Početna stranica Početna stranica

Ceftionel-50
ceftiofur


UPUTSTVO ZA LEKCeftionel-50, suspenzija za injekciju, 50mg/mL,1x100mL


Za primenu na životinjama


Proizvođač: Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS

Adresa: Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija


Podnosilac zahteva: VOJVODINALEK d.o.o.


Adresa: Temerinski put 93 Novi Sad, Republika Srbijaimage


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK

  VOJVODINALEK d.o.o, Temerinski put 93, Novi Sad


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA

  Interchemie werken "De Adelaar" Eesti AS,Vanapere Tee 14, Viimsi, Estonija


 2. IME LEKA Ceftionel-50

  50mg/mL

  suspenzija za injekciju za goveda i svinje ceftiofur


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV LEKA


  1 mL suspenzije za injekciju sadrži:


  Aktivna supstanca:

  Ceftiofur (u obliku hidrohlorida) 50 mg


  Pomoćne supstance:

  Polisorbat 80

  Trigliceridi srednje dugog lanca Voda za injekcije

  Opalescentna suspenzija, bele do skoro bele boje (uključujući sve nijanse žute i ružičaste)


 4. INDIKACIJE Indikacije:

  Infekcije povezane sa bakterijama osetljive na ceftiofur: Svinje:

  Za lečenje bakterijskih respiratornih bolesti povezanih sa Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae i Streptococcus suis.


  Goveda:

  Za lečenje bakterijskih respiratornih bolesti povezanih sa Mannheimia haemolitica (ranije

  Pasteurella haemolitica), Pasteurella multocida i Histophilus somni (ranije Haemophilus somnus).


  Za lečenje akutne interdigitalne nekrobaciloze (panaricijum,zarazna šepavost goveda), povezano sa

  Fusobacterium necrophorum i Bacteroides melaninogenicus (Porphiromonas asaccharolitica).  image


  Za lečenje bakterijske komponente akutnog postpartuma (puerperalnog) metritisa u roku od 10 dana od telenja povezano sa Escherichia coli, Trueperella piogenes (ranije Arcanobacterium piogenes) i Fusobacterium necrophorum, koje su osetljive na ceftiofur, u slučajevima kada terapija sa drugim lekovima nije bila uspešna.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na ceftiofur i druge β -laktamske antibiotike. Ne aplikovati intravenski.

  Ne koristiti lek u slučaju poznate rezistencije na druge cefalosporine ili β -laktamske antibiotike.

  Ne koristiti lek kod živine (uključujući i nosilje) zbog opasnosti širenja antimikrobne rezistencije na ljude.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Mogu se javiti reakcije preosetljivosti bez obzira na primenjenu dozu leka.

  Alergijske reakcije (npr. kožne reakcije,anafilaksa)su prijavljene u vrlo retkim slučajevima (manje od 1 životinje kod 10.000 životinja, uključujući izolovane slučajeve).


  Kod svinja, primećene su blage reakcije na mestu primene leka, kao što je diskoloracija fascija i masnog tkiva koja može trajati do 20 dana nakon injekcije.


  Kod goveda su na mestu primene nakon subkutane injekcije primećeni zadebljanje i otok.


  Blaga do umerena lokalna hronična upala je primećena kod većine životinja do 42 dana nakon injekcije. Reakcije na mestu injekcije prijavljene su sa terena u veoma retkim slučajevima.


  Ukoliko primetite ozbiljno,ili bilo kakvo drugo neželjeno dejstvo koje nije ovde navedeno,o tome obavestite nadležnog veterinara.


 7. CILJNE VRSTE


  Svinje i goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Svinje - intramuskularna primena

  3 mg cetfiofura / kg t.m./ dnevno, u toku 3 dana, tj. 1 ml/16 kg t.m. Ne aplikovati više od 4 ml po mestu injekcije.

  Goveda - subkutana primena

  Respiratorne bolesti: 1 mg ceftiofura /kg t.m./dnevno, u toku 3 do 5 dana, tj. 1 ml /50 kg t.m.

  Akutna interdigitalna nekrobaciloza: 1 mg ceftiofura /kg t.m/dnevno u toku 3 dana,


  image


  tj. 1 ml /50 kg t.m.

  Akutni postpartalni metritis tokom 10 dana posle teljenja: 1 mg ceftiofura /kg t.m/dnevno u toku 5 dana, tj. 1 ml /50 kg t.m. Ne aplikovati više od 13 ml po mestu injekcije.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Pre upotrebe protresite snažno bočicu maksimalno 60 sekundi ili dok se lek adekvatno ne resuspenduje. Da bi se obezbedila pravilna doza, treba odrediti što tačnije telesnu masu životinje.


