Početna stranica Početna stranica

Citramox
amoksicilinUPUTSTVO ZA LEK


Citramox , prašak za oralni rastvor, 500 mg/g, 1 x 1 kg


(za primenu na životinjama)Proizvođač:

LABORATORIOS KARIZOO S.A.Adresa:

Poligono Industrial La Borda, Mas Pujedes 11-12,08140- Caldes de Montbui (Barselona) Španija


Podnosilac zahteva: Anđelković d.o.o.


Adresa: Baja Pivljanina 77/1 , 11000 Beograd, Srbija


image


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK Anđelković d.o.o., Baja Pivljanina 77/1, Beograd, Srbija NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  LABORATORIOS KARIZOO S.A.

  Poligono Industrial La Borda, Mas Pujedes 11-12,08140- Caldes de Montbui (Barselona) Španija


 2. IME LEKA Citramox

  500 mg/g

  Prašak za oralni rastvor

  za piliće, patke, ćurke i svinje amoksicilin


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 g praška za oralni rastvor sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Amoksicilin 436 mg

  ekvivalentno amoksicilin trihidrat 500 mg


  Pomoćne supstance:

  Limunska kiselina, anhidrovana


  Prašak bele boje. Posle rastvaranja, oralni rastvor je bistar i bezbojan


 4. INDIKACIJE


  Lečenje infekcija pilića, ćuraka, pataka izazvanih bakterijama osetljivim na amoksicilin. Svinje: terapija pastereloze.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne aplikovati kunićima, morskim prasićima, hrčcima, gerbilima i drugim malim herbivorima.

  Lek se ne daje životinjama sa poznatom preosetljivošću na penicilin ili druge β-laktamske antibiotike ili na neke pomoćne supstance.

  Lek se ne primenjuje kod životinja sa poremećajem funkcije bubrega, uključujući anuriju ili oliguriju.


  image


  image


 6. NEŽELJENA DEJSTVA

  Amoksicilin može da izazove alergijsku reakciju koja povremeno može biti ozbiljna. Učestalost neželjenih reakcija je određena u skladu sa sledećim pravilima:

  • vrlo često (više od 1 od 10 tretiranih životinja ispoljavaju neželjenu reakciju)

  • često (više od 1 ali manje od 10 životinja na 100 lečenih životinja)

  • povremeno (više od 1 ali manje od 10 životinja na 1000 lečenih životinja)

  • retko (više od 1 ali manje od 10 životinja na 10000 lečenih životinja)

  • veoma retko (manje od 1 od 10000 lečenih životinja, uključujući izolovane slučajeve).


   Ukoliko primetite ozbiljno ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje ovde nije navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Pilići, ćurke, patke i svinje


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za oralnu upotrebu.

  Upotreba dodavanjem u vodu za piće.

  Pripremiti oralni rastvor sa svežom vodom neposredno pre primene. Mediciniranu vodu koja nije popijena tokom 12 sati potrebno je neškodljivo ukčloniti i zameniti sveže pripremljenom mediciniranom vodom.

  Da bi se obezbedilo konzumiranje medicinirane vode, životinje ne bi trebalo da imaju pristup drugim izvorima vode za piće dok traje terapija.

  Sledeću formulu koristiti za izračunavanje potrebne koncentracije leka (u mg leka/L vode za piće):


  X mg leka/kg t.m. dnevno x prosečna t.m (kg) životinja koja se tretiraju

  --------------------------------------------------------------------------------------= x mg leka/ L vode

  za piće

  Prosečan unos vode (L) po životinji tokom 24 h

  Pre aplikacije leka treba što preciznije odrediti telesnu masu životinja i dnevni unos vode. Unos medicinirane vode za piće zavisi od kliničkog statusa životinje.

  Izračunatu dozu potrebno je odmeriti pomoću kalibrisane vage.


  Pilići:

  15 mg amoksicilin trihidrata/kg telesne mase dnevno (30 mg leka Citramox/kg telesne mase dnevno) tokom 3 uzastopna dana, a u teškim slučajevima do 5 dana .

  Patke:

  Preporučena doza iznosi 20 mg amoksicilin trihidrata/kg telesne mase dnevno (40 mg leka Citramox/kg telesne mase dnevno) tokom 3 uzastopna dana.

  Ćurke:


  image


  Preporučena doza iznosi 15-20 mg amoksicilin trihidrata/kg telesne mase dnevno (30-40 mg leka Citramox/kg telesne mase dnevno) tokom 3 uzastopna dana, a u teškim slučajevima do 5 dana.

