Početna stranica Početna stranica

Ubrostar Dry Cow
penetamat, benetamin penicilin, framicetin


UPUTSTVO ZA LEK


Ubrostar Dry Cow, intramamarna suspenzija, 20x 4.5 g


(za primenu na životinjama)Proizvođač:


Adresa:

 1. LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmbH

 2. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. član Aenova grupe


 1. Cuxhaven, Heinz-Lohmann Strasse5, Nemačka

 2. S.s.156 Monte Lepin Km 47,600 04100 Borgo San Michaele-Latina, Italija


Podnosilac zahteva: Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o. Beograd Adresa: Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  Boehringer Ingelheim Serbia d.o.o.Beograd Milentija Popovića 5a, 11 070 Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  1. LOHMANN PHARMA HERSTELLUNG GmbH

  2. HAUPT PHARMA LATINA S.r.l. član Aenova grupe


 1. Cuxhaven, Heinz-Lohmann Strasse 5, Nemačka

 2. S.s.156 Monte Lepin Km 47,600 04100 Borgo San Michaele-Latina, Italija


 1. IME LEKA


  Ubrostar Dry Cow

  100mg/4.5g + 280 mg/4.5 g +100 mg/4.5g intramamarna suspenzija

  za goveda

  penetamat, benetamin penicilin, framicetin


 2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 intramamarni špric od 4.5 g sadrži:


  Aktivne supstance:

  Penetamat hidrojodid 100 mg (ekvivalentno 77.2 mg penetamata)

  Benetamin penicilin 280 mg (ekvivalentno 171.6 mg penicilina)

  Framicetin sulfat 100 mg (ekvivalentno 71.10 mg framicetina)


  Pomoćne supstance:

  Hidrogenizovano ricinusovo ulje 100 mg

  Ostale pomoćne supstance: aluminijum monostearat i tečni parafin Bela ili skoro bela masna suspenzija.


 3. INDIKACIJE


  Za lečenje postojećih infekcija kod krava muzara u zasušenju prouzrokovanih bakterijama:

  - Staphylococcus aureus

  • Staphylococci-koagulaza negativne

  • Streptococcus uberis

  • Streptococcus dysgalactiae

  • Streptococcus agalactiae


  image


  Za profilaksu na kraju laktacije u cilju sprečavanja novih infekcija tokom zasušenja, kako gram- negativnim tako i gram-pozitivnim bakterijama.


 4. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristiti u periodu laktacije.

  Ne koristiti kod životinja sa poznatom preosetljivošću na aktivne supstance ili na bilo koju od pomoćnih supstanci.


 5. NEŽELJENA DEJSTVA


  Neželjena dejstva nisu poznata.

  Ipak, opšte je poznato da ove klase jedinjenja imaju potencijal da izazovu alergijske reakcije.


  Ukoliko primetite neko neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 6. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda (krave muzare u periodu zasušenja)


 7. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za intramamarnu upotrebu.


  Sadržaj jednog intramamarnog šprica (280 mg benetamin penicilina, 100 mg penetamat hidrojodida i 100 mg framicetin sulfata) treba ubrizgati u svaku četvrt odmah nakon poslednje muže perioda laktacije.


 8. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre aplikacije, vime treba potpuno izmusti, sise temeljno očistiti i dezinfikovati i treba paziti da se izbegne kontaminacija intramamarnog šprica.

  Posle istiskivanja sadržaja injektora izmasirati vime od dole prema gore, kako bi se preparat ravnomerno rasporedio.


 9. KARENCA


  Meso i iznutrice: 8 dana  image


  Mleko: Ako se lek koristi 35 ili više dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 36 sati nakon teljenja.

  Ako se lek koristi 34 ili manje dana pre teljenja - mleko se ne sme koristiti pre isteka 37 dana nakon tretmana.


 10. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Ne koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na kartonskoj kutiji i špricu.


  Rok upotrebe: 3 godine


 11. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Upotreba ovog preparata treba da se zasniva na testu antibiograma. Ako to nije moguće, lečenje treba zasnovati na lokalnim (regionalni nivo ili nivo farme) epidemiološkim informacijama o osetljivosti ciljne bakterije.

  Neprikladna primena ovog preparata može povećati otposrnost bakterije na benzilpenicilin i framicetin, te može smanjiti efikasnost lečenja drugim β-laktamima senzitivnim na penicilinazu ili aminoglikozide zbog potencijala za ukrštenu otpornost.

  U slučaju pogrešnog davanja u periodu laktacije, tokom sledećih 37 dana mleko treba baciti.


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu


  Nema posebnih upozorenja.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije


  Preparat se može koristiti tokom graviditeta. Ne koristiti za vreme laktacije.


  Interakcije


  Nisu poznate.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Penicilini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom preosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.  image


  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problem sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.


  Inkompatibilnost


  Nije poznata.


 12. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 13. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  23.04.2019.


 14. OSTALI PODACI


Pakovanje: Unutrašnje pakovanje_ intramamarni špric od polietilena, zatvoren klipom i zaštitnom kapicom od polietilena narandžaste boje. Špric sadrži 4.5 g intramamarne suspenzije.

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u kojoj se nalazi 20 intramamarnih špriceva i 20 vlažnih maramica.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ51RC25

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00255-18-002 od 23.04.2019.


image