Početna stranica Početna stranica

Cobactan LC
cefkvinom

UPUTSTVO ZA LEK


CobactanLC, intramamarnamast, 75mg/8g


(za primenu na životinjama)


Proizvođač: Intervet International GmbH


Adresa: Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Nemačka Podnosilac zahteva: MARLOfarma, d.o.o., Beograd

Adresa: Hektorovićeva 20a, 11000 Beograd, Srbija


 1. NAZIV I ADRESA NOSIOCA DOZVOLE ZA STAVLJANJE LEKA U PROMET


  MARLOfarma, d.o.o., Beograd Hektorovićeva 20a, Beograd, Srbija


  NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA


  Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, 85716 Unterschleissheim, Nemačka.


 2. IME LEKA


  Cobactan LC

  cefkvinom 75 mg/8g

  intramamarna mast


 3. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV


  Sadržaj jednog intramamarnog šprica od 8 g:

  Aktivna supstanca:

  Cefkvinom-sulfat 75 mg

  Pomoćne susptance:

  Parafin beli, meki; parafin, tečni


 4. INDIKACIJE


  Za terapiju kliničkog mastitisa kod mlečnih krava u laktaciji prouzrokovanog sa organizmima osetljivim na cefkvinom: Streptococcus uberis, Streptococcus dysgalactiae, Staphylococcus aureus i Esherichia coli.


 5. KONTRAINDIKACIJE


  Lek se ne daje životinjama kod kojih je poznata preosetljivost na cefalosporinske antibiotike i ostale β-laktamske antibiotike.


 6. NEŽELJENA DEJSTVA


  Kod životinja su veoma retko nakon davanja ovog leka zabeležene anafilaktičke reakcije.


 7. CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA


  Mlečne krave u laktaciji.


 8. DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE


  Sadržaj jednog intramamarnog šprica treba infundovati kroz sisni kanal inficirane četvrti vimena svakih 12 sati tokom tri uzastupne muže.

  Lek se primenjuje intramamarno.


 9. UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA


Isprazniti mleko iz zahvaćene četvrti vimena. Nakon temeljnog čišćenja i dezinfekcije sisa i sisnog otvora sa vlažnim maramicama, koje se nalaze u pakovanju, pažljivo istisnuti sadržaj jednog šprica u svaku zahvaćenu četvrt vimena. Laganom masažom sisa i vimena rasporediti aplikovani lek. Intramamarni špric se koristi jednokratno.


10.

KARENCA


Meso: Mleko:


 1. dana.

 2. dana (120 sati).


 1. POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA


  Čuvati van domašaja dece.

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C.


  Rok upotrebe: 30 meseci


 2. POSEBNA UPOZORENJA


  Za primenu na životinjama


  Lek Cobactan LC treba koristiti samo za lečenje onih bolesti za koje već postoje saznanja ili se očekuje da će slabije reagovati na druge klase antimikrobnih lekova.

  Upotreba leka koja nije u skladu sa uputstvom datim u Sažetku karakteristika leka i Uputstvu za lek može da dovede do povećanja zastupljenosti rezistencije bakterija

  Uvek kada je to moguće, Cobactan LC treba davati samo na osnovu nalaza antibiograma.


  Upotreba tokom graviditezta i laktacije


  Nema dostupnih podataka koje bi ukazivale na postojanje reproduktivne toksičnosti (uključujući teratogenosti), kod goveda. U studijama ispitivanja na laboratorijskim životinjama nije uočena reproduktivna toksičnost ili teratogeni efekti.


  Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama


  Osobe sa poznatom preosetljivošću na peniciline i cefalosporine treba da izbegavaju kontakt sa ovim lekom.


  Penicilini i cefalosporini mogu prouzrokovati alergiju nakon injekcije, inhalacije, ingestije ili kontakta kožom. Preosetljivost na penicilin može dovesti do unakrsne preosetljivosti na cefalosporin i obrnuto. Alergijske reakcije na ove supstance ponekad mogu biti ozbiljne.

  Rukujte ovim proizvodom sa velikom pažnjom izbegavajući izlaganje, poštujući sve preporučene mere predostrožnosti.

  Ukoliko se nakon izlaganja pojave simptomi poput crvenila kože, potražite savet lekara i pokažite

  lekaru ovo upozorenje. Otok lica, usana i kapaka, ili teškoće u disanju su ozbiljni simptomi i zahtevaju hitnu lekarsku intervenciju.

  Treba oprati ruke nakon korišćenja vlažnih maramica i nositi zaštitne rukavice ako postoji ili se

  sumnja na iritaciju kože izopropil alkoholom.


 3. POSEBNE PREDOSTROŽNOSTI KOD ODLAGANJA I UNIŠTAVANJA LEKA


  Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uklanjaju u skladu sa važećim propisima.


 4. DATUM ODOBRENJA TEKSTA UPUTSTVA ZA KORISNIKA


14.09.2012.


15.

OSTALI PODACI


Pakovanje:


Kartonska kutija sa 15 injektora i 15 vlažnih maramica.


Režim izdavanja: ATCvet kod: Broj dozvole:


Lek se može izdavati samo na recept veterinara. QJ01DE90

323-01-0212-11-001 od 14.09.2012.