Početna stranica Početna stranica

Neomectin
ivermektinUPUTSTVO ZA LEKNEOMECTIN, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 20 mL NEOMECTIN, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 50 mL NEOMECTIN, rastvor za injekciju, 10mg/mL, 1 x 100 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: FM PHARM D.O.O,


Adresa: Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: FM PHARM D.O.O,


Adresa: Vuka Mandušića, 39 A, Subotica, Republika Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  FM PHARM d.o.o., Vuka Mandušića 39a, Subotica, Republika Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  FM PHARM d.o.o., Beli golub 20, Palić, Republika Srbija


 2. IME LEKA


  NEOMECTIN

  10 mg/mL

  rastvor za injekciju

  za goveda, ovce i svinje ivermektin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 mL rastvora za injekciju sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Ivermektin 10 mg

  Pomoćne supstance:

  Benzil alkohol 15 mg

  Ostale pomoćne supstance: propilenglikol, do 1 mL


 4. INDIKACIJE


  Lečenje i kontrola parazitskih infekcija goveda, ovaca i svinja, prouzrokovanih adultnim i larvenim oblicima parazitskih nematoda i artropoda osetljivim na ivermektin:

  Goveda:

  Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ostertagia ostertagi, Ostertagia lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Bunostomum phlebotomum, Oesophagostomum radiatum i odrasli oblici Strongyloides papillosus, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger i Trichuris spp.

  Plućne nematode: Dictyocaulus viviparus (odrasli i L4 oblici); Parazit oka: Thelazia spp.;

  Štrkljevi: Hypoderma bovis i H. lineatum;

  Šugarci: Psoroptes bovis i Sarcoptes scabiei var.bovis; Vaši: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus.


  Ovce:

  Gastrointestinalne nematode: adultni i larveni oblici Ostertagia circumcinta, Haemonchus contortus, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia curticei, Oesophagostonum columbianum, Nematodirus filicollis; adultni oblici Trichostrongylus axei, Oesophagostomum venulosum, Chabertia ovina, Trichuris vitrinus, Trichuris ovis;


  image


  Plućne nematode: Dyctiocaulus filaria (adultni i L4 oblici), Protostrongylus rufescens (adultni oblici);

  Šugarci: Psoroptes ovis;

  Štrkljevi: Oestrus ovis (svi larveni stadijumi).


  Svinje:

  Gastrointestinalne nematode: odrasli i L4 stadijumi Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp. kao i odrasli i somatski larveni stadijumi Strongyoides ransomi;

  Plućne nematode: Metastrongylus spp. (adultni oblici); Vaši: Haematopinus suis;

  Šugarci: Sarcoptes scabiei var. suis.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne sme davati intravenski ili intramuskularno.

  Ne daje životinjskim vrstama za koje nije indikovan jer može izazvati ozbiljne neželjene reakcije, pa čak i uginuća.

  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ivermektin ili bilo koju drugu komponentu u sastavu leka.

  Ne daje se bolesnim i kahektičnim životinjama.

  Ne daje se kravama i ovcama u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi, kao ni 60 dana pre teljenja i jagnjenja.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu primene leka može doći do pojave prolaznog otoka i bola.

  Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda, ovce i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za subkutanu upotrebu.

  Lek se daje jednokratno (osim za psoroptes šugu ovaca i telad prema dole navedenim preporukama), u dozi koja za goveda i ovce iznosi 0,2 mg (200 mcg) ivermektina/kg t.m., a za svinje 0,3mg (300 mcg) ivermektina/kg t.m.

  Lek Neomectin se primenjuje u sledećoj dozi (količini): Goveda: 1 mL/50 kg t.m.

  Ovce: 0,5 mL/25 kg t.m.

  Svinje: 1 mL/33 kg t.m.


  image


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Da bi se lek pravilno dozirao, treba što tačnije odrediti telesnu masu životinja.

  Ukoliko se životinje tretiraju grupno, a ne individualno, potrebno je formirati grupe prema njihovoj telesnoj masi, da bi se izbeglo potencijalno subdoziranje ili predoziranje leka.

  Kod tretiranja prasadi i jagnjadi telesne mase ispod 16 kg, treba posebno obratiti pažnju na precizno doziranje. Poželjno je koristiti špriceve manjeg volumena sa podeocima od 0,1 mL. Kod prasadi telesne mase ispod 16 kg daje se 0,1 mL leka/3 kg t.m., odnosno kod jagnjadi 0,1mL leka/5 kg t.m.

  Govedima ne davati više od 10 mL leka po jednom injekcionom mestu.

  U cilju postizanja najoptimalnije zaštite, preporučuje se da se telad koja je u sistemu slobodnog napasanja u prvoj pašnoj sezoni tretira ovim preparatom 3, 8 i 13 nedelja po izlasku na pašu. Na ovaj način se životinje mogu zaštititi od parazitskog gastroenteritisa i bolesti uzrokovanih plućnim nematodama tokom cele sezone ispaše, pod uslovom da su u slobodnom napasanju, da je sva telad uključena u program i da se netretirane jedinke ne uvode na pašnjak. Tretirane jedinke treba pratiti u skladu sa principima dobre uzgojne prakse.

  Za efikasnu kontrolu psoroptes šuge ovaca (lečenje kliničkih simptoma i eliminacija šugaraca), potrebno je dvokratno tretiranje u intervalu od 7 dana.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i jestiva tkiva): 49 dana

  Goveda (mleko): Ne koristiti kod krava u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

  Ne koristiti kod gravidnih krava i junica najmanje 60 dana pre teljenja.


  Ovce (meso i jestiva tkiva): 42 dana

  Ovce (mleko): Ne koristiti kod ovaca u laktaciji čije se mleko koristi u ishrani ljudi.

