Početna stranica Početna stranica

Cevac TRANSMUNE
vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa (Gumboro bolesti), soj Winterfield 2512, G-61UPUTSTVO ZA LEK


Cevac TRANSMUNE, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 20 x 2000 doza i rastvarač 20 x 200 mL

Cevac TRANSMUNE, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 20 x 5000 doza i rastvarač 4 x (5 x 500 mL)

Cevac TRANSMUNE, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 20 x 5000 doza i rastvarač 10 kesa x 1000 mL


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd.


Adresa: Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska

Podnosilac zahteva: Farmanima d.o.o.

Adresa: Živka Davidovića 113, Beogradimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  Farmanima d.o.o., Živka Davidovića 113, Beograd


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Ceva-Phylaxia Veterinary Biologicals Co. Ltd., Szallas utca 5, 1107, Budimpešta, Mađarska


 2. IME LEKA


  Cevac TRANSMUNE

  vakcina koja sadrži živi virus infektivnog burzitisa, soj Winterfield 2512 G-61 liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

  za brojlere (jednodnevne piliće i 18 dana stara embrionirana jaja)


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Jedna doza od 0,05 mL (in ovo upotreba) ili 0,1 mL (supkutana upotreba) rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Živi atenuirani virus infektivnog burzitisa,

  soj Winterfield 2512 G-61 0,1 CID50 - 80 CID50*


  Pomoćne supstance:

  antiIBDV antitela (BDA) VN titar** najmanje 90


  *CID50 (infektivna doza za piliće 50%)

  ** titar virusneutralizujućih antitela


  Ostale pomoćne supstance:

  Liofilizat: ciklodekstrin, saharoza, mononatrijum-glutamat, kalijum-dihidrogenfosfat, kalijum- hidrogenfosfat

  Rastvarač PBS: natrijum-hlorid, kalijum-hlorid, natrijum-hidrogenfosfat, kalijum-dihidrogenfosfat, voda za injekcije

  Rastvarač CSP (Cevac Solvent Poultry): saharoza, kazein hidrolizat, sorbitol, kalijum- hidrogenfosfat, kalijum-dihidrogenfosfat, fenol crveno, voda za injekcije


  Liofilizat svetlosmeđe boje za rekonstuituciju sa bistrim, bezbojnim rastvaračem (PBS) ili bistrim, crvenim rastvaračem (CSP).


 4. INDIKACIJE


  Za aktivnu imunizaciju 18-dnevnih embrioniranih jaja brojlerskih pilića ili jednodnevnih brojlerskih


  image


  pilića poreklom od jata vakcinisanog protiv IBD, u cilju redukcije mortaliteta, kliničkih simptoma bolesti, gubitka telesne mase i akutnih lezija Fabricijusove burze uzrokovanih infekcijom visokovirulentnim virusima infektivnog burzitisa živine.

  Oslobađanje vakcinalnog soja virusa iz kompleksa sa specifičnim antitelima (odnosno imunizacija), zavisi od prirodnog opadanja titra maternalnih antitela (MDA) i utvrđeno je da se ne dešava sve dok koncentracija ovih antitela ne opadne na relativno nizak nivo.

  Početak imuniteta (trajanja kliničke zaštite) zavisi od inicijalnog titra maternalnih antitela i nastaje u roku od jednog dana od pojave prvih znakova delovanja vakcinalnog soja na tkivo Fabricijusove burze.

  Očekivano vreme početka imuniteta: između 21. i 32. dana starosti. Dužina trajanja imuniteta: do 42. dana starosti.

  Ogledi veštačke infekcije (virulentni challenge), sprovedeni u cilju potvrđivanja efikasnosti vakcine, izvedeni su na jednodnevnim brojlerima sa titrom maternalnih antitela od 6000 jedinica (ELISA test).

  Sprovedena terenska ispitivanja su pokazala da se replikacija vakcinalnog soja virusa odvija u Fabricujusovoj burzi brojlera kod kojih je pri izleganju nivo maternalnih antitela do 14000 ELISA jedinica, ali je zaštita kod ovih pilića procenjivana samo na osnovu seroloških podataka i histoloških promena na Fabricujusovoj burzi.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Primena ove vakcine je kontraindikovana kod embrioniranih jaja ili jednodnevnih pilića koji potiču od roditeljskih jata koja nisu vakcinisana protiv IBD (pogledati tačku „Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja”)


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod vakcinisanih pilića je veoma često primećena blaga do umerena deplecija limfocita, koja dostiže maksimum oko 7 dana posle vakcinacije. Posle 7 dana, ova deplecija se smanjuje i praćena je repopulacijom limfocita i regeneracijom Fabricijusove burze. U nekim slučajevima, replikacija vakcinalnog soja virusa može biti produžena (na primer, zbog visokog titra maternalnih antitela kod jednodnevnih pilića), a skor histoloških promena u tkivu burze može dostići maksimum od 2.8 između 35. i 42. dana starosti, što nema uticaja na proizvodne parametre jata.