  U slučaju akutnog postpartalnog metritisa, u nekim slučajevima može biti potrebna dodatna potporna terapija.Naknadne injekcije moraju se aplikovati na različitim mestima.


 10. KARENCA


  Svinje:

  Meso i iznutrice 2 dana. Goveda:

  Meso i iznutrice 6 dana. Mleko: 0 dana.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju.Ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja: 28 dana, bez posebnih uslova čuvanja


 12. POSEBNA UPOZORENJA Za primenu na životinjama

  Pre upotrebe dobro protresite bočicu,kako bi se dobila homogena suspenzija. U slučaju pojave alergijske reakcije treba prestati sa terapijom.


  Lek je namenjen za lečenje infekcija prouzrokovanih rezistentnim sojevima bakterija,kao što su bakterije koje nose proširen spektar beta-laktamaza (ESBL) i mogu da predstavljaju rizik za ljudsko zdravlje ako se prenesu na ljude, na primer putem hrane.Iz navedenog razloga, primena leka treba da bude ograničena na klinička stanja koja su slabo reagovala ili kod kojih se može očekivati slaba reakcija na terapiju prvog izbora (odnosi se na akutne slučajeve u kojima se terapija mora započeti bez bakteriološke dijagnoze).Zvanična,nacionalna i regionalna uputstva za racionalnu primenu antibiotika moraju se uzeti u obzir prilikom primene ovog proizvoda. Povećana upotreba,uključujući upotrebu koja nije u skladu sa uputstvom za primenu datim u Sažetku karakteristike leka, može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistentnih bakterija.Uvek kada je to moguće,lek treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.  image


  Lek ne primenjivati profilaktički u slučajevima zaostajanja posteljice.


  Lek se koristi samo za pojedinačno lečenje životinja.Ne koristiti lek za prevenciju bolesti,niti u oviru programa za grupno tretiranje životinja(stada).Životinje se mogu lečiti grupno samo ukoliko dodje do izbijanja bolesti u stadu, u skladu sa odobrenim indikacijama i uslovima primene.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati reakcije preosetljivosti (alergija) nakon injekcije, inhalacije,indigestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne rezistencije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove antibiotike ponekad mogu biti veoma ozbiljne.

  Nemojte rukovati ovim lekom ako znate da ste osetljivi, ili vam je savetovano da ne rukujete ovim preparatima.

  Ukoliko nakon kontakta sa lekom, dodje to razvoja preosetljivosti kao što je npr. osip po koži, treba potražiti pomoć lekara i pokazati ovo upozorenje.


  Otok lica, usana ,očiju ili problem sa disanjem su mnogo ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinska pomoć.


  Upotreba tokom laktacije,graviditeta i nošenja jaja

  Iako studije na laboratorijskim životinjama nisu pokazale teratogeno, fetotoksično I maternotoksično delovanje, bezbednost ceftiofura nije ispitana na ciljnim vrstama životinja.


  Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa koristi i rizika od strane nadležnog veterinara.


  Interakcije

  Baktericidno delovanje beta-laktamskih lekovaje neutralizovano istovremenom upotrebom bakteriostatskih antibiotika (makrolidi, sulfonamidi i tetraciklini). Aminoglikozidi mogu imati potencirajuéi efekat na cefalosporine.


  Predoziranje


  Niska toksičnost ceftiofura kod svinja je dokazana primenom ceftiofur-natrijuma u 8 puta većoj dozi od preporučene dnevne doze date intramuskularno tokom dužeg vremenskog perioda (15 uzastopnih dana)


  Kod goveda nije bilo znakova sistemske toksičnosti prilikom parenteralne upotrebe većih doza od preporučenih.


  Inkompatibilnost


  U odsustvu studija kompatibilnosti, ovaj veterinarski lek se ne sme davati sa drugim veterinarski lekovima.


 13. PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  image


  Neiskorišćeni lek ili otpadni material se uništavaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA ZA KORISNIKA 03.07.2019.

 15. OSTALI PODACI


Pakovanje:

Bočica od tamnog stakla (hidrolitičke klase II), zapremine 100 mL, zatvorena čepom od brombutil gume i aluminijumskom kapicom u složivoj kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

ATCvet kod: QJ01DD90

Broj i datum izdavanja dozvole: 323-01-00312-18-002 od 03.07.2019.


image