Početna stranica Početna stranica

NEOFOS
butafosfan, cijanokobalaminUPUTSTVO ZA LEK


NEOFOS , rastvor za injekciju , 100 mg/mL + 50 mikrograma/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Beli golub 20, Palić, Srbija


Podnosilac zahteva: FM Pharm d.o.o.


Adresa: Vuka Mandušića 39a, Subotica, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  FM PHARM d.o.o.

  Vuka Mandušića 39a,Subotica,Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  FM PHARM d.o.o.

  Beli golub 20, Palić, Srbija


 2. IME LEKA


  NEOFOS

  Butafosfan, cijanokobalamin (100mg/mL+50 mikrograma/mL) Rastvor za injekciju

  Za goveda, mačke i pse


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju:


  Aktivne supstance:

  Butafosfan 100 mg

  Cijanokobalamin (Vitamin B12) 50 mikrograma

  Pomoćne supstance:

  Propilenglikol 0.15mL

  Natrijum-dihidrogen fosfat 16mg Natrijum-hidroksid q.s.

  Voda za injekciju do 1mL


 4. INDIKACIJE


  Prevencija i tretman stanja uzrokovanih ili praćenih hipofosfatemijom i deficitom vitamina B12:

  • poremećaji metabolizma kao posledica neadekvatne ishrane, držanja ili bolesti

  • prevencija neplodnosti i puerperalnih oboljenja

  • kao potporna terapija kod tetanija i pareza, zajedno sa Ca/Mg terapijom

  • stres, opšta slabost i iscrpljenost organizma


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne koristi se u slučajevima uočene preosetljivosti na aktivnu ili na neku od pomoćnih supstanci.


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Nisu poznata.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, mačke i psi


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Način primene: Primenjuje se s.c., i.m. ili i.v., a kod goveda samo i.v.


  Doziranje:


  Goveda: i.v. 2-5 mg butafosfana i 0.001-0.0025 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 10.0-25.0 ml po životinji

  Telad: i.v. 10-25 mg butafosfana i 0.005-0.0125 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno

  5.0 - 12.5 ml po životinji

  Psi: i.v., i.m., s.c. 10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-5.0 ml po životinji

  Mačke: i.v., i.m. , s.c. 10-100 mg butafosfana i 0.005-0.05 mg cijanokobalamina po kg telesne mase, odnosno 0.5-2.5 ml po životinji


  Ukoliko je potrebno, aplikacija se može ponavljati svakodnevno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre primene leka omogućiti da rastvor dostigne sobnu temperaturu.


 10. KARENCA


  Goveda:


  -meso: 0 dana

  -mleko: 0 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi od 2 do 8°C.


  image


  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi od 2 do 8°C, zaštićeno od svetlosti. Lek ne zamrzavati.

  Čuvati van domašaja dece.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema podataka koji bi ukazali na mogući rizik upotrebe butafosfana tokom graviditeta i laktacije.


  Predoziranje

  Nema poznatih simptoma, hitnih procedura ili antidota.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Nema posebnih upozorenja. Treba se pridržavati opštih mera opreza.


  Interakcije

  Nisu poznate.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  10.02.2022.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje: Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke grupe II), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljašnje pakovanje: Složiva kartonska kutija koja sadrži 1 bočicu sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.

Način izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara

ATC vet kod: QA12CX91

Broj dozvole za stavljanje leka u promet: 323-01-00389-17-001 od 29.05.2018.


image