  Učestalost neželjenih dejstava prikazana je prema sledećoj konvenciji:

  • veoma česta (više od 1 od 10 životinja ima simptome neželjenih dejstava tokom tretmana);

  • česta (1-10 od 100 životinja);

  • povremena (1-10 od 1000 životinja);

  • retka (1-10 od 10000 životinja);

  • veoma retka (manje od 1 od 10000 životinja, uključujući izolovane izveštaje)


   Ukoliko primetite ozbiljno, ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno, o tome obavestite nadležnog veterinara.


   image


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Brojleri (jednodnevni pilići i 18 dana stara embrionirana jaja) koji potiču od jata vakcinisanog protiv infektivnog burzitisa živine.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Za in ovo i supkutanu upotrebu.

  In ovo upotreba

  Vakcina se aplikuje jednokratno, 18. dana inkubacije, pomoću uređaja za in ovo aplikaciju. Aplikuje se doza od 0,05 mL po jajetu. Vakcina se ubrizgava u amnionsku kesu ili, retko, u telo embriona što ne umanjuje broj izleženih pilića. Za rastvaranje i aplikaciju vakcine koristiti sterilnu opremu.

  Supkutana upotreba

  Vakcina se aplikuje jednokratno jednodnevnim pilićima; može se koristiti automatska brizgalica. Aplikuje se doza od 0,1 mL po piletu. Vakcina se ubrizgava supkutano (ispod kože vrata). Za rastvaranje i aplikaciju vakcine koristiti sterilnu opremu.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Rekonstitucija vakcine:

  Za rekonstituciju vakcine se koristi priloženi rastvarač.


  In ovo aplikacija doze od 0,05 mL:

  1. Izračunati i pripremiti potrebnu zapreminu rekonstituisane vakcine na sledeći način:

   • dve bočice liofilizata koje sadrže po 2000 doza rekonstituišu se sa 200 mL rastvarača PBS

   • dve bočice liofilizata koje sadrže po 5000 doza rekonstituišu se sa 500 mL rastvarača PBS

   • četiri bočice liofilizata koje sadrže po 5000 doza rekonstituišu se sa 1000 mL rastvarača CSP

  2. Izvući špricem 2 mL rastvarača i istisnuti u staklenu bočicu sa liofilizatom.

  3. Potpuno rastvoriti vakcinu blagim mućkanjem i preneti sadržaj u plastičnu bocu sa rastvaračem.

  4. Isprati bočicu liofilizata sa još 2 mL tečnosti i preneti dobijeni sadržaj u plastičnu bocu sa rastvaračem

  5. Ponoviti operaciju ispiranja bočice.

   Primena vakcine: Pratiti uputstvo za upotrebu opreme za in ovo aplikaciju. Rekonstituisanu vakcinu iskoristiti u roku od 2 sata.


   Supkutana aplikacija doze od 0,1 mL:

    Izračunati i pripremiti potrebnu zapreminu rekonstituisane vakcine na sledeći način:

   • jedna bočica liofilizata koja sadrži 2000 doza rekonstituiše se sa 200 mL rastvarača PBS

   • jedna bočica liofilizata koja sadrži 5000 doza rekonstituiše se sa 500 mL rastvarača PBS

   • dve bočice liofilizata koje sadrže po 5000 doza rekonstituišu se sa 1000 mL rastvarača CSP

   Izvući špricem 2 mL rastvarača i istisnuti u staklenu bočicu sa liofilizatom.


  image


   Potpuno rastvoriti vakcinu blagim mućkanjem i preneti je u plastičnu bocu sa rastvaračem.

   Isprati bočicu liofilizata sa još 2 mL tečnosti i preneti dobijeni sadržaj u plastičnu bocu sa rastvaračem

   Ponoviti operaciju ispiranja bočice

  Primena vakcine: Pratiti uputstvo za upotrebu automatskog šprica. Rekonstituisanu vakcinu iskoristiti u roku od 2 sata.


 10. KARENCA


  Nula (0) dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA Čuvati van domašaja dece.

  Liofilizat:

  Čuvati i transportovati na temperaturi od 2 - 8 °C, zaštićeno od svetlosti. Ne zamrzavati. Rastvarači (PBS i CSP):

  Čuvati na temperaturi do 25 °C. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe liofilizata: 24 meseca

  Rok upotrebe rastvarača (PBS): 43 meseca

  Rok upotrebe rastvarača (CSP): 30 meseci

  Rok upotrebe vakcine nakon rekonstitucije sa priloženim rastvaračima (PBS i CSP): 2 sata


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama.

