliva tretiranjem krmača pre ili posle prašenja, ili tretiranjem same novorođene prasadi kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.

  • Terapiju MMA sindroma krmača pre, tokom ili neposredno nakon prasenja kad su ustanovljeni simptomi kod određenog broja životinja u stadu.


   image


   Ovce:

  • Terapija enzootske pneumonije prouzrokovane Mannheimiae haemolyticae.

  • Prevencija pobačaja prouzrokovanih sa Chlamydia ovis.

   Terapija i kontrola "krpeljske groznice" prouzrokovane Cytoecotes phagocytophilia i

   Staphylococcus aureus.

  • Terapija eksudativnog perikarditisa („heartwater“) koji je uzrokovan Ehrlichia ruminantum.


   Koze:

  • Terapija CCP (Contagious Caprine Pleuropneumonia) koju prouzrokuje Mycoplasma pneumoniae.


   Brojleri:

  • Terapija CRD-a (hronični respiratorni sindrom)


  Ćurke:

  Terapiju infekcija prouzrokovanih P.multocida


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne primenjivati kod životinja sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin ili na neku od pomoćnih supstanci.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Na mestu aplikacije može doći do lokalne reakcije (zapaljenje i iritacija).

  Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome

  obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce, koze, svinje, ćurke i brojlere


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Goveda, svinje, ovce, koze: intramuskularna primena. Brojleri, ćurke: subkutana primena.


  Goveda i svinje (> 10 kg), ovce i koze:

  Pojedinačna doza od 20 mg oksitetraciklina/ kg telesne mase (tj. 1 ml Limoxin-200 LA po 10 kg telesne mase) daje se intramuskularno. Maksimalna zapremina po injekcionom mestu kod svinja, koza i ovaca je 5 ml, a za goveda 10 ml.

  Brojleri i ćurke:

  Pojedinačna doza od 50 mg oksitetraciklina/po kg telesne težine (tj 0,25 ml Limoxin-200 LA po kg telesne mase), subkutanim načinom primene.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se obezbedila tačna doza, telesnu masu životinja treba odrediti što je moguće tacnije,da se izbeglo subdoziranje. Gumeni zapušač probušiti najviše 15 puta.  image


 10. KARENCA


  Goveda, ovce i koze:

  Meso i jestiva tkiva: 27 dana Mleko: 13 dana


  Svinje:

  Meso i jestiva tkiva: 27 dana


  Brojleri i ćurke:

  Meso i jestiva tkiva: 27 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti. Ne čuvati u frižideru. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Lek se primenjuje intramuskularno kod goveda, ovaca, koza i svinja (10>kg). Ne primenjivati subkutano.

  Parenteralna aplikacija tetraciklina može dovesti do smanjenja plodnosti kod muških zivotinja.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek treba primenjivati na osnovu rezultata antibiograma. Ukoliko to nije moguće, terapija treba da bude zasnovana na lokalnim (regionalnim, farmskim) epidemiološkim podacima o osetljivosti bakterija.

  Ne primenjivati kod svinja telesne mase manje od 10 kg


  Posebne mere opreza za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Ne jesti, piti i pušiti tokom rukovanja lekom. Posle upotrebe oprati ruke. Voditi računa da ne dođe do samoubrizgavanja. Lek može izazvati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije.

  U slučaju samoubrizgavanja, treba odmah potražiti pomoć lekara i pokazati mu uputstvo ili pakovanje.

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na oksitetraciklin trebalo bi pažljivo da rukuju ovim lekom. Zbog mogućeg kontaktnog dermatitisa, treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Nositi zaštitne rukavice.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Bezbednost leka nije dokazana tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja.

  Primena tetraciklina u periodu razvoja kostiju i zuba, uključujući pozni graviditet, prouzrokuje prebojavanje zuba i usporeni rast kostiju kod fetusa.  image


  Interakcije

  Ne treba primenjivati sa drugim antibioticima kao gto su penicilini i cefalosporini.


  Predoziranje

  Oksitetraciklin ima široku granicu sigurnosti kod ciljnih vrsta i vrlo je mala verovatnoća da će predoziranjem nastati simptomi toksičnosti. Ako se posumnja na toksične reakcije usled predoziranja, treba sa prekinuti sa terapijom i započeti odgovarajuće simptomatsko lečenje.


  Inkompatibilnosti

  Usled nedostatka ispitivanja, lek ne treba primenjivati istovremeno sa drugim supstancama.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  29.03.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla (tip II) zapremine 100 mL, zatvorena bromobutil gumenim zatvaračem i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje: Složiva kartonska kutija


Režim izdavanja:Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01AA06

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00262-22-001 od 29.03.2023. godine


image