Početna stranica Početna stranica

Nobivac Forcat
vakcina koja sadrži živi calicivirus mačaka (soj F9), živi herpesvirus mačaka (soj G2620A), živi virus panleukopenije mačaka (soj MW-1) i živu hlamidiju Chlamydophila felis)

UPUTSTVO ZA LEK


Nobivac Forcat, liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju, 5 x 1 doza i 5 x 1 mL (za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International B.V.


Adresa: Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija Podnosilac zahteva: Marlo Farma d.o.o.

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International B.V.

  Wim de Korvestraat 35, Boxmeer, Holandija


  NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  Marlo Farma d.o.o.

  Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 2. IME LEKA


  Nobivac Forcat

  (vakcina koja sadrži živi calicivirus mačaka (soj F9), živi herpesvirus mačaka (soj G2620A), živi

  virus panleukopenije mačaka (soj MW-1) i živu hlamidiju Chlamydophila felis) liofilizat i rastvarač za suspenziju za injekciju

  za mačke


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 doza od 1 ml rekonstituisane vakcine sadrži:


  Aktivne supstance:

  -živi atenuirani kalicivirus mačaka (FCV), soj F9 4.6log10 – 6.4log10 PFU

  -živi atenuirani herpesvirus mačaka tipa 1 (FVR), soj G2620 5.2 log10 – 7.0log10 PFU

  -živi atenuirani virus panleukopenije mačaka (FPLV), soj MW-1 4.3 log10 – 6.4log10 TCID50

  -živu atenuiranu Chlamydophila felis, soj Baker 2.3log10 – 4.0log10 TCID50


  Pomoćne supstance:

  Liofilizat: želatin; saharoza; natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat;

  Rastvarač (Nobivac Solvent): natrijum-hidrogenfosfat, dihidrat; kalijum-dihidrogenfosfat; voda za injekcije


 4. INDIKACIJE


  Aktivna imunizacija mačaka u cilju:

  • redukovanja kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom calicivirusom (FCV) i herpesvirusom mačaka tipa 1 (FHV1)

  • ublažavanja težine kliničkih simptoma uzrokovanih infekcijom sa Chlamydophila felis

  • prevencije pojave kliničkih simptoma, leukopenije i izlučivanja virusa kod infekcije virusom panleukopenije mačaka (FPLV)


   Protektivni imunski odgovor se postiže nakon 4 nedelje od vakcinacije za FCV i FHV, odnosno posle 3 nedelje za FPLV i C. felis.

   Trajanje imuniteta za FCV, FHV i C. felis: 1 godina, za FPLV: 3 godine


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne vakcinisati bolesne, kahektične i parazitima invadirane životinje.

  Ne primenjivati mačkama tokom perioda graviditeta i laktacije (pogledati poglavlje 12.).


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Na mestu aplikacije vakcine se može javiti slabo bolan otok koji traje 1-2 dana. Takođe, telesna temperatura može biti povišena (do 40C) tokom 1-2 dana od aplikacije. U nekim slučajevima se u prva dva dana nakon vakcinacije mogu javiti kijanje, kašljanje, iscedak iz nosa, blaga letargija ili smanjen apetit.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mačke


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Jedna bočica liofilizovane frakcije vakcine se rekonstituiše jednim mililitrom rastvarača (= jedna pojedinačna doza).

  Vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 ml. Za aplikaciju treba koristiti sterilnu opremu, bez

  tragova dezinficijenasa.


  Šema vakcinacije: Primarna vakcinacija:

  Aplikovati dve pojedinačne doze, u razmaku od 3-4 nedelje.