  Posebna upozorenja za svaku ciljnu vrstu

  Pileći embrioni, 18. dana inkubacije:

  Za aplikaciju vakcine u embrionirana jaja mora biti korišćena oprema za in ovo aplikaciju. Sredstva koja se koriste za rekonstituciju vakcine i za injekciju moraju biti sterilna i bez tragova dezinficijenasa. Za in ovo aplikaciju se koristi uređaj za koji je prethodno dokazano da obezbeđuje efikasnu i bezbednu aplikaciju doze od 0.05 mL vakcine direktno u amnionsku šupljinu ili u embrion.

  Pre svake in ovo aplikacije, tehnika vakcinacije se može proveriti korišćenjem obojenog rastvora. Instrukcije proizvođača sredstva/uređaja za aplikaciju se moraju strogo poštovati. Za čišćenje instrumenata se mogu koristiti samo sredstva koje je odobrio proizvođač. Preporučuje se korišćenje igala prečnika 0.4 – 0.8 mm, dužine 25-28 mm i pritisak za perforaciju između 3.5 bara (50 psi) i 5 bara (72 psi).


  image


  Jednodnevni pilići:

  Za supkutanu primenu vakcine se može koristiti automatski špric. Sredstva (instrumenti) koji se koriste za rekonstituciju i aplikaciju vakcine moraju biti sterilna i bez tragova dezinficijenasa. Sredstvo koje se koristi mora obezbeđivati efikasnu i bezbednu aplikaciju doze od 0.1 mL vakcine.


  Instrukcije proizvođača uređaja/sredstva za aplikaciju moraju se strogo poštovati. Vakcina se mora aplikovati pod kožu vrata jednodnevnih pilića.

  Za čišćenje automatskog šprica se mogu koristiti samo sredstva odobrena od njegovog proizvođača. Ostaci hemijskih dezificijenasa na unutrašnjoj površini instrumenata i opreme koja se koristi za rekonstituciju ili aplikaciju vakcine mogu uništiti živi virus i smanjiti efikasnost vakcine.


  Posebne mere opreza pri upotrebi leka kod životinja

  Vakcina sadrži soj virusa „intermedijarne plus“ virulence. Kod ptica bez maternalnih antitela, inokulacija vakcine rezultira značajnom imunosupresijom i oštećenjima burze.

  Zbog toga se ne preporučuje vakcinacija embrioniranih jaja i jednodnevnih pilića koji potiču od jata u kojima je titar maternalnih antitela kod jednodnevnih pilića niži od 3000 ELISA jedinica.

  Preliminarno ispitivanje koje treba primeniti za utvrđivanje nivoa maternalnih antitela kod pilića: na uzorku od 20 jednodnevnih pilića koja potiču od istog roditeljskog jata se određuje serološki status u odnosu na IBDV. Rezultati ovog uzorkovanja će pokazati da li se može očekivati da će, u naredne 4 nedelje, nivo maternalnih antitela kod pilića poreklom od ovog jata pri izleganju biti najmanje 3000 ELISA jedinica i da li su, prema tome, pogodni za imunizaciju vakcinom Cevac TRANSMUNE. U skladu sa rezultatima i prema potrebama, ovo ispitivanje treba ponoviti u različitim vremenskim intervalima tokom perioda nošenja jaja.

  Vakcinisane ptice izlučuju vakcinalni soj virusa i on se može širiti na prijemčive ptice i detektovati kod nevakcinisanih ptica 4-7 dana nakon vakcinacije. U cilju kontrole širenja virusa, uređaji i sredstva korišćena za imunizaciju, kao i prostorije inkubatora, treba dekontaminirati nakon vakcinacije.

  Piliće poreklom iz vakcinisanih jaja ne treba mešati sa pilićima poreklom iz nevakcinisanih jaja. Vakcinisane piliće ne mešati sa nevakcinisanim pilićima.

  Treba preduzeti sve mere predostrožnosti da bi se sprečilo prenošenje i širenje virusa između objekata. Preporučuje se vakcinacija na celoj lokaciji. Objekat u kome se gaje pilići mora biti dekontaminiran posle svakog turnusa pilića.

  Zadovoljavajuća zaštita se postiže samo kod zdravih jednodnevnih pilića, odnosno samo u pravilno razvijenim embrionima 18. dana inkubacije. Preporučuje se lampiranje jaja pre vakcinacije i odbacivanje jaja u kojima se nalaze uginuli embrioni.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Posle upotrebe vakcine oprati i dezinfikovati ruke.