  Svinje:

  Aplikovati putem vode za piće 20 mg amoksicilin trihidrata/kg telesne mase dnevno (40 mg leka Citramox/kg telesne mase dnevno) tokom 5 uzastopnih dana.


  Na kraju terapije, sistem za napajanje potrebno je adekvatno očistiti kako bi se izbegao unos subterapijskih koncentracija aktivne supstance.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pogledati tačku 8.


 10. KARENCA


  Meso i jestiva tkiva: Pilići : 1 dan

  Patke: 9 dana

  Ćurke: 5 dana

  Svinje: 2 dana

  Lek se ne primenjuje kod nosilja konzumnih jaja i 3 nedelje pre pronošenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju na temperaturi do 30 °C.

  Uslovi čuvanja gotovog proizvoda nakon prvog otvaranja i nakon rekonstitucije:: na temperaturi do 30 °C.


  Rok upotrebe u originalnom pakovanju: 2 godine

  Rok upotrebe nakon otvaranja: 3 meseca

  Rok upotrebe nakon rastvaranja u vodi: 12 sati


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Lek nije efikasan protiv bakterija koje produkuju beta-laktamazu.

  Svinje: lečene životinje mogu slabije uzimati medicinirani oralni rastvor što je posledica bolesti.

  U slučajevima nedovoljnog unošenja vode, treba prekinuti sa peroralnim davanjem leka i opredeliti se za paraenteralnu terapiju odgovarajućim lekom.

  Pri primeni leka potrebno je uzeti u obzir nacionalne i regionalne smernice za primenu antibiotika.


  image


  Upotreba leka mora biti bazirana na identifikaciji bakterija izolovanih od bolesnih životinja i testovima osetljivosti (antibiogramu). Ukoliko to nije moguće, terapija treba biti bazirana na lokalnim epidemiološkim podacima i poznatoj osetljivosti ciljanih bakterija na nivou farme ili lokalnom/regionalnom nivou.

  Upotreba leka koja odstupa od uputstava datih u Sažetku karakteristika leka može povećati prevalencu bakterija osetljivih na amoksicilin i može smanjiti efikasnost terapije.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergije) kao posledicu injekcije, inhalacije, gutanja ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije na cefalosporine i obrnuto.

  Osobama sa poznatom prosetljivošću savetuje se da ne rukuju ovim preparatom.

  Alergijske reakcije na ove supstance mogu biti veoma ozbiljne. Ukoliko se simptomi ispolje kao svrab treba potražiti medicinsku pomoć. Otok lica, usana, očiju ili problemi sa disanjem su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Oprati ruke posle svake upotrebe.

  U toku rukovanja lekom preduzeti sve mere upozorenja da bi se izbegla kontaminacija. Izbegavati udisanje čestica leka.

  Nositi raspirator za jednokratnu upotrebu koji odgovara evropskom standardu EN149 ili višekratni respirator EN140 sa filterom EN143.

  Nositi zaštitne rukavice tokom pripreme i primene rastvora leka.

  Ukoliko dođe do kontaminacije kože rastvorom leka treba je oprati tekućom vodom.


  Upotreba tokom graviditeta, laktacije i nošenja jaja

  Nije potvrđena bezbednost veterinarskog leka tokom graviditeta ili laktacije.

  Laboratorijska ispitivanja na pacovima nisu pokazala teratogeno delovanje tokom aplikacije amoksicilina.

  Lek koristiti u skladu sa procenom odnosa bezbednosti i rizika od strane nadležnog veterinara. Lek se ne koristi kod koka nosilja konzumnih jaja i 3 nedelje pre pronošenja.


  Interakcije

  Amoksicilin je antagonista sa bakteriostatskim antibioticima poput tetraciklina, makrolida i sulfonamida.


  Predoziranje

  Nije bilo prijavljenih slučajeva predoziranja. U slučaju predoziranja, potrebno je primeniti smptomatsku terapiju jer ne postoji specifični antidot.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćen lek ili ostatak lekauništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA LEK


  25.05.2020.


  image


  image


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Unutrašnje pakovanje je ujedno i spoljašnje: troslojna kesa (poliester/aluminijum/polietilen) koja sadrži 1 kg leka.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01CA04

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00346-19-001 od 25.05.2020.godine


image