  Ne koristiti kod gravidnih ovaca najmanje 60 dana pre jagnjenja.


  Svinje (meso i jestiva tkiva): 28 dana


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 2 godine

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama


  image


  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  U cilju sprečavanja razvoja rezistencije koja može dovesti do smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije, treba izbegavati:

  • suviše čestu i ponavljanu upotrebu antihelmintika iste grupe, tokom dužeg vremenskog perioda

  • subdoziranje, koje može biti posledica pogrešno procenjene telesne mase, pogrešnog načina primene leka ili upotrebe nekalibrisanog dozera.

   Kliničke slučajeve sumnje na razvoj rezistencije na antihelmintike treba potvrditi odgovarajućim testovima (npr. test redukcije broja jaja u fecesu). Ukoliko dobijeni rezultati ukazuju na razvoj rezistencije na određeni anthelmintik, u lečenju treba koristiti antihelmintik druge klase, odnosno sa drugim mehanizmom delovanja.

   U Evropi je zabeležen razvoj rezistencije na makrociklične laktone (uključujući ivermektin) kod Teladorsagia spp. kod ovaca, i Cooperia spp. i Ostertagia ostertagi kod goveda. U skladu sa tim, primena ovog leka treba da se zasniva na lokalnim (regionalnim, farmskim) podacima o osetljivosti nematoda, kao i na preporukama za dalje sprečavanje razvoja rezistencije na antihelmintike.


   Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

   Lek se ne sme davati intravenski ili intramuskularno. Ne aplikovati lek kroz prljavu kožu.

   Avermektini mogu izazvati ozbiljne neželjene reakcije kod vrsta koje nisu ciljne. Opisani su slučajevi uginuća pasa nakon primene ivermektina, pre svega kod rasa koli i staroengleski ovčar, srodnih rasa i mešanaca ovih rasa pasa.

   Šuga ovaca koju uzrokuje Psoroptes ovis je izuzetno zarazna. Kako bi se osigurala njena potpuna kontrola mora se voditi računa da ne dođe do reinfestacije, jer ovi šugarci mogu preživeti van domaćina i do 15 dana. Neophodno je da budu tretirane sve ovce koje su bile u kontaktu sa inficiranim ovcama. Kontakt između tretiranih, inficiranih i netretiranih jedinki se mora sprečiti tokom najmanje 7 dana posle tretmana, zbog mogućnosti prenosa infekcije. Lečenje psoroptes šuge ovaca primenom jedne injekcije se ne preporučuje jer, iako se može videti kliničko poboljšanje, to ne mora da znači da su paraziti potpuno eliminisani.


   Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

   Prilikom primene leka treba izbegavati direktan kontakt leka sa kožom, sluznicama i očima. Ne jesti, ne piti i ne pušiti pri rukovanju lekom.

   Posle svake primene leka oprati ruke.

   Voditi računa da ne dođe do slučajnog samoubrizgavanja leka: lek može uzrokovati lokalnu iritaciju i/ili bol na mestu injekcije.

   U slučaju nehotičnog samoubrizgavanja leka, obratiti se lekaru i pokazati mu bočicu (etiketu) leka ili uputstvo za lek.


   Upotreba tokom graviditeta i laktacije

   Lek se kod svih ciljnih vrsta može koristiti tokom graviditeta i laktacije, sa ograničenjem primene kod životinja čije mleko se koristi u ishrani ljudi, navedenim u poglavlju 10. Karenca.


   image


   Predoziranje

   Kod goveda ivermektin dat subkutano u dozi od 4 mg/kg t.m. izaziva ataksiju, motornu depresiju, ubrzano disanje, fascikulaciju mišića, midrijazu i ukočenost ekstenzorne muskulature.

   Kod ovaca doza ivermektina 4 mg/kg t.m. uzrokuje ataksiju i depresiju.

   Klinički znaci trovanja ivermektinom kod svinja su tremor, bilateralna midrijaza, promene biohemijskog sastava krvi (smanjenje nivoa gvožđa). Ovi simptomi su zabeleženi posle subkutanog davanja 30 mg ivermektina/kg t.m. (100 puta više od preporučene doze).

   Nema specifičnog antidota. U slučaju predoziranja primenjuje se simptomatska terapija.


   Interakcije

   Nisu poznate.


   Inkompatibilnost

   U nedostatku ispitivanja kompatibilnosti, ovaj lek se ne sme mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom.


   Podaci o uticaju na životnu sredinu

   LEK JE IZUZETNO TOKSIČAN ZA RIBE I VODENE ORGANIZME.

   Neupotrebljen lek ili ostaci leka i pakovanja ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  IVERMEKTIN JE IZUZETNO TOKSIČAN ZA RIBE I VODENE ORGANIZME.

  Neupotrebljen lek ili ostaci leka i pakovanja ne smeju dospeti u vodotokove, površinske vode i kanale.

  Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  26.11.2020.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Pakovanje od 20 mL i 50 mL:

Osnovno pakovanje:

Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 20 mL ili 50 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.image


Pakovanje 1 x 100 mL:

Unutrašnje pakovanje:

Bočica od stakla braon boje (tip II), sa 100 mL rastvora za injekciju, zatvorena čepom od bromobutil gume i aluminijumskom kapicom.

Spoljnje pakovanje:

Složiva kartonska kutija, u kojoj se nalazi jedna boca sa 100 mL rastvora za injekciju i Uputstvo za lek.


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QP54AA01


Broj i datum izdavanja dozvole:

NEOMECTIN, 1 x 20 mL: 323-01-00128-20-001 od 26.11.2020.

NEOMECTIN, 1 x 50 mL: 323-01-00129-20-001 od 26.11.2020.

NEOMECTIN, 1 x 100 mL: 323-01-00130-20-001 od 26.11.2020.image