Početna stranica Početna stranica

Cobactan LA 7.5%
cefkvinom

UPUTSTVO ZA LEK


Cobactan LA 7.5%, rastvor za injekciju, 75 mg/ml

1 x 50 ml


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: INTERVET International GmbH,


Adresa: Feldstrasse 1a, 85716 Unterschieishein, Nemačka Podnosilac zahteva: MARLO farma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20A, 11000 Beograd, Srbija


.


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA LEK


  MARLO farma, d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  INTERVET INTERNATIONAL GMBH

  Feldstrasse 1a, 85716 Unterschieishein, Nemačka


 2. IME LEKA


  Cobactan 7.5% LA

  cefkvinom 75 mg/ml rastvor za injekciju

  za goveda


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  1 ml rastvora za injekcije sadrži:

  Aktivna supstanca:

  Cefkvinom ( u obliku sulfata) 75 mg

  Pomoćne susptance:

  aluminijum stearat

  trigliceridi srednje dužine lanaca


 4. INDIKACIJE


  Za tretman respiratornih oboljenja goveda (BRD) prouzrokovanih sa bakterijama osetljivim na cefkvinom. Indikovan je kod slučajeva izazvanih sa Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida i Histophilus somni.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Ne daje se životinjama kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike i ostale β- laktamske antibiotike.

  Ne daje se živini (uključujući nosilje konzumnih jaja), zbog rizika za razvoj razistencije kod ljudi.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Subkutano davanje ovog preparata izaziva nastanak zapaljenske tkivne reakcije na mestu davanja. Lezije prouzokovane davanjem mogu perzistirati najmanje 28 dana nakon poslednje aplikovane doze.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Goveda.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Daje se subkutano: 2,5 mg cefkvinoma/kg telesne mase (ekvivalent 1 ml/30 kg telesne mase). Životinje treba tretirati nakon pojave prvih simptomima i proceniti terapijski odgovor tokom 48 sati nakon aplikacije. Ukoliko klinički znaci respiratorne bolesti perzistiraju, preporučuje se da se aplikacija doze od 2,5 mg cefkvinoma /kg telesne mase ponovi nakon 48 časova.


  U slučaju da količina leka prelazi 10 ml, potrebno je lek aplikovati na više mesta. Da bi se lek pravilno dozirao, treba što preciznije odrediti telesnu masu životinje.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


  Korišćenje preparata treba da se bazira na ispitivanju osetljivosti uzročnika. Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije,

  ingestije ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne osetljivosti na cefalosporine (vice versa). Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.


 10. KARENCA


  Goveda (meso i iznutrice): 13 dana

  Ne daje se mlečnim kravama (u periodu laktacije ili zasušenja). Ne primenjuje se kod gravidnih junica u kategoriji mlečnih krava, dva meseca pre teljenja.


 11. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece. Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe:24 meseca

  Rok upotrebe posle otvaranja:28 dana.


 12. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama

  Ne daje se mlečnim kravama (u periodu laktacije ili zasušenja). Ne primenjuje se kod gravidnih

  junica u kategoriji mlečnih krava, dva meseca pre teljenja.

  Prilikom upotrebe leka treba uzeti u obzir nacionalne smernice za primenu antibiotika.

  Lek Cobactan 7.5% treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistencije bakterija.


  Uvek kada je to moguće, Cobactan 7.5% treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.

  Lek Cobactan 7.5% namenjen je isključivo za individualni tretman. Ne treba ga koristiti za prevenciju ili u okviru programa zaštite zdravlja stada. Kod grupe životinja lek treba primenjivati isključivo tokom bolesti i u skladu sa propisanim načinom primene.


  Upotreba tokom graviditeta i laktacije

  Nema dostupnih podataka o reproduktivnoj toksičnosti (uključujući teratogenost), kod goveda. Studije na eksperimentalnim životinjama (na pacovima i kunićima), nisu ukazale na teratogene, fetotoksične ili maternalne toksične efekte.

  Lek treba koristiti samo u skladu sa procenom odnosa rizika i koristi, od strane odgovornog veterinara.


  Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama

  Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim

  lekom.

  Rukujte ovim proizvodom sa velikom pažnjom, da bi se izbeglo izlaganje, primenjujući sve preporučene mere predostrožnosti.

  Ako vam se pojave simptomi nakon kontakta kao što je crvenilo kože, potražite lekarski savet i pokažite lekaru upozorenja. Oticanje lica, usana ili očiju ili otežano disanje, su ozbiljniji simptomi i zahtevaju hitnu medicinsku pomoć.

  Penicilini i cefalosporini mogu izazvati preosetljivost (alergiju) nakon injekcije, inhalacije, gutanja

  ili kontakta sa kožom. Preosetljivost na peniciline može dovesti do unakrsne reakcije sa cefalosporinima i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance mogu ponekad da budu ozbiljne.


 13. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 14. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


  14.09.2012.


 15. OSTALI PODACI


Pakovanje: 1 x 50 ml

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo na recept veterinara. ATCvet kod: QJ01DE90

Broj dozvole: 323-01-0213-11-001 od 14.09.2012.