  Upotreba u periodu nošenja jaja

  Ne koristiti za vakcinaciju jaja iz kojih se legu nosilje ili roditeljska jata brojlera. Ne koristiti kod jednodnevnih pilića budućih nosilja ili roditeljskih jata brojlera.  image


  Interakcije

  Nema podataka o bezbednosti i efikasnosti ove vakcine kada se koristi sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom. Stoga se odluka o upotrebi ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka donosi u zavisnosti od procene u konkretnom slučaju.


  Inkompatibilnost

  Ne mešati sa bilo kojim drugim veterinarskim lekom, osim sa rastvaračima namenjenim za rekonstituciju ove vakcine.

  Tragovi dezinficijenasa na unutrašnjoj površini opreme koja se koristi za rekonstituciju i primenu vakcine mogu uništiti virus i smanjiti efikasnost vakcine.


  Predoziranje

  Kada je aplikovana doza 10 puta veća od preporučene, nisu primećena druga neželjena dejstva osim onih opisanih u tački „Neželjena dejstva“.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  24.01.2023.


 15. OSTALI PODACI Pakovanje:

Liofilizat: staklena bočica (tip I), zapremine 10 mL, koja sadrži 2000 ili 5000 doza vakcine, zatvorena zapušačem od brombutilgume i aluminijumskom kapicom sa plastičnim centralnim delom koji se skida. Kartonska kutija sa 20 x 2000 doza ili 20 x 5000 doza vakcine.

Rastvarač (PBS): plastična boca sa 200 mL ili 500 mL rastvarača, zatvorena zapušačem od brombutil gume i aluminijumskom kapicom sa plastičnim centralnim delom koji se skida. Kartonska kutija sa 20 x 200 mL ili 5 x 500 mL rastvarača.

Rastvarač (CSP): PVC kesa sa 1000 mL rastvarača, u pojedinačnoj zaštitnoj kesi.


Veličine pakovanja vakcine:

Cevac TRANSMUNE, liofilizat (20 x 2000 doza) i rastvarač PBS (kutija 20 x 200 mL) Cevac TRANSMUNE, liofilizat (20 x 5000 doza) i rastvarač PBS (4 kutije sa 5 x 500 mL)

Cevac TRANSMUNE, liofilizat (20 x 5000 doza) i rastvarač CSP 10 x 1000 mL, u pojedinačnoj kesi


Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.


ATCvet kod: QI01AD09


image


Broj i datum izdavanja dozvole:

Cevac TRANSMUNE, liofilizat (kutija 20 x 2000 doza) i rastvarač (kutija 20 x 200 mL): 323-01-00313-19-001 od 20.12.2019.

Cevac TRANSMUNE, liofilizat (kutija 20 x 5000 doza) i rastvarač (4 kutije sa 5 x 500 mL): 323-01-00314-19-001 od 20.12.2019.

Cevac TRANSMUNE, liofilizat (kutija 20 x 5000 doza) i rastvarač 10 x 1000 mL (u pojedinačnoj kesi): 323-01-00594-21-001 od 24.01.2023.


Imunološki podaci:

Vakcina stimuliše aktivni imunski odgovor protiv visokovirulentnog virusa infektivnog burzitisa kod brojlera poreklom od kokica vakcinisanih protiv infektivnog burzitisa.

Vakcina sadrži živi intermedijarni plus soj IBDV (Winterfield 2512), vezan za specifične imunoglobuline. Obe komponente formiraju kompleks koji se aplikuje vakcinacijom.

Mehanizam delovanja Cevac TRANSMUNE vakcine je specifičan i prilagođen patogenezi, odnosno biologiji virusa uzročnika Gumboro oboljenja.

Oslobađanje vakcinalnog soja virusa iz kompleksa sa specifičnim antitelima dešava se u periodu kada koncentracija maternalnih antitela padne na relativno nizak nivo. Oslobođen iz imunog kompleksa, vakcinalni soj virusa se ponaša kao atenuisani imunogen što znači da će niži nivo maternalnih antitela usloviti ranije oslobađanje virusnog imunogena iz kompleksa u vakcini.

Utvrđeno je da je 28 dana nakon imunizacije jednodnevnih pilića (oralne vakcinacije desetostrukom dozom) vakcinalnim sojem virusa Winterfield 2512, aplikovanim samostalno a ne u kompleksu sa antitelima, prosečan skor lezija Fabricijusove burze 2.2. Intenzitet lezija Fabricijusove burze i dužina njihovog trajanja su značajno manji nakon primene ovog soja virusa u imunskom kompleksu sa specifičnim antitelima.image