  Prva doza se može aplikovati od 8-9 nedelja starosti, a druga od 12. nedelje starosti (pogledati poglavlje 5.10)

  Revakcinacija:

  Aplikovati jednu dozu (1 ml) vakcine, prema sledećem rasporedu:

  • revakcinacija protiv calicivirusa mačaka, herpesvirusa (tip 1) mačaka i C. felis mora se sprovoditi

   svake godine (sa Nobivac Forcat ili drugim vakcinama koje sadrže sojeve F9, G2620 i Baker soj, ukoliko je moguće)

  • revakcinacija protiv virusa panleukopenije mačaka može se sprovoditi svake treće godine (sa

   vakcinom koja sadrži soj MW-1, ukoliko je moguće)


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Jedna bočica liofilizovane frakcije vakcine se rekonstituiše sa jednim mililitrom rastvarača, neposredno pre primene. Dodati rastvarač u bočicu sa liofilizatom i lagano mućkati sve dok se liofilizat potpuno ne rastvori.

  Nakon postizanja sobne temperature, vakcina se aplikuje subkutano, u dozi od 1 mL. Koristiti

  sterilnu opremu i voditi računa da vakcina ne dođe u kontakt sa dezinficijensima. Rekonstituisanu vakcinu upotrebiti u roku od 30 minuta.


 10. KARENCA


  Nije primenljivo.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Liofilizat: čuvati na temperaturi 2-8°C, zaštićeno od svetlosti.

  Rastvarač za rekonstituciju: čuvati na temperaturi ispod 25°C, ukoliko se čuva odvojeno od

  liofilizovane frakcije. Ne zamrzavati.


  Rok upotrebe: 33 meseca

  Rok upotrebe rekonstituisane vakcine: 30 minuta


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Vakcinisati samo zdrave životinje.


  Maternalna antitela, koja mogu biti prisutna do starosti od 9-12 nedelja, mogu negativno uticati na efikasnost vakcinacije. Može se desiti da, u prisustvu maternalnih antitela, vakcinacija ne spreči u potpunosti pojavu kliničkih simptoma, leukopeniju i ekskreciju virusa kod FPLV infekcije, kao i da nivo zaštite od infekcije C. felis bude redukovan. Ukoliko se kod životinja koje treba vakcinisati očekuje visok nivo maternalnih antitela, tome treba prilagoditi raspored odnosno vreme vakcinacije.


  Nema dostupnih podataka o bezbednosti i efikasnosti istovremene primene ove vakcine sa bilo kojim drugim lekom. Odluka o primeni ove vakcine pre ili posle bilo kog drugog veterinarskog leka se donosi u zavisnosti od procene konkretnog slučaja.


  Ne mešati sa drugim veterinarskim lekovima.


  Pošto antimikrobni lekovi mogu inaktivisati živi vakcinalni soj C. felis, u vreme vakcinacije i dve nedelje nakon nje treba izbegavati primenu antimikrobnih lekova.


  Vakcinisane mačke mogu izlučivati vakcinalni soj C. felis tokom više od 21 dan nakon vakcinacije i on se može preneti na nevakcinisane životinje bez izazivanja kliničkih simptoma infekcije.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Vakcina se ne primenjuje tokom graviditeta i laktacije, s obzirom na to da nisu sprovedena

  ispitivanja bezbednosti primene ove vakcine gravidnim mačkama i mačkama u laktaciji. Živi FPL virus može uzrokovati reproduktivne probleme kod gravidnih mačaka i kongenitalne anomalije kod potomstva.

  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Preporučuje se da imunodeficijentne osobe, kao i osobe koje uzimaju imunosupresivne lekove, ne rukuju sa ovom vakcinom. Vlasnici moraju biti obavešteni da vakcinisane životinje mogu izlučivati

  C. felis.

  Ukoliko dođe do slučajnog samoubrizgavanja vakcine, odmah potražiti savet lekara i pokazati mu uputstvo ili etiketu, s obzirom na živu hlamidijalnu komponentu.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka uništavaju se u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


16.01.2012.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje: Režim izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


Kartonska kutija sa 5 doza vakcine i 5 bočica sa po 1 ml rastvarača Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

QI06AF01

364-2009-14-01-001 od 16.01.2012.